Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowakko Simma

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Siiqo ishawu woy michee:

Geeshsha Maxaafay darosan asaabaa yootees. Etappe daroti nuna gakkiyaagaa mala daro paacee gakkishinkka Xoossawu ammanettidi deˈidaageeta. Eti “nu mala asa.” (Yaaqooba 5:17) Issoti issoti banttana gakkida metuwan unˈˈettidosona. Harati qassi soo asay woy etaagaadan Xoossawu oottiya uri yiilloyiyaabaa oottin keehi qohettidosona. Amaridaageeti qassi bantta oottido nagaraa gaasuwan keehi unˈˈettidosona.

Eti dumma dumma gaasuwan Yihoowappe haakkidosona; shin eti Yihoowa tixxi ootti aggidonaa? CHiikka. Etappe daroti, “Taani bayida dorssadan bichchaarais; tana ne ashkkaraa koya; aissi giikko, taani ne azazuwaa dogabeikke” yaagida mazamuraawiyaa mala. (Mazamure 119:176) Ne hanotaykka hegaa malee?

Wudiyaappe shaahettidi bichaariya ba ashkkarata Yihooway mule dogenna. Ubba i etakko shiiqanawu koyees; qassi hegaadan oottanawu darotoo hara Kiristtaaneta goˈettees. Leemisuwawu, Yihooway aqoy xayin keehi metootida, siiqiyoogeeti hayqqin kayyottida, qassi keehi sahettidanne hara darobaa genccida ba ashkkaraa Iyyooba waati maaddidaakko akeeka. A minttettana bessiya asati a qohiyaabaa haasayishinkka Iyyoobi gencciis. Iyyoobi issi issitoo balabaa qoppidaba gidikkokka, Yihoowa bolli mule makkalibeenna. (Iyyooba 1:22; 2:10) Yaatin, Iyyoobi zaarettidi suure qoppanaadan Yihooway waati maaddidee?

Yihooway Iyyooba maaddido ogetuppe issoy a laggiyaa Eelihu baggaara minttettiyoogaa. Iyyoobi bana qofissidabaa yootiyo wode, Eelihu loytti ezggiis; qassi a maaddiya qofaa yootiis. I woyganeeshsha? I Iyyooba boridee, woy i zilˈˈettidi woy yeellatidi ba qofaa suurissanaadan oottidee? Eelihu i Iyyoobappe kehiyaabadan qoppidee? Hegaadan mule qoppibeenna! Xoossaa ayyaanay denttettin Eelihu, “Be7a, taani Xoossaa sinttan ne mala; qassi taanikka urqqaappe merettaas” yaagiis. Ubba i Iyyooba, “Neeni taassi yayyiyo gaasoi baawa; taani nena naaqqikke” yaagidi minttettiis. (Iyyooba 33:6, 7) Iyyooba yaa unˈˈettiyoogaappe, Eelihu a siiquwan zoriisinne minttettiis.

Nuunikka hegaadan qoppidi ha brooshuriyaa giigissidoogaa hayyanaa hassaya. Koyro, tumaa ogiyaappe wora simmida darotuyyo siyettiyaabaa akeekan ezggida; qassi eta hanotaa akeekida. (Leemiso 18:13) Yaatidi, hegaa mala metoy gakkido asata Yihooway beni waati maaddidaakko Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaa pilggida, qassi woossida. Wurssettan, Geeshsha Maxaafan deˈiya he taariketa ha wodiyaa hanotaara gatti xeellidi ha brooshuriyaa giigissida. Neeni ha xuufiyaa loytta pilgganaadan minttettoos. Nuuni nena wozanappe siiqiyoogaa hassaya.

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa