Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowakko Simma

 SHAAHO ICHCHASHA

Ne “SHemppuwaa Heemmiyaagaakkonne Naagiyaagaakko” Simma

Ne “SHemppuwaa Heemmiyaagaakkonne Naagiyaagaakko” Simma

Ha brooshuriyan odettida metotuppe issoy woy daroy ne bollikka gakkidee? Yaatikko, hegaa mala metoy gakkiyoy ne xallaa gidakka. Xoossawu ammanettidi oottida, beni wode deˈida daro asata gidin ha wodiyan awu ammanettidi oottiya darotakka hegaa mala paacee gakkiis. Eti Yihoowa maaduwan he paaciyaa xoonidoogaadan neenikka xoonana danddayaasa.

“Yihooway tana mule aggibeennaagaa akeekaas; taappe koyettiyay akko simmiyoogaa xalla”

 NEENI akko simmiyo wode, Yihooway nena maaddanaagaa ammanetta. Nena unˈˈissiyaabaa genccanaadaaninne qohidabaa giigissanaadan, qassi qumˈˈenna kahaa demmada ufayttanaadaaninne woppu gaanaadan Yihooway maaddana. Yaatin, neeni hara Yihoowa Markkatuura kaseegaadan Yihoowayyo oottanawu koyana. Ne hanotay koyro xeetu layttan deˈida amarida Kiristtaanetuugaa mala gidana. Kiitettida PHeexiroosi, “Intte oge balida dorssa mala; shin ha77i intte shemppuwaa heemmiyaagaakkonne naagiyaagaakko simmideta.”—1 PHeexiroosa 2:25.

Yihoowakko simmiyoogee neeni oottana bessiya waannaba. Aybissi? Yaatikko Yihoowa ufayssaasa. (Leemiso 27:11) Nuuni oottiyoobay Yihoowa ufayssees woy azzanttees. Yihooway nuuni a siiqanaadan woy ayyo oottanaadan giddennaagee erettidaagaa. (Zaarettido Wogaa 30:19, 20) Geeshsha Maxaafaa erancha gidida issi bitanee he xiqisiyaa qofaa hagaadan giidi qonccissiis: “Hara uri ne wozanaa dooyana danddayenna. Ne wozanaa dooyana bessiyay nena.” Yihoowa wozanappe siiqidi awu oottiyo wode, nu wozanaa dooyoos. Nuuni hegaadan oottikko, Yihoowa keehi ufayssiya alˈˈo gididabaa awu immoos; hegeekka, nuuni awu wozanappe aqidaageeta gidiyoogaa bessoos. Tumakka, Yihoowawu goynniyoogan ayyo bessiyaabaa immiyoogaappe aadhidi nuna ufayssiya harabi baawa!—Oosuwaa 20:35; Ajjuutaa 4:11.

Hegaa bollikka, zaarettada Yihoowawu oottiyoogaa doommiyo wode ayyaanaaban neeyyo koshshiyaabaa demmaasa. (Maatiyoosa 5:3) Waatada? Kumetta saˈan deˈiya asay, ‘Nuuni ha saˈan deˈiyoy aybissee?’ yaagidi oychees. Qassi deˈuwawu halchettidabi aybakko eranawu asay keehi koyees. Etawu hegaa mala koshshay deˈidoy Yihooway asi hegaa malabaa koyanaadan oottidi medhido gishshataassa. I nuuni awu haggaaziyoogan ufayttanaadan oottidi medhiis. Nuuni Yihoowawu oottiyoy a siiqiyo gishshataassa gidiyoogaa eriyoogan ufayttiyoogaa keeni hara aybinkka ufayttana danddayokko.—Mazamure 63:1-5.

Hayyanaa, Yihooway neeni akko simmanaadan koyiyoogaa hassaya. Hegaa waata erana danddayay? Ane hagaa qoppa: Ha brooshuriyaa daro woossidinne qoppidi giigissida. Qassi neenikka hegaa demmadasa; geella hegaa gubaaˈe cimay woy Yihoowa Markka gidida hara uri neeyyo immennan aggenna. Neenikka ha xuufiyaa nabbabada an deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshanawu murttadasa. Hagee ubbay Yihooway nena dogibeennaagaa bessiya naqaasha. Ubba, i qaretan nena zaarettidi baakko ehiiddi deˈees.—Yohaannisa 6:44.

Neeni akko simmiyo wode, Yihooway nena maaddana

Awu oottiyoogaa aggida ba ashkkarata Yihooway mule dogennaagaa eriyoogee keehi minttettiyaaba. Doono giyo michiyaa hegee tuma gidiyoogaa ba deˈuwan akeekaasu. A hagaadan gaasu: “Taani leddan leddan tumaa ogiyaappe wora simmaas; shin darotoo Mazamure 139:23, 24n deˈiya qofaa hassayanaadan oottiyaabay ta deˈuwan haniis. Xiqisee, ‘Abeet Xoossau, tana qorada, ta wozanaa era; tana paaccada, ta qofaa era. Ane tanan iitabai de7ikko xeella; xeellada, merinaa ogiyan tana kaaletta’ yaagees. Taani alamiyaa bagga gidennaagaa, ubba alamee tawu mule injjetennaagaanne taani deˈana bessiyoy likke sohoy Yihoowa dirijjitiyaa giddoona gidiyoogaa erays. Yihooway tana mule aggibeennaagaa akeekaas; taappe koyettiyay akko simmiyoogaa xalla. Qassi akko simmidoogan keehi ufayttays!”

Neeni zaarettadakka Yihoowappe beettiya ufayssaa demmanaadan wozanappe amottoosinne woossoos. (Nahimiyaa 8:10) Yihoowakko simmiyoogan mule zilˈˈettakka.