Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowakko Simma

 SHAAHO ISSUWAA

“Taani Bayidaageeta Koyana”

“Taani Bayidaageeta Koyana”

Dorssay barkka attidoogaa akeekidi haniyoobaa xayi uttiis. He dorssay maataa miiddi wudiyaappe duuxxiis. Haˈˈi i henttanchaakka wudiyaakka beˈana danddayenna. Saˈay xuummiiddi deˈees. A qohiya darobay deˈiyo wombban xayida ha dorssay bana qohuwaappe teqqana danddayenna. Wurssettan, henttanchaa cenggurssaa siyiis, hegee i kasekka eriyo cenggurssa; yaatin henttanchay akko woxxidi bees, tookki denttidi ba maayido qumaashshan xaaxidi soo efees.

YIHOOWAY darotoo i hegaa mala henttancha gidiyoogaa yootiis. I ba Qaalan, “Taani ta huuphen ta dorssata xomoosananne koyana” yaagiis.—Hizqqeela 34:11, 12.

“Ta Qooruwan Miya Dorssata”

Yihoowa dorssati oonee? Yihoowa dorssati a siiqiyaanne awu goynniya asata. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Hokkidi ane ayyo goinnoos; nuna medhdhida GODAA sinttan gulbbatoos. Aissi giikko, i nu Xoossaa. Nuuni a qooruwan de7iya asata; nuuni i heemmiyo a dorssaa wudeta.” (Mazamure 95:6, 7) Henttanchaa kaalliya dorssaadan, Yihoowa ashkkarati ufayttidi bantta Henttanchaa kaalloosona. SHin eti aynne balenna asee? CHii, gidokkona. Xoossawu oottiya  asati issi issitoo ‘bayida dorssa,’ qassi “oge balida dorssa mala” gididosona. (Hizqqeela 34:12; Maatiyoosa 15:24; 1 PHeexiroosa 2:25) Ubba issi uri wora biyo wodekka, Yihooway he uri simmenna giidi mule qoppenna.

Haˈˈikka Yihoowa ne Henttanchadan xeellay? Yihooway Henttancha gidiyoogaa ha wodiyan waati bessii? Heezzu ogeta beˈa:

Ayyaanaaban nuna mizees. Yihooway, “Taani eta lo77o qooruwan heemmana; . . . Hegan eti lo77o qooroi de7iyo Israa7eela keratu bolli heemettananne allaxxana” yaagees. (Hizqqeela 34:14) Yihooway minttettiya ayyaanaabaa qumaa nuuyyo immennan mule aggi erenna. Nena metidabawu woossin hegawu zaaro gidiyaabay xuufiyan, haasayan woy biiduwan qonccidaagaa hassayay? Hegee Yihooway neeyyo qoppiyoogaa bessiyaaba gidennee?

Nuna naageesinne maaddees. Yihooway, “Wora biidaageetakka zaarana; meqqidaageeta koolana; harggidaageetakka pattana” yaagiis. (Hizqqeela 34:16) Yihooway unˈˈettidi wolqqaa wuridaageeta woy hidootaa qanxxidaageeta minttees. I ba dorssata koolees; hegeekka, hara Kiristtaanetun qohettidaageeta gidikkokka pattees. Qassi wora simmidaageetanne bessennabaa qoppidi unˈˈettiyaageeta ba soo zaarees.

Nubaa loytti qoppees. Yihooway, “Eti laalettido soho ubbaappe taani eta shiishshana. Taani bayidaageeta koyana” yaagees. (Hizqqeela 34:12, 16) Yihooway bayida dorssaa mule simmana danddayennabadan qoppenna. Issi dorssay xayiyo wode, i hegaa akeekees; he dorssaa koyees; qassi demmiyo wode keehi ufayttees. (Maatiyoosa 18:12-14) I tumuppe bawu goynniyaageeta, “Intte ta dorssata; ta qooruwan miya dorssata” yaagees. (Hizqqeela 34:31) Neenikka hegeetuppe issuwaa.

Bayida dorssay mule simmana danddayenna giidi Yihooway qoppenna. He dorssay beettiyo wode i keehi ufayttees

“Nu Beni Bonchchuwaa Zaarada, Nuna Ooraxissa!”

Yihooway nena koyiyoy, qassi neeni akko simmanaadan shoobbiyoy aybissee? I neeni ufayttanaadan koyiyo gishshataassa. Yihooway ba dorssattuyyo ‘anjjuwaa iraadan bukkissanaagaa’ yootiis. (Hizqqeela 34:26, NW) Hegee tuma gidida hidoota. Hegee tuma gidiyoogaa neenikka ne deˈuwan beˈadasa.

Neeni Yihoowa eriyo wode neeyyo siyettidabaa qoppa. Leemisuwawu, Yihoowa sunttaaranne i asaa naatuyyo halchidobaara gayttida keehi ufayssiyaabaa koyro erido wode neeyyo aybi siyettidee? Gubaaˈe shiiquwaaninne gita shiiqotun nu mala Kiristtaanetuura issippe goynniyoogee nena ay keena woppissidaakko hassayay? Suure wozanaa koshshay deˈiyo urawu mishiraachuwaa odada keehi ufayttada so simmido wodiyaabaa shin?

Neeni haˈˈikka zaarettada hegaadan ufayttana danddayaasa. Beni wode deˈida Xoossaa ashkkarati hagaadan giidi woossidosona: “Abeet GODAU, nuna neekko zaara; nuunikka simmana! Nu beni bonchchuwaa zaarada, nuna ooraxissa!” (Ermmaasa Zilaassaa 5:21) Yihooway eta woosaa zaarin, a asay zaarettidikka kaseegaadan ufayttidi ayyo oottiyoogaa doommiis. (Nahimiyaa 8:17) Yihooway nenakka hegaadan maaddana.

Gidikkokka, Yihoowakko simmiyoogee metana danddayees. Hegee metanaadan oottiya issi issibaanne hegaa xoonana danddayiyo ogiyaa beˈa.