Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowakko Simma

Kuushshaa

Kuushshaa

Keehi minttettiya gubaaˈe shiiquwan, ufayssiya gita shiiqotun, haggaazuwan, woy Yihoowa Markka gidida issi uraara minttettiyaabaa haasayiyoogan Yihoowa asaara aattido ufayssiya wodiyaa hassaya eray? Hegee neeni Yihoowa dogabeennaagaa, qassi ikka nena dogibeennaagaa bessiyaaba. Yihooway neeni ammanettada awu oottidoogaa hassayidi ufayttees. Qassi neeni akko simmanaadan maaddanawu amottees.

Yihooway hagaadan gees: “Taani ta huuphen ta dorssata xomoosananne koyana. Henttanchchai ba dorssatuppe bayin koyiyoogaadan, taanikka ta dorssata koyana; . . . eti laalettido soho ubbaappe taani eta shiishshana.”—Hizqqeela 34:11, 12.