Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO NAA’’A

Hirggaa—‘Ubba Baggaarakka Unˈˈettiyoogaa’

Hirggaa—‘Ubba Baggaarakka Unˈˈettiyoogaa’

“Ta azinaara aqo deˈuwan 25 layttaa issippe deˈidi paraman shaahettida. Ta naati Yihoowawu oottiyoogaa aggidosona. Qassi tana keehi wolqqaama gidida darobay sakkees. Hegaappe denddidaagan unˈˈettaas. Taani keehi unˈˈettido gishshawu haniyoobaa xayaas; ubba hegaappe simmin aybanne genccana danddayennabadan qoppaas. Ubba, gubaaˈiyaa biyoogaanne gubaaˈiyaara hashetiyoogaa aggabayaas.”—Juuno.

XOOSSAA asaa gujjin, ubba asaakka hirggissiyaabay gakkees. Mazamuraawee, ‘Tana hirggay woriis’ yaagiis. (Mazamure 94:19) Ha wurssetta wodiyan daroti Yihoowawu oottanawu metootanaadan oottiya waannabay ‘aqossi hirggiyoogaa’ gidanaagaa Yesuusi kasetidi yootiis. (Luqaasa 21:34) Neeni shin? Miishshaa metoy woy so asaa deˈuwaaranne payyatettaara gayttidabay nena hirggissii? Neeni hegaa genccanaadan Yihooway nena waati maaddana danddayii?

‘Ubbaappe Aadhiya Wolqqaa’

Hirggissiyaabaa nuuni nurkka xoonana danddayokko. Kiitettida PHawuloosi, “Nuuni ubba baggaarakka un77ettida; . . . ; issi issi wode siroos; . . . ; qassi nu morkketi nuna oli bayidosona” yaagiis. SHin i, “me7erettibookko,” “muleerakka aggi bayana gibookko,” qassi “xayibookko” yaagidoogaakka akeeka. Genccanaadan nuna maaddiyaabay aybee? ‘Ubbaappe aadhiya wolqqaa’—Ubbaa Danddayiya nu Xoossaa Yihoowappe yiya wolqqaa.—2 Qoronttoosa 4:7-9.

‘Ubbaappe aadhiya wolqqaa’ neeni kase demmido issi issi hanotaa qoppa. Yihoowa aggenna siiquwaa loytta akeekanaadan maaddida minttettiya haasayaa hassayay? Gannatiyaa hidootaabaa haratuyyo yootiyo wode, Yihooway gelido qaalaa kaseegaappe aaruwan ammanabeykkii? Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyo wodenne nu ammanuwaabaa haratuyyo yootiyo wode, nuna hirggissiyaabaa genccanawu maaddiya minttettuwaanne sarotettaa demmoos; hegee qassi Yihoowawu ufayssan oottanaadan maaddees.

‘Yihooway Keha Gidiyoogaa Xeella Beˈa’

Neeni issi kutti oottana bessiya darobay deˈiyaabadan qoppada unˈˈettana danddayaasa. Leemisuwawu, Yihooway nuuni a Kawotettaa ubbabaappe kaseyanaadaaninne ubbatoo ayyaanaabaa minnidi oottanaadan koyees. (Maatiyoosa 6:33; Luqaasa 13:24) SHin, ixuwaa, sahuwaa woy so asaara gayttida metuwaa gaasuwan neeni hegaara gayttidaagan koyiyoogaa keena oottana danddayennaba gidikko shin? Woy neeni gubaaˈiyaara hashetana bessishin ne oosoy ne wolqqaanne wodiyaa wurssiyaaba gidikko shin? Neeni oottana bessiya darobay deˈiyaaba, qassi hegaa ubbaa polanawu neeyyo deˈiya wodeenne wolqqay guutta gidikko, unˈˈettana danddayaasa. Ubba issi issitoo, ‘Yihooway taani oottana danddayiyoogaappe daruwaa taappe koyiyee?’ gaada qoppana danddayaasa.

Yihooway ne hanotaa loytti akeekees. I nuuni ayyo immana danddayiyoogaappe daruwaa nuuppe mule koyenna. Nuuni asatettaaninne qofan qohettiyo wode, issi kutti kaseegaadan hanana danddayennaagaa i erees.—Mazamure 103:13, 14.

Leemisuwawu, Yihooway hananabaa yootiya Eelaasa waati gazddissidaakko akeeka. Eelaasi yayyidinne hidootaa qanxxidi bazzo biido gishshawu, Yihooway a seeridi i ba oosuwaakko simmanaadan yootidee? CHiikka. A leddan beegotissidi qumaa mizanaadan Yihooway issi kiitanchaa naaˈˈutoo kiittiis. SHin Eelaasi 40 gallassaappe  simminkka unˈˈettiisinne yayyiis. Yaatin Yihooway a maaddanawu harabaa ay oottidee? Koyruwan, Yihooway a naagana danddayiyoogaa bessiis. Naaˈˈanttuwan, Yihooway ‘saasukkettan’ Eelaasa minttettiis. Wurssettan, Xoossawu ammanettidi oottiya shaˈan qoodettiyaageeti deˈiyoogaa i ayyo yootiis. Sohuwaara, Eelaasi kaseegaadankka mishettidi hananabaa yootiyoogaa doommiis. (1 Kawotu Maxaafaa 19:1-19) Nuuni hegaappe ay tamaariyoo? Eelaasi keehi hirggido wode, Yihooway a danddayaaninne qaretan oyqqiis. Yihooway haˈˈikka laamettibeenna. Yihooway nunakka maaddees.

Neeni Yihoowawu immana danddayiyoobaa xeelliyaagan suure gididabaa qoppa. Haˈˈi neeni oottana danddayiyoobaa kase neeni oottidobaara geeddarssoppa. Ane hagaa qoppa: Issi wottanchay daro aginawu woy layttawu meezetiyoogaa aggikko, zaarettidi issi kutti kaseegaadan woxxana danddayenna. I bana minttiyaanne oottanawu metenna issi issi guuttabaa oottiyoogan doommees. Kiristtaanetikka wottancha mala. Eti demmana woytuwaa tishshi oottidi xeelliiddi woxxoosona. (1 Qoronttoosa 9:24-27) Neeni ayyaanaaban sohuwaara oottana danddayiyo issibaa polanawu halchana danddayaasa. Leemisuwawu, gubaaˈe shiiquwaa baanawu halchana danddayaasa. Neeni qoppidobaa polanawu maaddana mala Yihoowa woossa. Neeni ayyaanaaban kaseegaadan minniyo wode, ‘Yihooway keha gidiyoogaa xeella beˈana.’ (Mazamure 34:8) Neeni Yihoowa siiqiyoogaa bessanawu oottiyo ubbabaa, ubba guutta milatiyaabaykka i xoqqu oottidi xeelliyoogaa hassaya.—Luqaasa 21:1-4.

Yihooway nuuni ayyo immana danddayiyoogaappe daruwaa nuuppe mule koyenna

“Taani Koyaydda Takkido Minttettuwaa”

Yihooway Juuna akko simmanaadan waati maaddidee? A hagaadan gaasu: “Yihooway tana maaddana mala aggennan woossaas. Yaatin, ta naˈaa machiyaa taani deˈiyo kataman gita shiiqoy deˈiyoogaa tawu odaasu. Taani he shiiquwaa issi gallassaa baanawu qofaa qachaas. Taani zaarettada Yihoowa asaara issippe shiiqidoogan keehi ufayttaas! Taani koyaydda takkido minttettuwaa he gita shiiquwan demmaas. Haˈˈi zaarettada Yihoowawu ufayssan oottays. Taani haˈˈi ta deˈuwan keehi ufayttays. Qassi ta ishanttuppenne michonttuppe shaahettada deˈana danddayennaagaanne eta maadoy tawu koshshiyoogaa haˈˈi kaseegaappe aaruwan akeekaas. Taani Yihoowakko simmanaashin wodee wuriichibeenna gishshawu ufayttays.”