Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowakko Simma

Yihooway bayida ba dorssata koyees; qassi neeni akko simmanaadan shoobbees.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Ha dabddaabbee Bolla Gididi Heemmiyaagee wudiyaappe haakkida Yihoowa ashkkarata minttettanawu xaafidoba.

SHAAHO 1

“Taani Bayidaageeta Koyana”

Xoossay bayida dorssaa simmennabadan xeellii?

SHAAHO 2

Hirggaa—‘Ubba Baggaarakka Unˈˈettiyoogaa’

Neeni kaseegaa keenaa Yihoowawu oottana danddayabeennaagaa gaasuwan hidoota qanxxidaba gidikko, issibaa akeekiyoogee neeni a wolqqan goˈettanaadan maaddees.

SHAAHO 3

Qohettidobaa—Nuna ‘Hanqqetissiyaabay’ Deˈiyo Wode

Ne mala Kiristtaane nena qohidabadan neeni qoppiyo wode genccanawu maaddiya heezzu Geeshsha Maxaafaa maarata.

SHAAHO 4

Zilˈˈettiyoogaa—“Ta Nagaraappe Tana Geeshsha”

Neeni waanada qumˈˈenna kahaa demmada ufayttana danddayay?

SHAAHO 5

Ne “SHemppuwaa Heemmiyaagaakkonne Naagiyaagaakko” Simma

Taani Yihoowakko simmanawu koyikko, koyro waatana bessii? Gubaaˈee tana waati mokkaneeshsha?

Kuushshaa

Neeni Yihoowa asaara aattido ufayssiya wodiyaa hassaya eray?