Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 22

Macara Biiruwan Oosettiyaabay Aybee?

Macara Biiruwan Oosettiyaabay Aybee?

Solomona Haruuruwaa

Kanaada

Tohossa Afirkkaa

Beeteele keettaa asay issi biittan woy amarida biittan sibikate oosuwaa maaddanau cora qommo oosuwaa oottees. Eti xuufiyaa birshshiya citan, maxeetiyaa attamiyoosan, maxaafaa giigissiyoosan, xuufiyaa wottiyo magaazeeniyan, cenggurssaa duuqqiyo woy biiduwaa giigissiyo sohuwan, woy he biittau woykko he biittatussi koshshiya harabaa oottiyo sohuwan oottoosona.

Macara Biiruwaa Komitee oosuwaa kaallees. Macara biiruwan oosettiyaabaa kaallana danddayiya heezzu woy hegaappe dariya cimati Macara Biiruwaa Komite gididi oottanaadan Bolla Gididi Heemmiyaagee sunttees. He biittatun deˈiya dichaanne merettiya metuwaa xeelliyaagan he komitee Bolla Gididi Heemmiyaagau ubbatoo erissees. Hegee, Bolla Gididi Heemmiyaagee sinttappe giigissiyo xuufetun, gubaaˈe shiiqotuuninne gita shiiqotun qonccissanabaa qoppanaadan maaddees. Bolla Gididi Heemmiyaagee kiittidoogeeti macara biiruwaa xomoosanaadaaninne Macara Biiruwaa Komitetussi eta oosuwaara gayttidaagan kaaletuwaa immanau kiittin boosona. (Leemiso 11:14) Macara biiroy kaalliyo biittan deˈiya gubaaˈeta minttettanawu waanna biiroy kiittiyo ishay haasayiyo haasayaa gujjin, dumma prograamee giigees.

He biittan deˈiya gubaaˈeta maaddees. Macara biiruwan oottiya, aawatettay deˈiyo ishati ooratta gubaaˈee eqqanaadan oottoosona. Macara biiroy kaalliyo biittan deˈiya aqinyeti, misoonaaweti, qassi woradaa xomoosiyaageeti oottiyoobaakka he ishati xeelloosona. Eti gita shiiqota giigissoosona, ooratta Kawotettaa Addaraashay keexettanaadan oottoosona, qassi koshshiya xuufee gubaaˈetussi kiitettidoogaa woy kiitettibeennaagaa kaalloosona. Macara biiruwan oosettiya ubbabay sibikate oosuwaa maara oottanaadan maaddees.—1 Qoronttoosa 14:33, 40.

  • Macara Biiruwaa Komitee Bolla Gididi Heemmiyaagaa maaddiyoy ayba ogiyaanee?

  • Macara biiroy ayba oosuwaa kaallii?