Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 12

Kawotettaabaa Sabbakiyo Oosoy Darajjayettidoy Ayba Ogiyaanee?

Kawotettaabaa Sabbakiyo Oosoy Darajjayettidoy Ayba Ogiyaanee?

Isppeene

Belaaruse

Hong Konge

Peeru

Yesuusi hayqqanaappe guuttaa kasetidi, “Asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana; hegaappe guyyiyan, wurssettai gakkana” yaagidi yootiis. (Maatiyoosa 24:14) SHin alame yuushuwan mishiraachuwaa sabbakiyo oosoy waani polettanee? Yesuusi saˈan deˈiyo wode oottidobaa leemisuwaa kaalliyoogaana.—Luqaasa 8:1.

Nuuni asau eta son yootanau baaxetoos. Yesuusi bana kaalliyaageeti sooppe soo biidi mishiraachuwaa sabbakanaadan loohissiis. (Maatiyoosa 10:11-13; Oosuwaa 5:42; 20:20) Koyro xeetu layttan wonggeliyaa yootidaageeti banttau imettida moottan sabbakidosona. (Maatiyoosa 10:5, 6; 2 Qoronttoosa 10:13) Hegaara issi mala hanotan, ha wodiyan sabbakiyo oosoy loˈˈo hanotan daraajjayettido gishshau, ubba gubaaˈiyau haggaaziyo moottay imettees. Hegee Yesuusi ‘wonggeliyaa mishiraachuwaa asaassi yootanaadaaninne loytti markkattanaadan’ azazidoogaa nuuni polanaadan maaddees.—Oosuwaa 10:42.

Nuuni asaa demmiyo soho ubban etau yootanau baaxetoos. Yesuusi abbaa lanqqiyan woy asay haattaa duuqqiyo ollaa mataaninne hegaa mala, daro asay deˈiyo sohuwan sabbakiyoogankka leemiso gidees. (Marqqoosa 4:1; Yohaannisa 4:5-15) Nuunikka asaa demmiyo soho ubban, giishin ogiyan, zalˈˈe heeran, dubbushan woy silkkiyan Geeshsha Maxaafaabaa asau yootoos. Qassi hanotay injjetiyo wode nu shoorotuyyo, nunaara oottiyaageetuyyo, nunaara tamaariyaageetuyyoonne nu dabbotuyyo yootoos. Ha ubba ogetun asau markkattanau baaxetiyoogee, alame yuushuwan miilooniyan qoodettiya asay Yihooway “ashshiyo mishiraachchuwaa” siyanaadan oottiis.—Mazamure 96:2.

Neeni Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootana danddayiyo uri deˈii, qassi he mishiraachoy sinttappe eta ay keenaa goˈˈiyaabakko qoppana danddayay? Ha mishiraachuwaa neessi danddayettida keenan sohuwaara haratuyyo yoota!

  • Sabbakettana bessiya “mishiraachchoi” aybee?

  • Yihoowa Markkati sabbakiyoogan Yesuusa leemisuwaa kaalliyoy ayba ogiyaanee?