Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 20

Bolla Gididi Heemmiyaagee Ha Wodiyan Oottiyoy Ayba Ogiyaanee?

Bolla Gididi Heemmiyaagee Ha Wodiyan Oottiyoy Ayba Ogiyaanee?

Koyro xeetu layttan deˈida bolla gididi heemmiyaagaa

Bolla gididi heemmiyaagaa dabddaabbiyaa nabbabiyoogaa

Koyro xeetu layttan ‘Yerusalaamen deˈiya kiitettidaageetunne cimatu’ guutta citay ayyaanan tiyettida Kiristtaanetu gubaaˈe ubbau keehi koshshiya kuushshaa kuuyiyoogan bolla gididi heemmiyaagaa gidi oottiis. (Oosuwaa 15:2) Eti Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa tobbiyoogaaninne Xoossaa ayyaanaa kaaletuwaa kaalliyoogan issi doona gididi kuuyidosona. (Oosuwaa 15:25, 26) Ha wodiyan deˈiya Bolla Gididi Heemmiyaagee he leemisuwaa kaallees.

Xoossay ba sheniyaa oottana mala a goˈettees. Bolla Gididi Heemmiyaagaa gididi oottiya ayyaanan tiyettida ishati Xoossaa Qaalaa xoqqu ootti xeelliyaageeta; qassi ayyaanaabaaranne keehi goˈˈiya harabaara gayttidaagan daro meezee deˈiyoogeeta. Eti alame yuushuwan deˈiya ishatu maabarau koshshiyaabaa tobbanau saaminttan saaminttan shiiqoosona. Koyro xeetu layttaagaadan, Geeshsha Maxaafaa baaso oottidi giigissiyo kaaletoy dabddaabbiyan woy woradaanne awuraajjaa xomoosiyaageetu baggaaranne hara ogiyan gubaaˈetussi gakkees. Hegee Xoossaa asau qofaaninne oosuwan issippetettay deˈanaadan oottees. (Oosuwaa 16:4, 5) Bolla Gididi Heemmiyaagee ayyaana qumaa giigissiyoogaa kaallees; sibikate oosuwaa ubbay kaseyanaadan minttettees; qassi ishata aawatettau sunttiyoogaa kaallees.

Xoossaa ayyaanaa kaaletuwaa kaallees. Bolla Gididi Heemmiyaagee kaaletuwaa demmanau Ubbaa Haariya Xoossaa, Yihoowakkonne gubaaˈiyau Huuphe gidida, Yesuusakko xeellees. (1 Qoronttoosa 11:3; Efisoona 5:23) Eti banttana Xoossaa asaa haariyaaba ootti xeellokkona. Ayyaanan tiyettida hara Kiristtaanetuura “dorssai [Yesuusi] biyoosaa ubbaa eti kaalloosona.” (Ajjuutaa 14:4) Bolla Gididi Heemmiyaagee nuuni a gishshaa woossiyo woosaa keehi nashshees.

  • Koyro xeetu layttan bolla gididi heemmiyaagaa gidi oottiday oonee oonee?

  • Ha wodiyan Bolla Gididi Heemmiyaagee Xoossaa kaaletuwaa demmanau waatidi koyii?