Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

Xoossaa SHenee Aybee?

Xoossaa SHenee Aybee?

Nuuni gannate saˈan merinau sarotettaaninne ufayssan deˈanaadan Xoossay koyees!

SHin, ‘Hegee waanidi hanana danddayii?’ gaada qoppana danddayaasa. Hegaa Xoossaa Kawotettay ehaanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees; qassi he Kawotettaabaanne Xoossay asaa naatussi halchidobaa ubba asay eranaadan i koyees.—Mazamure 37:11, 29; Isiyaasa 9:7.

Nuuni goˈettana mala Xoossay koyees.

Loˈˈo aaway ba naatussi kehabaa amottiyoogaadan, saluwan deˈiya nu Aaway nuuni merinau ufayttanaadan koyees. (Isiyaasa 48:17, 18) “Xoossai giidoogaa oottiya urai merinau” deˈanaagaa i yootiis.—1 Yohaannisa 2:17.

Xoossay nuuni ba ogiyan baana mala koyees.

Medhidaagee “nuuni baana mala, i nuna ba ogiyaa tamaarissana” koyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Isiyaasa 2:2, 3) I ba shenee saˈa ubban erettana mala ba sunttau “haniya asaa” giigissiis.—Oosuwaa 15:14.

Xoossay nuuni goynuwan issuwaa gidana mala koyees.

Yihoowa tumu goynoy asaa shaakkiyoogaappe, eti tumu siiquwan issuwaa gidanaadan oottees. (Yohaannisa 13:35) Xoossaayyo issippetettan oottiyo ogiyaa ha wodiyan ubbasan deˈiya attuma asaanne macca asaa tamaarissiiddi deˈiyaageeti oonee? Ha brooshuriyaappe hegaa loyttada erana mala nena minttettoos.