Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 17

Woradaa Xomoosiyaageeti Nuna Waati Maaddiyoonaa?

Woradaa Xomoosiyaageeti Nuna Waati Maaddiyoonaa?

Maalaawe

Haggaazo citaa

Haggaaziyoogaa

Cimatu shiiquwaa

Giriiketto Geeshsha Maxaafaa xuufetun Barnnaabaasabaynne kiitettida PHauloosabay darotoo odettiis. Eti koyro xeetu layttan deˈiya gubaaˈeta xomoosi beˈidosona. Aybissi? Eti bantta ayyaana ishanttussi wozanappe qoppiyo gishshataassa. PHauloosi ‘ishantti waanidi deˈiyaakko, guyye simmidi, xomoosi beˈanau’ koyiyoogaa yootiis. I xeetan qoodettiya kilo meetiriyaa biidi eta minttettiis. (Oosuwaa 15:36) Woradaanne awuraajjaa xomoosiyaageetikka ha wodiyan hegaadan oottoosona.

Eti nuna minttettoosona. Woradaa xomoosiyaagee 20 gidiya gubaaˈeta huuphiyan huuphiyan layttan naaˈˈuttoo xomoosees; i he gubaaˈeta xomoosiiddi issi saaminttaa takkees. Ha ishantti yootiyoobay, qassi eti machidaba gidikko eta machotikka yootiyoobay nuna keehi maaddana danddayees. Eti naatuwaa cimaara erettanau, qassi nunaara haggaazanaunne Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa xannaˈissanaukka keehi koyoosona. Ha ishati cimatuura gubaaˈiyaa yameta heemmoosona; qassi gubaaˈe shiiqotuuninne gita shiiqotun nuna minttettiya haasayaa shiishshoosona.—Oosuwaa 15:35.

Eti nu ubbaassi wozanappe qoppoosona. Woradaa xomoosiyaageeti ayyaanaaban gubaaˈetussi wozanappe qoppoosona. Eti gubaaˈee kaseegaappe loˈˈobaa oottidoy aybiinakko yigganau, qassi gubaaˈiyaa cimatinne gubaaˈiyau oottiyaageeti bantta aawatettaa suure kiyanaadan maaddiyaabaa zoranau etaara shiiqoosona. Eti aqinyeti haggaazuwan loˈˈo ayfiyaa ayfanaadan maaddoosona; qassi oorattatuura erettanaunne ayyaanaaban eta dichaa siyanau koyoosona. Ha ishantti nuna ‘maaddanau nunaara issippe oottiya nu laggeta.’ (2 Qoronttoosa 8:23) Nuuni Xoossau aqiyoogaaninne ammanuwan eta leemisuwaa kaallana koshshees.—Ibraawe 13:7.

  • Woradaa xomoosiyaageeti gubaaˈeta xomoosiyoy aybissee?

  • Eti gubaaˈiyaa xomoosiyo wode neeni waana goˈettana danddayay?