Konggo (Kinshshaasaa)

Ruwandda

Xoossaa sunttay Mazamure 69:31 xaafettidaagaa bessiya, duxerettidi attida Simchesa xuufiyaa; heezzantta woy oyddantta xeetu layttan M.L.

Yihoowa Markkati daro layttau Geeshsha Maxaafaa birshshettata daruwaa goˈettidosona, attamissidosona, qassi asau immidosona. SHin, asay ‘tumaa eraanaadan’ loytti maaddiya ooratta birshshettaa giigissana koshshiyoogaa guyyeppe akeekida; Xoossaa sheneekka ubba asay tumaa eranaadaana. (1 Ximootiyoosa 2:3, 4) Hegaa gishshau, 1950n asay galla galla goˈettiyo qaalan, Ooratta Alamiyaa Birshshettaa, Geeshsha Maxaafaa shaahoy kiyidoogaa erissiyoogaa doommida. Ha birshshettay hanno gakkanau 130⁠ppe dariya qaalan suure birshshettiis.

Akeekanau metenna Geeshsha Maxaafay koshshiis. Qaalatu hanotay wodiyaappe wodiyan laamettees; qassi Geeshsha Maxaafaa birshshettati daroti akeekanau metiya, giishin qoncce gidenna woy asay goˈettiyoogaa aggido qaalata goˈettoosona. Koyro xaafettida Geeshsha Maxaafaa xuufiyaa mala gidida, kushiyan xaafettida beni wode xuufeti beettidoogee, Geeshsha Maxaafay xaafettido Ibrayisxxe, Aramaykkenne Giriike qaalata loytti akeekanau maaddiis.

Xoossaa Qaalaa suure qonccissiya birshshettaa koshshiis. Geeshsha Maxaafaa birshshiyaageeti, ayyaanaa kaaletuwan xaafettidaagaa banttau koyidoogaadan gidennan, beni xaafettidaagaadan suure birshshana bessees. SHin daro Geeshsha Maxaafaa birshshettatun, Yihoowa giya Xoossaa sunttaa goˈettibookkona.

Xaafissidaagaa bonchissiya Geeshsha Maxaafay koshshiis. (2 Sameela 23:2) Hagan beˈiyoogaadan, beni kushiyan xaafettida Geeshsha Maxaafaa xuufetun Yihoowa sunttay 7,000 gidiya sohotun deˈees; hegee Ooratta Alamiyaa Birshshettan zaarettidi ba sohuwan xaafettiis. (Mazamure 83:18, NW) Daro layttau minni pilggidi giigissido, ha Geeshsha Maxaafay Xoossaa qofaa loytti qonccissiyo gishshau, nabbabanau ufayssiya maxaafa. Neeni haasayiyo qaalan Ooratta Alamiyaa Birshshettay deˈin aggin, neeni Yihoowa Qaalaa galla galla nabbabanaadan minttettoos.—Yaasa 1:8; Mazamure 1:2, 3.

  • Ooratta Geeshsha Maxaafaa birshshettay koshshiyoy aybissee?

  • Xoossaa sheniyaa eranau koyiya ubbay galla galla ay oottiyaakko loˈˈo?