Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 6

Nu Mala Kiristtaanetuura SHiiqiyoogee Waati Maaddii?

Nu Mala Kiristtaanetuura SHiiqiyoogee Waati Maaddii?

Madagaskkare

Norwey

Liibaanoosa

Xaaliyaa

Nuuni wolqqaama wora giddoora biyaaba woy carkkuwaa hanotay iita gidikkokka, gubaaˈiyaa shiiquwaa aggennan shiiqoos. Metiyaabaynne oosuwaara gayttidaagan galla galla daafurssiyaabay deˈishinkka, Yihoowa Markkati bantta mala Kiristtaanetuura issippe shiiqanau keehi baaxetiyoy aybissee?

Hegee nuuni ayyaanaaban minnanaadan maaddees. Nunaara gubaaˈiyan issippe shiiqiyaageetuura gayttidaagan PHauloosi, “Issoi issuwau qoppoos” yaagidi xaafiis. (Ibraawe 10:24) Ha qonccissoy “akeekan qoppoos” giyoogaa; hegee issoy issuwaa loyttidi eriyoogaa bessees. Hegaa gishshau, PHauloosi yootidobay nuuni haratussi qoppanaadan minttettees. Hara Kiristtaaneta eriyoogan, etappe amaridaageeti nuugaa mala metuwaa waatidi xoonidaakko akeekoos; qassi nuunikka nu metuwaa xoonanaadan eti maaddana danddayoosona.

Laggetettaa minttanau maaddees. Nuuni gubaaˈiyan issippe shiiqiyoy, nunaara coo erettiya asatu xallaara gidennan, nuuyyo mata lagge gididaageetuura. Hara wodetun nuuni ufayssiya hanotan issippe wodiyaa aattoos. Hegaadan issippe shiiqiyoogaa goˈˈay aybee? Nuuni issoy issuwaa nashshanaadan oottees; hegee qassi siiqoy minnanaadan oottees. Nu laggeta metoy gakkiyo wode, eta sohuwaara maaddoos; aybissi giikko, nuuni issoy issuwau mata lagge. (Leemiso 17:17) Nuuni gubaaˈiyan deˈiya ubbatuura laggetiyoogan “issoi issuwaassi issi mala qofaa” qoppiyoogaa bessoos.—1 Qoronttoosa 12:25, 26.

Xoossaa sheniyaa oottiyaageeta lagge oottada dooranaadan nena minttettoos. Hegaa mala laggeta Yihoowa Markkatu giddoppe demmana danddayaasa. Neeni nunaara shiiqennaadan aybinne teqqanaadan oottoppa.

  • Gubaaˈiyaa shiiquwaa shiiqiyoogee keehippe goˈˈiyoy aybissee?

  • Neeni gubaaˈiyaa shiiquwaa yaada Yihoowa Markkatuura erettanay awudee?