Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 3

Geeshsha Maxaafaa Tumay Zaarettidi Qonccidoy Ayba Ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafaa Tumay Zaarettidi Qonccidoy Ayba Ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafaa Tamaareta 1870 heeran

1879n giigida koyro Wochiyo Keelaa

Ha wodiyaa Wochiyo Keelaa

Geeshsha Maxaafay Kiristtoosa hayquwaappe simmin, worddo asttamaareti beni Kiristtaanetu giddon denddidi Geeshsha Maxaafaa tumaa geellayanaagaa kasetidi odiis. (Oosuwaa 20:29, 30) Guyyeppe hanidabaykka hegaa. Eti Yesuusi tamaarissidobaa eeqa goyno wogaara walakkin, worddo Kiristtaane ammanoy doommiis. (2 Ximootiyoosa 4:3, 4) Tumuppe Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa ha wodiyan loytti eriyoogaa waatidi akeekana danddayiyoo?

Yihooway tumaa qonccissiyo wodee gakkiis. I ‘Wurssetta wodiyan eray daranaagaa’ kasetidi yootiis. (Daaneela 12:4) Tumaa koyiya amarida asati, 1870n woosa keettati tamaarissiyo darobay Geeshsha Maxaafan baynnaba gidiyoogaa akeekidosona. Yaatiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa akeekanau pilggiyoogaa doommidosona; qassi eti Geeshsha Maxaafaa akeekanaadan Yihooway maaddiis.

Geeshsha Maxaafaa akeekan xannaˈidosona. Nuussi leemiso gidiya, he gooba Geeshsha Maxaafaa Tamaareti, nuuni ha wodiyan xannaˈanau goˈettiyo hiillaa kaallidosona. Eti Geeshsha Maxaafaa dumma dumma qofaa tobbidosona. An deˈiya issi issi qofay akeekanau metiyo wode, hegaa qonccissiya hara xiqisiyaa koyoosona. Eti pilggidi akeekidobay Geeshsha Maxaafan deˈiya hara qofaara moggees giidi kuuyiyo wode, hegaa xaafidi oyqqoosona. Geeshsha Maxaafaa qofaa Geeshsha Maxaafay birshshanaadan oottiyoogan, Xoossaa sunttaanne a Kawotettaa, i asaa naatuyyoonne saˈau halchidobaa, hayqqidaageetu hanotaanne dendduwaa hidootaa xeelliyaagan tumaa zaarettidi akeekidosona. Hegaadan pilggidi, eti daro worddo ammanuwaappenne meeziyaappe naxa kiyidosona.—Yohaannisa 8:31, 32.

Geeshsha Maxaafaa Tamaareti, 1879n tumaa aahuwan erissiyo wodee gakkidoogaa akeekidosona. Yaatiyo gishshau, he laytti Yihoowa Kawotettaa Erissiya Wochiyo Keelaa attamiyoogaa doommidosona; hegee hanno gakkanaassi attamettiiddi deˈees. Nuuni ha wodiyan 750⁠ppe dariya qaalan 240 biittan deˈiya asau Geeshsha Maxaafaa tumaa yootoos. Hagaappe kase tumu eray hagaadan keehi daribeenna!

  • Kiristtoosa hayquwaappe simmin, Geeshsha Maxaafaa tumay waanidee?

  • Nuuni Xoossaa Qaalaa tumaa zaarettidi akeekanaadan maaddiday aybee?