Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 19

Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?

Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?

Nuuni ubbay ayyaana qumaa goˈettoos

Yesuusi hayqqanaappe guuttaa kasetidi, ba erissiyo ashkkaratuppe oyddatu xallaara, giishin PHeexiroosaara, Yaaqoobaara, Yohaannisaaranne Inddiraasaara issippe haasayiis. Yesuusi i wurssetta gallassi qonccana wodiyaa malaataa kasetidi yootido wode, “Ba so asau qumaa koshshiyo wodiyan immana mala, a godai sunttido ammanettida wozannaama ashkkari oonee?” yaagidi, keehippe koshshiya oyshaa oychiis. (Maatiyoosa 24:3, 45; Marqqoosa 13:3, 4) Yesuusi ‘goda’ gidiyo gishshau, bana kaalliyaageetussi wurssetta wodiyan ayyaanaabaa qumaa pacissennan immiyaageeta sunttanaagaa ba erissiyo ashkkaratuyyo yootiis. He ashkkaraa yameti oonee?

Hegee ayyaanan tiyettida amarida Kiristtaanetu cita. He ‘ashkkaray’ Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa. He ashkkaray Yihoowayyo goynniya Kiristtaanetussi koshshiya wodiyan ayyaana qumaa giigissees. Ammanettida wozannaama ashkkaray “koshshiyo wodiyan” immiyo qumaa nuuni maana bessees.—Luqaasa 12:42.

Hegee Xoossaa keettan sunttettiis. (1 Ximootiyoosa 3:15) Yesuusi Yihoowa dirijjitiyau saˈaa baggan oosettiyaaban aawatanaadan ammanettida wozannaama ashkkaraa sunttiis; he aawatettay godaa aquwaa naagiyoogaa, sibikate oosuwaa kaalettiyoogaanne gubaaˈiyaa baggaara nuna tamaarissiyoogaa gujjees. Yaatiyo gishshau, ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ nuussi koshshiyaabaa koshshiya wodiyan immanau nuuni haggaazuwan goˈettiyo ayyaana qumaa xuufiyan giigissees; qassi gubaaˈiyaa shiiqotuuninne gita shiiqotun nuna tamaarissees.

He ashkkaray Geeshsha Maxaafaa tumaunne mishiraachuwaa sabbakanaadan baassi imettida oosuwau ammanettidaagaa; qassi saˈan deˈiya Kiristtoosa aquwaa loyttidi naagiyoogan wozannaama. (Oosuwaa 10:42) Yihooway daro asay tumaa siyidi baakko shiiqanaadan oottiyoogaaninne daro ayyaana qumaa giigissanaadan oottiyoogan he ashkkaraa oosuwaa anjjiis.—Isiyaasa 60:22; 65:13.

  • Erissiyo ashkkarata ayyaanaaban mizanaadan Yesuusi sunttidoy oonee?

  • Ammanettida wozannaama ashkkaray ammanettidaagaanne wozannaama gididoy ayba ogiyaanee?