Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

Yihoowa Markkati kumetta saˈan deˈoosona; qassi eta zareenne wogay dumma dumma. Ha dumma dumma sheeshshaa asaa issippe gattiday aybee?

Xoossaa SHenee Aybee?

Xoossay ba shenee kumetta saˈan erettanaadan koyees. He shenee aybee, ha wodiyan hegaabaa tamaarissiiddi deˈiyay oonee?

Nuuni Yihoowa Markka Geetettiyoy Aybissee?

Nuuni ha sunttan xeesettiyoy aybissakko heezzu gaasuwaa qoppite.

Geeshsha Maxaafaa Tumay Zaarettidi Qonccidoy Ayba Ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa nuuni ha wodiyan loyttidi eriyoogaa waatidi erana danddayiyoo?

Ooratta Alamiyaa Birshshettay Giigidoy Aybissee?

Ha Geeshsha Maxaafaa birshshettay dumma gidanaadan oottiyaabi aybee?

Nu Kiristtaane SHiiqotun Neeni Akeekanabay Aybee?

Nuuni Geeshsha Maxaafaa xanna’anawunne issoy issuwaa minttettanawu issippe shiiqoos. Nena siiquwan mokki ekkana!

Nu Mala Kiristtaanetuura SHiiqiyoogee Waati Maaddii?

Xoossaa Qaalay Kiristtaaneti issippe shiiqiyoogaa minttettees. Hegaa mala shiiquwaappe neeni waatada tamaarana danddayiyaakko akeeka.

Nu SHiiqoti Ay Malee?

Nu shiiqotun tamaariyoobaa hagaappe kase qoppa eray? Yan Geeshsha Maxaafaappe tamaariyo timirttiyan neeni garamettanaagee qoncce.

Nuuni SHiiquwau Loytti Maayiyoy Aybissee?

Nuuni maayiyoobay Xoossaa qofissii? Maayiyoobaaranne alleeqettiyoobaara gayttidaagan kaaleto gidana danddayiya Geeshsha Maxaafaa maarata akeeka.

SHiiquwau Giigettana Danddayiyo Keehi Loˈˈo Gidida Ogee Awugee?

Nu shiiqotussi kasetidi giigettiyoogee etappe loytti goˈettanaadan maaddees.

So Asaa Goynoy Aybee?

Intte Xoossaakko shiiqanaadaaninne so asay issoy issuwaara keehi siiqettanaadan he giigissoy waati maaddana danddayiyaakko akeeka.

Nuuni Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Layttan layttan nuuni gita shiiqota heezzutoo issippe shiiqoos. Nuuni ha shiiqotuppe go’ettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Kawotettaabaa Sabbakiyo Oosoy Darajjayettidoy Ayba Ogiyaanee?

Yesuusi sa’an de’iyo wode oottidobaa leemisuwaa nuuni kaalloos. Nuuni sabbakiyo hiillaappe amaridaagee awugee?

qinye Giyoogee Woygiyoogee?

Amarida Markkati aginan aginan 30u, 50u, saatiyaa woy qassi hegaappe daro saatiyaa sabbakoosona. Eta aybi denttettidee?

Aqinyetuyyo Giigida Timirtte Keettati Awugeetee?

Kumetta wodiyaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyaageeti loohana mala giigida dumma timirtte keettati awugeetee?

Cimati Gubaaˈiyaa Maaddiyoy Ayba Ogiyaanee?

Cimati gubaaˈiyaa leemiso gididi kaalettiya ayyaanaaban kayma gidida attuma asata. Eti aybin maaddiyoonaa?

Gubaaˈiyau Oottiyaageetu Oosoy Aybee?

Oosoy gubaaˈiyan maara oosettanaadan gubaaˈiyawu oottiyaageeti maaddoosona. Eta oosoy ubbaa waati maaddiyaakko akeeka.

Woradaa Xomoosiyaageeti Nuna Waati Maaddiyoonaa?

Woradaa xomoosiyaageeti gubaaˈeta xomoosiyoy aybissee? Eta oosuwaappe neeni waata goˈettana danddayay?

Metootida Nu Ishata Ayba Ogiyan Maaddana Danddayiyoo?

Meretay daafabaa gattiyo wode, qohettidaageeta asatettaabaaninne ayyaanaaban minttettanawu nuuni sohuwaara issi issibaa giigissoos. Ayba ogiyan giigissiyoo?

Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?

Ayyaanaabaa qumaa wodiyan immanaadan i ashkkaraa sunttanaagaa yootiis. Hagee waani polettidee?

Bolla Gididi Heemmiyaagee Ha Wodiyan Oottiyoy Ayba Ogiyaanee?

Koyro xeetu layttan, cimatunne kiitettidaageetu guutta citay Kiristtaane gubaa’iyawu Bolla Gididi Heemmiyaagaa gidiis. Ha wodiyan shin?

Beeteelee Aybee?

Beeteelee bantta go’’aa aggida asati oottiyo dumma soho. Hegan oottiyaageetubaa gujjada era.

Macara Biiruwan Oosettiyaabay Aybee?

Nu macara biiruwaa beˈanawu yiyaageeti asi bessennan beˈana danddayoosona. Intte hegaadan oottanaadan nuuni inttena shoobboos!

Nu Xuufee Xaafettiyoynne Birshshettiyoy Ayba Ogiyaanee?

Nuuni 750ppe dariya qaalan xuufiyaa birshshoos. Nuuni hegaadan baaxetiyoy aybissee?

Alame Yuusho Oosuwau Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Miishshaara gayttidaagan, nu dirijjitee hara haymaanoote dirijjitiyaappe dummatanaadan oottiyaabay aybee?

Kawotettaa Addaraashay Aybissi, Qassi Waani Keexettii?

Nu goynuwaa sohuwaa SHiiquwaa Addaraashaa geetettiyoy aybissee? Ha SHiiquwaa Addaraashaa gubaa’eta waati maaddiyaakko akeeka.

Kawotettaa Addaraashaa Waati Loytti Oyqqiyoo?

Geeshshanne loytti oyqqido SHiiquwaa Addaraashay nu Xoossay bonchettanaadan oottees. SHiiquwaa Addaraashaa loytti oyqqanawu aybi giigidee?

Kawotettaa Addaraashaa Laybireeree Nuna Waati Goˈˈana Danddayii?

Geeshsha Maxaafaabaa eraa gujjanawu amaridabaa pilggiyoogaa dosay? SHiiquwaa Addaraashaa laybireeriyaa goˈettana danddayaasa!

Nu Weybsayttiyan Aybi Deˈii?

Neeni nubaanne nu ammanuwaabaa, qassi Geeshsha Maxaafaappe ne oychiyo oyshatu zaaruwaa tamaarana danddayaasa.

Neeni Yihoowa SHeniyaa Oottanee?

Xoossaa Yihooway tumuppe nena siiqees. Neeni galla galla de’uwan a ufayssanawu koyiyoogaa waata bessana danddayay?