Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 28

Nu Weybsayttiyan Aybi Deˈii?

Nu Weybsayttiyan Aybi Deˈii?

Paransaaye

Poolandde

Ruusiyaa

Yesuus Kiristtoosi ba erissiyo ashkkarata, “Asi intte oottiyo lo77o oosuwaa be7idi, saluwan de7iya intte Aawaa galatana mala, intte poo7oi asa sinttan poo7o” yaagiis. (Maatiyoosa 5:16) Hegaadan oottanau, nuuni Intternneetiyaa gujjin, ha wodiyaa tekinolojiyaa loytti goˈettoos. Yihoowa Markkatu ammanuwaanne oosuwaa xeelliyaagan jw.org giyo nu websaytiyan kiyiyaabaa xomoosana danddayaasa. An aybi deˈii?

Asay darotoo oychiyo oyshau Geeshsha Maxaafaa zaaruwaa. Asay darotoo oychiyo keehi koshshiya issi issi oyshatu zaaruwaa demmana danddayaasa. Leemisuwawu, Metoynne Tuggay Xayanee? giyoonne Hayqqida Asay Denddanee? giyo traktteti 600⁠ppe dariya qaalan nu websaytiyan deˈoosona. Ooratta Alamiyaa Birshshettaykka 130⁠ppe dariya qaalan deˈees; qassi Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyaagaa gujjin, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanau maaddiya hara xuufeti, qassi mata wode kiyida Wochiyo Keelaynne Beegottite! maxeetee deˈees. Ha xuufetuppe daro baggaa websaytiyan nabbabana woy ezggana, qassi MP3, PDF woy EPUB formatiyan giigidaagaa dawunlode oottana danddayettees. Koshshay deˈiyo urau a qaalan giigidabaa immanau amarida sinttaa printte oottanaukka danddayaasa! Biiduwan giigida xuufetikka malaata qaalatuppe daruwan deˈoosona. Geeshsha Maxaafaa diraama meran nabbabiyoogaa, Geeshsha Maxaafaa diraamaanne ufayssiya muuziqata dawunlode oottana danddayaasa.

Yihoowa Markkata xeelliyaagan tuma gididabaa. Alame yuushuwan nuuni oottiyo oosuwaa, Yihoowa Markkatuura gayttida allaalletanne metoy gakkidoogeeta maaddiyo oosuwaa xeelliyaagan, ooratta odoynne biiduwaa kiliippee nu websaytiyan kiyees. Mata wode shiiqana awuraajjaa shiiquwaa prograamiyaanne macara biirotu adrashaakka demmana danddayaasa.

Hegaadan oottiyoogan, keehi haakkidi deˈiya heerankka tumaa pooˈuwaa pooˈissiiddi deˈoos. Anttarkkitika giyoosan deˈiya asaa gujjin, ubba biittan deˈiya asay goˈettiiddi deˈees. Saˈa ubban ‘Yihoowa qaalay eesuwan aakkanaadan’ woossoos; hegee Xoossaa bonchissees.—2 Tasalonqqe 3:1.

  • Daro asay Geeshsha Maxaafaa tumaa tamaaranaadan jw.org giyo websaytee maaddiiddi deˈiyoy ayba ogiyaanee?

  • Nu websaytiyan ay beˈana koyay?