Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 7

Nu SHiiqoti Ay Malee?

Nu SHiiqoti Ay Malee?

Niwu Ziilande

Jaappaane

Uugandda

Lituweeniyaa

Beni Kiristtaaneti shiiquwan mazamuriyaa yexxoosona, woossoosona, Geeshsha Maxaafaa nabbabidi tobboosona; shin hara haymaanoote wogaa kaallibookkona. (1 Qoronttoosa 14:26) Nu shiiquwankka hegaa mala hanotaa akeekana danddayaasa.

Geeshsha Maxaafaappe goˈˈiyaabaa tamaaroos. Ubba gubaaˈeti Woggaa gallassi Geeshsha Maxaafay nu deˈuwaunne nuuni deˈiyo wodiyau maaddiyaabaa ay yootiyaakko Geeshsha Maxaafaappe 30 daqiiqa haasayaa siyanau shiiqoosona. Nuuni ubbay nu Geeshsha Maxaafaa kessidi kaallana danddayoos. He haasayaappe simmin, issi saatiyau “Wochiyo Keelaa” Xinaatiyaa xannaˈoos; gubaaˈiyaa shiiqida asay xannaˈanau giigida Wochiyo Keelaappe tobbiyo wode qofaa immana danddayees. Hegaadan tobbiyoogee Geeshsha Maxaafaa kaaletuwaa nu deˈuwan oosuwan peeshshanau maaddees. Alame yuushuwan 110,000⁠ppe dariya gubaaˈeti ubbay issi mala qofay deˈiyo Wochiyo Keelaa xannaˈoosona.

Tamaarissiyo hiillaa kaseegaappe loyttanau maaddiyaabaa. Qassi saaminttaa giddon issi galla omarssi, aginan aginan giigiya Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa SHiiquwaa Xannaˈiyo Xuufiyaa goˈettidi Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa SHiiquwaa giyo heezzu prograamee deˈiyo shiiquwaa shiiqoos. Koyroogee, ishantti kasetidi nabbabido Geeshsha Maxaafaa shaahuwaa loytti akeekanaadan maaddiya, Xoossaa Qaalan Deˈiya Alˈˈobaa giyo kifiliyaa. Hegaappe simmin, asaara Geeshsha Maxaafaa qofaa waati tobbanaakko ootti-besuwan qonccissiyo Minnada Haggaaza giyo kifilee deˈees. Tamaareti nabbabiyoogaaninne haasayiyoogan qarattanaadan timirtte keettaa xomoosiyaagee zorees. (1 Ximootiyoosa 4:13) Wurssettan, Geeshsha Maxaafaa maaraa galla galla deˈuwan waatidi oosuwan peeshshana danddayiyaakko Kiristtaaneti Deˈiyo Deˈuwaa giyo kifiliyan tamaaroos. Ha kifiliyan Geeshsha Maxaafaa qofaa loytti akeekanaadan maaddiyaabaa oysha zaaruwankka tobboos.

Nu shiiqota shiiqiyo wode, Geeshsha Maxaafaa loytti tamaariyo hanotan neeni ufayttanaagee attenna.—Isiyaasa 54:13.

  • Yihoowa Markkatu shiiquwan ay siyana gaada naagana danddayay?

  • Nu shiiqotuppe neeni ha saaminttan yaana koyiyo shiiqoy awugee?

Gujjada Eranawu

SHIIQUWAA

Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?

Yan oosettiyaabaa baada be’a.