Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 11

Nuuni Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Nuuni Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Mekisiiko

Jarmane

Botuswaana

Nikaraaguwaa

Xaaliyaa

Ha asati keehi ufayttiyoy aybissee? Eti gita shiiqotuppe issuwaa shiiqidaageeta. Layttan heezzutoo shiiqanaadan azazettida beni deˈida Xoossaa ashkkaratuugaadan, nuuni gita shiiquwan issippe shiiqanau yeemottidi naagoos. (Zaarettido Wogaa 16:16) Layttan nuuni heezzutoo, giishin, naaˈˈu kayan issi issi gallassawu shiiqiyo woradaa shiiquwaanne heezzu gallassi gita shiiquwawu shiiqoos. Nuuni ha shiiqotuppe goˈettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Gita shiiqoti ishanttu maabaraa minttoosona. Israaˈeelati Yihoowa “kunttida yaa7an” galatidi ufayttidoogaadan, nuunikka gita shiiqotun issippe Yihoowayyo goynniyoogan ufayttoos. (Mazamure 26:12; 111:1) He shiiqoti hara gubaaˈiyan deˈiya woy ubba hara biittan deˈiya Yihoowa Markkatuura gayttanaadaaninne laggetanaadan oottoosona. Laaxaa saatiyan, shiiquwaa sohuwan qumaa issippe moos; hegaa mala shiiqoti nuuni issoy issuwaara keehi siiqettanaadan oottoosona. (Oosuwaa 2:42) Nuuni yan alame yuusho ‘ishanttu’ maabaraa issippe gatti oyttiya siiquwaa akeekoos.—1 PHeexiroosa 2:17.

Nuuni ayyaanaaban diccanaadan maaddoosona. Israaˈeelati Geeshsha Maxaafaappe etau qonccissidi yootido ‘qaalaa akeekidoogankka’ goˈettidosona. (Nahimiyaa 8:8, 12) Geeshsha Maxaafaappe gita shiiqotun tamaariyoobaa nuunikka xoqqu oottidi xeelloos. Ubba prograamiyaa huuphe yohoy Geeshsha Maxaafaappe ekettida qofa. Minttettiya haasayatuppe, simppoozemetuppenne hanettidabaa ootti-bessiyoogaappe Xoossaa sheniyaa nu deˈuwan waatidi polanaakko tamaaroos. Ha waayissiya wodiyan Kiristtaaneti banttana gakkida metuwaappe xooni kiyidoogaa eti yootiyo wode siyiyoogee nuna minttettees. Heezu gallassa gita shiiquwan beˈiyo diraamay nuuni Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa loyttidi akeekanaadaaninne goˈˈiyaabaa tamaaranaadan maaddees. Gita shiiqo ubban, banttana Xoossau geppidaageeti xammaqettoosona.

  • Gita shiiquwaa wodee ufayssiyaagaa gidiyoy aybissee?

  • Neeni issi gita shiiquwaa shiiqiyoogan waanada goˈettana danddayay?