Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 23

Nu Xuufee Xaafettiyoynne Birshshettiyoy Ayba Ogiyaanee?

Nu Xuufee Xaafettiyoynne Birshshettiyoy Ayba Ogiyaanee?

Amarkkan deˈiya, xaafiyoogaara gayttidabaa oottiyo kifiliyaa

Tohossa Kooriyaa

Armeeniyaa

Burundde

Siri Lankkaa

“Zare ubbaayyo, qommo ubbaayyo, dumma dumma biittaa qaala ubbaayyoonne yara ubbaayyo,” “mishiraachchuwaa” loytti yootanau 750⁠ppe dariya qaalan xuufiyaa giigissoos. (Ajjuutaa 14:6) Ha deexo oosuwaa waati poliyoo? Alame yuushuwan deˈiya xaafiya asatunne bantta dosan birshshiya asatu maaduwan hegaa poloos; eti ubbaykka Yihoowa Markka.

Xuufee koyro Inggilizettuwan giigees. Bolla Gididi Heemmiyaagee waanna biiruwan deˈiya, xaafiyoogaara gayttidabaa oottiyo kifiliyaa kaallees. He kifilee qassi waanna biiruwaaninne issi issi macara biirotun xaafiyaageetu oosuwaa xeellees. Dumma dumma asay xaafiyoogee, dumma dumma wogan deˈiya asaa maaddiyaabaa xaafanaadan oottiyo gishshau, nu xuufee ubba biittan deˈiya asaa ufayssees.

Xuufee birshshiyaageetuyyo kiitettees. Xuufee xaafettidi wuri simmin, birshshanaadan alame yuushuwan deˈiya birshshiya citatussi komppiyuteriyaa baggaara kiitettees. Eti Inggilizettuwan deˈiya qofaa bantta doonan loytti qonccissiya “sittanne tuma” qaalaa demmanau baaxetoosona.—Eranchchaa 12:10.

Eesuwan oottanau komppiyuteree maaddees. Komppiyuteree xaafiya asaa oosuwaanne birshshiya asaa oosuwaa oottana danddayenna. SHin eti komppiyuteriyan deˈiya dikshineeriyaanne pilgganau maaddiyaabata goˈettidi eesuwan oottana danddayoosona. Yihoowa Markkati Maltilanguwej Elekttironik Pabilishing Sisttem (MEPS) giyo komppiyutere prograamiyaa giigissidosona; hegee xeetan qoodettiya qaalan xaafanau, xuufiyaa misiliyaara issippe giigissanaunne attamettanaappe kase xuufiyaa giigissanau maaddees.

Guutta shaˈan qoodettiya asa xallay haasayiyo qaalatunkka, xuufiyaa giigissanau nuuni hegaa keeni baaxetiyoy aybissee? “Asai ubbai attanaadaaninne tumatettaa eranaadan” Yihooway koyiyo gishshataassa.—1 Ximootiyoosa 2:3, 4.

  • Nu xuufeti xaafettiyoy ayba ogiyaanee?

  • Nu xuufeta keehi daro qaalan birshshiyoy aybissee?