Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 9

SHiiquwau Giigettana Danddayiyo Keehi Loˈˈo Gidida Ogee Awugee?

SHiiquwau Giigettana Danddayiyo Keehi Loˈˈo Gidida Ogee Awugee?

Kambboodiyaa

Yukreene

Issi Yihoowa Markkaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈaydda deˈiyaaba gidikko, xannaˈanaappe kase neeni xannaˈiyo xuufiyaa zaarettiyoogee erettidaagaa. Gubaaˈiyaa shiiquwaa baanaappe kase hegaadan oottiyoogee keehippe goˈˈees. Nuuni loˈˈobaa meezetiyaaba gidikko, loˈˈo ayfiyaa ayfoos.

Awude qassi awan giigettanaakko kuuya. Qofay shaahettennan neeni xannaˈana danddayiyoy awudee? Oosuwaa doommanaappe kase guuraaneeyye woy naati zinˈˈi simmin qammaanee? Neeni daro saatiyaa xannaˈanau danddayennaba gidikkokka, woqqu saatiyaa xannaˈanau danddayiyaakko kuuya; yaatada he saatiyan xannaˈennaadan diggiyaabaa oottoppa. Injje sohuwaa koya; qassi eraadooniyaa, televizhiiniyaanne moobayliyaa gorddiyoogan qofay shaahettanaadan oottiyaabaa digga. Xannaˈanaappe kase woossiyoogee, hirggissiyaabaappe woppu gaanaadan oottiyo gishshau, qofay shaahettennan Xoossaa Qaalaa xannaˈanau maaddees.—Piliphphisiyuusa 4:6, 7.

Xuufiyan malaata; qassi shiiquwan zaaranau giigetta. Xannaˈiyo xuufiyan deˈiya qofaa akeekanau mala. Huuphe yohuwaa woy shemppuwaa qoppa; ubba sima huuphe yohoti waanna qofaara ayba ogiyan gayttiyaakko qoppa; qassi waanna qofaa qonccissiya misiletanne zaareto oyshata akeeka. Yaatada menttota huuphiyan huuphiyan nabbabada, oyshau zaaruwaa koya. Xiqiseta kessada nabbaba; qassi he xiqiseti qofaa waatidi minttiyaakko qoppa. (Oosuwaa 17:11) Oyshau zaaruwaa demmiyo wode, shiiquwan hassayada zaaranau he menttuwan deˈiya amarida qaalata woy qofaa malaata. Yaatada koyiyaaba gidikko, shiiquwan kushiyaa denttada qantta zaaruwaa zaarana danddayaasa.

Saaminttan saaminttan shiiquwan tobbiyo dumma dumma qofaa pilggiyoogan, Geeshsha Maxaafaa eraa gujja erada kaseegaa bolli ‘minjjana’ danddayaasa.—Maatiyoosa 13:51, 52.

  • SHiiquwau giigettanau ay meeze oottana danddayay?

  • SHiiquwan oyshaa zaaranau ayba ogiyan giigettana danddayay?