Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 26

Kawotettaa Addaraashaa Waati Loytti Oyqqiyoo?

Kawotettaa Addaraashaa Waati Loytti Oyqqiyoo?

Isttooniyaa

Zimbbaabuwe

Monggooliyaa

Porttoriko

Yihoowa Markkatu Kawotettaa Addaraasha ubban Xoossaa boncho sunttay xeegettees. Hegaa gishshau, addaraashaa geeshshiyoogaa, boolimissiyoogaanne loyttiyoogaa maatadan xeelloos; qassi hegee nu goynuwan koshshiyaabaappe issuwaa. He oosuwaa ubbay maaddana danddayees.

SHiiquwaappe simmin issi issibaa ne dosan geeshsha. Ubba shiiquwaappe simmin, ishatinne michoti Kawotettaa Addaraashaa ufayssan geeshshoosona. Saaminttaappe issitoo qassi loytti geeshshoosona. Cimay woy gubaaˈiyau oottiyaagee he oosuwau giigida kaaletuwaa kaallidi ootissees. Koshshiya hanotaadan, ishantti bantta dosan addaraashaa pittoosona, meeccoosona, baanaa pittoosona, wombbaraa giigissoosona, sheeshsha keettaa meeccoosona, maskkootiyaanne heregaa quccoosona, pituwaa oloosona woy gibbiyaa loyttoosona. Guuxxiis giishin layttan issitoo, loytti geeshshiyo gallassaa keeroos. Nu naati issi issiban maaddanaadan oottiyoogan, nu goynniyo sohuwaa bonchana mala eta tamaarissoos.—Eranchchaa 5:1.

Koshshiyaabaa giigissiyoogan maadda. Layttan layttan, Kawotettaa Addaraashau so baggaynne kare baggay ay mala hanotan deˈiyaakko loytti kaalliyo prograamee deˈees. Hegee, addaraashaa loyttanau, ubbatoo suure oyqqanaunne daro miishshaa kessennaadan maaddees. (2 Hanidabaa Odiya 24:13; 34:10) Geeshshanne loytti oyqqido Kawotettaa Addaraashay nu Xoossau goynnanau bessiya soho. Nuuni he oosuwaa oottiyoogan, Yihoowa siiqiyoogaanne nu goynuwaa sohuwaa xoqqu ootti xeelliyoogaa bessoos. (Mazamure 122:1) Hegee, heeran deˈiya asay nuna loˈˈo ayfiyan xeellanaadankka maaddees.—2 Qoronttoosa 6:3.

  • Nu goynniyo sohuwaa sheneho gaana bessennay aybissee?

  • Kawotettaa Addaraashay ubbatoo geeshsha gidanaadan maaddiyaabay aybee?