Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

Neeni Yihoowa SHeniyaa Oottanee?

Neeni Yihoowa SHeniyaa Oottanee?

Neeni Yihoowa Markkatubaa, eta oosuwaabaanne eta dirijjitiyaabaa loytta eranau ha brooshuriyaa nabbabido gishshau galatoos. Ha wodiyan Yihoowa sheniyaa poliyaageeti nuna gidiyoogaa neeni akeekanaadan ha brooshuree maaddiis giidi qoppoos. Neeni Xoossaabaa aggennan tamaarana mala, tamaaraydda deˈiyoobaa intte soo asaunne ne laggetussi yootana mala, qassi gubaaˈiyaa shiiqotun nunaara ubbatoo shiiqana mala minttettoos.—Ibraawe 10:23-25.

Neeni Yihoowabaa loytta tamaariyo wode, i nena keehi siiqiyoogaa loyttada eraasa. Hegaadan oottiyoogee, neenikka a wozanappe siiqiyoogaa bessiyaabaa oottanaadan maaddees. (1 Yohaannisa 4:8-10, 19) SHin galla galla deˈuwan neeni hegaadan oottana koyiyoogaa waata bessana danddayay? I kessido kandduwaa maaraa kaalliyoogee nena goˈˈiyoy aybissee? Neeni nunaara Xoossaa sheniyaa oottanau koyanaadan aybi maaddii? Ha oyshatu zaaruwaa neeni demmanaadan, nena xannaˈissiyaagee ufayssan maaddana; hegaa eriyoogee neeninne ne soo asay “merinaa de7uwaa naagiiddi, intte huuphiyaa Xoossaa siiquwan” wottanaadan maaddees.—Yihudaa 21.

Kaallidi deˈiya maxaafaa xannaˈiyoogan, neeni tumaa ogiyan diccanaadan minttettoos.

 

Gujjada Eranawu

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranau

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay metiya oyshawu zaaruwaa demmanaadan maaddees. Neenikka oychiyoobawu zaaruwaa demmana koyay?