Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 8

Nuuni SHiiquwau Loytti Maayiyoy Aybissee?

Nuuni SHiiquwau Loytti Maayiyoy Aybissee?

Ayslande

Mekisiiko

Giini-Bissawu

Pilippinse

Yihoowa Markkati gubaaˈiyan shiiqiyo wode loytti maayiyoogaa ha brooshuriyan deˈiya misiletuppe akeekadii? Nuuni shiiquwaa biyo wode loytti maayiyoynne alleeqettiyoy aybissee?

Nu Xoossaa bonchanau. Xoossay nu meraa xallaa xeellennaagee qoncce. (1 Sameela 16:7) Gidikkokka, nuuni Xoossaayyo goynnanau shiiqiyo wode, anne nu mala Kiristtaaneta bonchanau wozanappe koyoos. Nuuni pirdda keettan issi daannaa sinttan eqqana koshshiyaaba gidikko, nu hanotay a maataa bonchiyoogaa bessiyaaba gidana koshshiyoogee qoncce. Hegaara issi mala hanotan, nuuni shiiquwau maayiyoonne alleeqettiyo hanotay ‘saˈaa ubba pirddiya,’ Xoossaa Yihoowanne nuuni ayyo goynniyo sohuwaa bonchiyoogaa bessees.—Doomettaabaa 18:25.

Nu deˈuwan kaalliyo maaraa qonccissanau. Kiristtaaneti “Xoossau yayyais giya” asatudan “kiphataaninne banttana shiishshi ekkiyoogan” maayanaadan Geeshsha Maxaafay minttettees. (1 Ximootiyoosa 2:9, 10) ‘Kiphatan’ maayiyoogaa giyoogee bau deˈiyaabaa asa bessiyoogaappe, asho gaytotettau denttettiya ogiyan woy bollaa bessiya ogiyan maayiyoogaappe haakkiyoogaa giyoogaa. Qassi ‘bana shiishshi ekkiyoogee’ maari baynna maayuwaa gidennan, suure maayuwaa maayanaadan maaddees. Ha baaso siraatata goˈettidi dumma dummabaa doorana danddayoos. Nuuni loyttidi maayiyoogee “nuna ashshiyaa Xoossaabaa tamaarissiyoogaa ubbaban galatissanau” danddayees. (Tiitu 2:10; 1 PHeexiroosa 2:12) Nuuni shiiquwau loytti maayiyoogee Yihoowa goynuwaa asay bonchanaadan maaddees.

Neeni loytta maayabeennaba gidikkokka, shiiquwau Kawotettaa Addaraashaa yaana danddayaasa. Nu maayoy alˈˈuwan shamettidaagaa woy shacciyaagaa gidana xayikkonne, geeshshanne suure gidana bessees.

  • Nuuni Xoossaayyo goynniyo wode maayiyo hanotay ay keena koshshiyaabee?

  • Nuuni maayiyoogaaranne alleeqettiyoogaara gayttidaagan kaaleto gidiya baaso siraatati awugeetee?