Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 27

Kawotettaa Addaraashaa Laybireeree Nuna Waati Goˈˈana Danddayii?

Kawotettaa Addaraashaa Laybireeree Nuna Waati Goˈˈana Danddayii?

Israaˈeele

CHeek Ripublike

Beeniin

Keyman Haruuruwaa

Geeshsha Maxaafaa eraa gujjanau issi issibaa pilggana koyay? Issi xiqisiyaabaa woy Geeshsha Maxaafan odettida asaabaa, sohuwaabaa woy issi allaalliyaabaa eranau koyay? Woy nena issi qofissidabaa xeelliyaagan Xoossaa Qaalay maaddanaakkonne qoppa eray? Hegaadaana gidikko, Kawotettaa Addaraashaa laybireeriyaa goˈettana danddayaasa.

Pilgganau maaddiyaabay yan deˈees. Ne qaalan giigida, Yihoowa Markkatu xuufee ubbay neessi deˈennan aggana danddayees. SHin mata wode giigida xuufetuppe daroy Kawotettaa Addaraashaa laybireeriyan deˈees. Qassi yan Geeshsha Maxaafaa dumma dumma birshshettati, loˈˈo dikshineeretinne pilgganau maaddiya harabay deˈana danddayees. SHiiquwaa doommanaappe kasenne shiiquwaappe simmin, laybireeriyaa goˈettana danddayaasa. Yan komppiyuteree deˈiyaaba gidikko, Wochtawor Laybireri giyo prograamee an deˈees. Ha komppiyutere prograamee nu xuufiyaa daruwaa oyqqidaagaa; qassi issi allaalliyaa, issi qaalaa woy issi xiqisiyaa sohuwaara koyi demmanaunne pilgganau maaddees.

Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa SHiiquwan tamaariyaageeta keehi goˈees. Neeni he timirtte keettan mazggafettidaba gidikko, neeyyo imettida kifiliyaa giigettiyo wode Kawotettaa Addaraashaa laybireeriyaa goˈettana danddayaasa. Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa SHiiquwaa xomoosiyaagee laybireeriyaa hanotaa kaallees. I mata wode kiyida xuufeti laybireeriyan deˈiyoogaanne loˈˈo hanotan deˈiyoogaa akeekees. I woy nena xannaˈissiya uri neeni koyiyo qofaa waata demmanaakko bessana danddayees. SHin Kawotettaa Addaraashaappe maxaafaa harasaa efaana bessenna. Nuuni maxaafata loytti oyqqana koyiyoogeenne eta bolli aybanne xaafana bessennaagee qoncce.

Nuuni ‘Xoossaabaa loyttidi eranau,’ “qosido miishshaa koyiyoogaadan” koyana bessiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Leemiso 2:1-5) Kawotettaa Addaraashaa laybireeree neeni hegaadan koyana mala maaddana danddayees.

  • Kawotettaa Addaraashaa laybireeriyan pilgganau maaddiya aybi deˈii?

  • Laybireeriyan loytta goˈettanaadan nena ooni maaddana danddayii?