Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 13

qinye Giyoogee Woygiyoogee?

qinye Giyoogee Woygiyoogee?

Kanaada

Sooppe soo biidi haggaaziyoogaa

Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa

Buzo xinaatiyaa

“Aqinye” giyo Amaaratto qaalay darotoo, ooratta mootti biidi oottiyaanne haratuyyo hanotaa giigissiya uraa qonccissees. Yesuusi shemppo ashshiya oosuwaa oottanaunne asaa naati bashshaappe attanaadan saˈaa yiido gishshau, i aqinye mala gaana danddayoos. (Maatiyoosa 20:28) Ha wodiyan, Yesuusa kaalliyaageeti banttau danddayettida keenan asaa a “kaalliyaageeta” oottiyoogan a leemisuwaa kaalloosona. (Maatiyoosa 28:19, 20) Issoti issoti aqinye gididi oottoosona.

Aqinyee kumetta wodiyaa haggaaziyaagaa. Yihoowa Markkati ubbay wonggeliyaa mishiraachuwaa yootoosona. SHin issoti issoti kumetta wode aqinye gididi aginan aginan 70 saatiyaa haggaazanau bantta hanotaa giigissidosona. Aqinye gidanau daroti bantta oosuwaappe poxxidosona. Harati qassi Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyaageeti keehi koshshiyo heeran haggaazanau dumma aqinye gididi oottanaadan doorettoosona; eti aginan aginan 130 woy hegaappe daro saatiyaa haggaazoosona. Aqinyeti deˈuwau koshshiyaabaa Yihooway kunttanaagaa ammanettiyoogan, banttau deˈiyaabay gidana giidi deˈoosona. (Maatiyoosa 6:31-33; 1 Ximootiyoosa 6:6-8) Aqinye gididi kumetta wodiyaa haggaazana danddayennaageeti kaafiya aqinye gididi haggaazana danddayiyo wode, issi aginan 30 woy 50 saatiyaa haggaaziyoogan bantta sibikate oosuwaa aassana danddayoosona.

Aqinyiyaa denttettiyay Xoossaanne asaa siiqiyoogaa. Yesuusaagaadan, nuuni ha wodiyan daroti Xoossaabaanne a halchuwaabaa erana koshshiyoogaa akeekoos. (Marqqoosa 6:34) Hegaa gishshau, nuuni eriyo ammanttiya hidootaa etau yootiyoogan ha wodiyan eta maaddana danddayoos. Aqinyee shooruwaa siiqiyoogaappe denddidaagan, ayyaanaaban harata maaddanau ba wodiyaanne ba wolqqaa goˈettees. (Maatiyoosa 22:39; 1 Tasalonqqe 2:8) Hegaa gishshau, a ammanoy minnees, kaseegaappe aaruwan Xoossaakko shiiqees, qassi keehi ufayttiyaagaa gidees.—Oosuwaa 20:35.

  • Aqinye giyoogee woygiyoogee?

  • Issoti issoti kumetta wode aqinye gidanaadan denttettidabay aybee?