Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

 TIMIRTTE 16

Gubaaˈiyau Oottiyaageetu Oosoy Aybee?

Gubaaˈiyau Oottiyaageetu Oosoy Aybee?

Miyanmare

Kifiliyaa shiishshiyoogaa

Haggaazo citaa

Kawotettaa Addaraashaa loyttiyoogaa

Geeshsha Maxaafay gubaaˈe giddon aawatettan oottiya naaˈˈu citati, giishin “cimatinne gubaaˈiyau oottiyaageeti” deˈiyoogaa yootees. (Piliphphisiyuusa 1:1, NW) Ubba gubaaˈetun he aawatettan oottiya daro ishati deˈoosona. Gubaaˈiyau oottiyaageeti nuna maaddiyaabaa ay oottiyoonaa?

Gubaaˈiyaa cimata maaddoosona. Gubaaˈiyau oottiyaageeti ayyaanaabaa qoppiya, ammanettidanne akeekancha attuma asata; etappe issoti issoti yelaga, harati qassi gastta. Gubaaˈe giddon ubbatoo oottiyo issi issibatanne Kawotettaa Addaraashaara gayttida keehi koshshiya oosota eti oottoosona. Hegee, cimati qofay shaahettennan tamaarissanaunne heemmanau maaddees.

Goˈˈiya oosuwaa oottoosona. Gubaaˈiyau oottiya issoti issoti shiiquwau yiya ubbaa mokkoosona. Qassi harati cenggurssa kifiliyaaninne xuufe kifiliyan oottoosona; gubaaˈiyaa hisaabiyaa oottiyaageetinne ishatuyyo haggaazo moottaa giigissiyaageetikka deˈoosona. Kawotettaa Addaraashaa loyttiyoogankka maaddoosona. Eti cimidaageeta maaddanaadan gubaaˈiyaa cimati yootana danddayoosona. Gubaaˈiyau oottiyaageetuyyo imettida oosoy ayba gidikkokka, eti bantta dosan minnidi oottiyo gishshau gubaaˈiyan deˈiya ubbay eta bonchees.—1 Ximootiyoosa 3:13.

Eti loˈˈo leemiso gidiya Kiristtaane attuma asata. Gubaaˈiyau oottiyaageeti ayyaanaaban loˈˈo eeshshay deˈiyo gishshau doorettidosona. Eti shiiquwan kifiliyaa shiishshiyo wode, nu ammanuwaa minttoosona. Eti sintta xeera gididi haggaaziyoogan nuuni kaseegaappe aaruwan mishettidi haggaazanaadan maaddoosona. Eti cimatuura hashetidi oottiyoogee, ufayssaynne issippetettay deˈanaadan oottees. (Efisoona 4:16) Takkidi, etikka cima gididi oottana danddayoosona.

  • Gubaaˈiyau oottiyaageeti ay mala attuma asatee?

  • Gubaaˈe giddon ubbabay giiga gidanaadan gubaaˈiyau oottiyaageeti waati maaddiyoonaa?