1. Xoossay beni Israaˈeelata daraajjayidoy aybissee?

Xoossay Abrahaama zerettata issi dere ootti daraajjayidi, etau higgiyaa immiis. I he deriyaa “Israaˈeela” giidi sunttiis; qassi tumu goynuwaanne ba qaalaa naaganaadan etau aawatettaa immiis. (Mazamure 147:​19, 20) Hegaa gishshau, saˈaa asa ­ubbay Israaˈeelatu baggaara goˈettees.​—Doomettaabaa 22:18 nabbaba.

Xoossay Israaˈeelati ba markka gidanaadan dooriis. Asay Xoossaa higgiyaa azazettiyoogan waani goˈettana danddayiyaakko eta taarikee qonccissees. (Zaarettido Wogaa 4:6) Yaatiyo gishshau, Israaˈeelatu baggaara hara asay tumu Xoossaabaa erana danddayees.​—Isiyaasa 43:​10, 12 nabbaba.

2. Tumu Kiristtaaneti daraajjayettana koshshidoy aybissee?

Guyyeppe, Israaˈeelati Xoossan nashettiyoogee attin, Yihooway eta sohuwan Kiristtaane gubaaˈiyaa essiis. (Maatiyoosa 21:43; 23:​37, 38) Ha wodiyan, tumu Kiristtaaneti Israaˈeelatu gishshaa Yihoowa markka gididi oottoosona.​—Oosuwaa 15:​14, 17 nabbaba.

Yesuusi bana kaalliyaageeti citan Yihoowabaa markkattanaadaaninne ubba biittaappe asaa erissiyo ashkkara oottanaadan yootiis. (Maatiyoosa 10:​7, 11; 24:14; 28:​19, 20) Ha siraatay ­xayana haniyo ha wodiyan, he oosoy wuranau matattiis. Hanno gakkanau hani erenna hanotan, Yihooway ubba dere asaappe miilooniyan qoodettiyaageeta tumu goynuwan issippe shiishshiis. (Ajjuutaa 7:​9, 10) Tumu kiristtaaneti issoy issuwaa minttettanaunne maaddanau daraajjayettidosona. Eti alame yuushuwan bantta shiiqotun Geeshsha Maxaafaappe issi mala timirttiyaa tamaaroosona.​—Ibraawe 10:​24, 25 nabbaba.

 3. Ha wodiyan Yihoowa Markkatu dirijjitee doommidoy ayba ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafaa tamaareti daro wodiyau dogettida Geeshsha Maxaafaa tumaa, 1870 heeran zaarettidi akeekiyoogaa doommidosona. Haggaazanaadan Yesuusi Kiristtaane gubaaˈiyaa darajjayidoogaa eti eridosona. Yaatiyo gishshau, eti ­zamachan Kawotettaabaa alame yuushuwan sabbakiyoogaa doommidosona. Eti 1931n Yihoowa Markkata giya sunttan xeesettiyoogaa doommidosona.​—Oosuwaa 1:8; 2:​1, 4; 5:42 nabbaba.

4. Yihoowa Markkati daraajjayettidoy ayba ogiyaanee?

Koyro xeetu layttan, daro biittan deˈiya Kiristtaane gubaaˈeti Yesuusi gubaaˈiyau Huuphe gidiyoogaa ammanidi ekkida, bollaara heemmiyaagaa kaaletuwan goˈettidosona. (Oosuwaa 16:​4, 5) Ha wodiyankka hegaadan, Yihoowa Markkati kaymida cimati deˈiyo Bollaara Heemmiyaagaa kaaletuwan goˈettoosona. Geeshsha Maxaafaa xannaˈanau maaddiya xuufeta 600ppe ­dariya qaalan birshshanau, attamanaunne gubaaˈetussi gattanau Yihoowa Markkatu macara biirotun oottiyoobaa Bollaara Heemmiyaagee kaallees. Yaatiyoogan, Bollaara Heemmiyaagee 100,000ppe dariya gubaaˈeta Geeshsha Maxaafaa qofan minttetteesinne kaalettees. Ubba gubaaˈetun, giday deˈiyo attuma asati gubaaˈe cima gididi oottoosona. He asati Xoossaa wudiyaa siiquwan heemmoosona.​—Oosuwaa:​2, 3 nabbaba.

Yihoowa Markkati mishiraachuwaa sabbakanaunne erissiyo ashkkara oottanau daraajjayettidosona. Kiitettidaageeti oottidoogaadan nuuni sooppe soo biidi sabbakoos. (Oosuwaa 20:​20, 21) Tumaa wozanappe siiqiyaageeti Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadankka shoobboos. Yihoowa Markkatu dirijjitee issibaa oottanau daraajjayettidaba xalla gidenna. Nuuni siiqiya Aaway deˈiyo so asa. Nuuni issoy issuwau qoppiya ishanttanne michontta. (2 Tasalonqqe 1:3) Yihoowa asay Xoossaa ufayssiyaabaa oottanaunne hara asaa maaddanau daraajjayettido gishshau, eti keehi ufayttiya asa.​—Mazamure 33:12; Oosuwaa 20:35 nabbaba.