Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

 Timirtte 2

Xoossay Oonee?

Xoossay Oonee?

1. Nuuni Xoossau goynnana koshshiyoy aybissee?

Tumu Xoossay ubbabaa Medhidaagaa. I merinaappe merinaa gakkanau deˈiyaagaa. (Mazamure 90:2) Geeshsha Maxaafan deˈiya mishiraachuwau Pulttoy a. (1 Ximootiyoosa 1:11) Nuussi deˈuwaa immiday Xoossaa gidiyo gishshau, nuuni a xallau goynnana koshshees.Ajjuutaa 4:11 nabbaba.

2. Xoossay ay mala Xoossee?

Xoossay Ayyaana gidiyo gishshau ay asinne a beˈi erenna; hegee, saˈan deˈiya asaa naatuugaappe a deˈoy aadhees giyoogaa. (Yohaannisa 1:18; 4:24) Gidikkokka, Xoossaa eeshshaa i medhidobaappe akeekana danddayoos. Leemisuwau, dumma dumma mittaa ayfeenne ciishshay, i siiqiyaagaanne aadhida eratettay deˈiyoogaa gidiyoogaa qonccissees. Saluwaanne saˈaa aahotettay a wolqqaa qonccissees.Roome 1:20 nabbaba.

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan Xoossaa eeshshaabaa darobaa tamaarana danddayoos. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay Xoossay dosiyoobaanne ixxiyoobaa, i asaa waati oyqqiyaakko, asay loˈˈobaa woy iitabaa oottiyo wode, i waatiyaakko yootees.Mazamure 103:7-10 nabbaba.

3. Xoossau suntti deˈii?

Yesuusi, “Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto” yaagiis. (Maatiyoosa 6:9) Xoossaayyo daro boncho sunttay deˈiyaaba gidikkokka, au issi suntta xallay deˈees. Dumma dumma qaalan he sunttaa, asay dumma dumma ogiyan xeegees. Wolayttattuwan he sunttay “Yihoowa” geetettees. SHin issi issi asay “Yahweh” yaagidi xeegees.Mazamure 83:18 nabbaba. *

Asay Xoossaa sunttaa daro Geeshsha Maxaafaa birshshettatuppe kessidi, a sohuwan Godaa woy Xoossaa yaagidi xaafiis. SHin Geeshsha Maxaafay xaafettiyo wode, Xoossaa sunttay 7,000 gidiya sohuwan xaafettiis. Yesuusi Xoossaabaa asaa ­tamaarissido wode, Xoossaa sunttaa erissiis.Yohaannisa 17:26 nabbaba.

Ba na’aa siiqiyaa ha aawaagaadan, Xoossay nuna adussa wodiyau go’’iyaabaa oottees

4. Yihooway nuussi qoppii?

Metoy daridoogee Yihooway nuussi qoppenna Xoossaa gidiyoogaa bessiyaabee? Issi issi asay, i nu bolli metoy gakkanaadan oottiyoy nuna paaccanaassa yaagees; shin hegee tuma gidenna.Yaaqooba 1:13 nabbaba.

Koyidobaa dooriyo maataa immidi Xoossay asaa bonchiis. Nuuni he maataa goˈettidi Xoossau oottiyoogaa nashshana bessennee? (Yaasa 24:15) SHin daro asay harata ­qohiyaabaa oottanau koyiyo gishshau, metoy dariis. Hegaa mala iita oosuwaa Yihooway beˈiyo wode azzanees.Doomettaabaa 6:5, 6 nabbaba.

Yihooway nuussi qoppiya Xoossa. I nuuni ufayttidi deˈanaadan koyees. Mata wode, i metuwaanne metuwau gaaso gidiyaageeta xayssana. He wodee gakkanaashin, amarida wodiyau metoy deˈanaadan i paqqadido gaasoy deˈees. He gaasoy aybakko, Timirtte 8n beˈana.2 PHeexiroosa 2:9; 3:7, 13 nabbaba.

5. Xoossaakko waanidi shiiqana danddayiyoo?

Nuuni woosaa baggaara baakko shiiqanaadan Yihooway shoobbees. I nuna ubbaa maaddanau koyees. (Mazamure 65:2; 145:18) I nu nagaraa atto gaanau koyees. Issi issitoo nuuni ­qoppiyoogaadan hanana xayikkokka, nuuni a ufayssanau ­baaxetiyoogaa akeekees. Nuuni polo gidana xayikkokka, ­Xoossaakko shiiqana danddayoos.Mazamure 103:12-14; Yaaqooba 4:8 nabbaba.

Yihooway nuuyyo deˈuwaa immido gishshau, nuuni ooppenne aaruwan a siiqana bessees. (Marqqoosa 12:30) Xoossaabaa darobaa tamaarada i koyiyoogaadan oottiyoogan a siiqiyo wode, kaseegaappe aaruwan akko shiiqaasa.1 Ximootiyoosa 2:4; 1 Yohaannisa 5:3 nabbaba.

 [Tohossa qofaa]

^ MENT. 9 “Ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona.”