Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

 Timirtte 7

Xoossaa Kawotettay aybee?

Xoossaa Kawotettay aybee?

Yesuusi dumma Kawo gididoy aybissee?MARQQOOSA 1:40-42.

1. Xoossaa Kawotettay aybee?

Xoossaa Kawotettay saluwan deˈiya ayso. He Kawotettay asaa kawotetta ubbaa xayssidi Xoossaa shenee saluwan hanidoogaadan saˈan hananaadan oottana. Xoossay ba Kawotettan hegaadan oottiyoogee mishiraacho. Asaa naati koyiyo loˈˈo aysuwaa Xoossaa Kawotettay mata wode ehaana. He Kawotettay saˈan deˈiya asa ubbau issippetettay deˈanaadan oottana.Daaneela 2:44; Maatiyoosa 6:9, 10; 24:14 nabbaba.

Kawotettau kawoy deˈana bessees. Yihooway ba Naˈaa, ­Yesuus Kiristtoosa Ba Kawotettau Kawo oottidi sunttiis.Ajjuutaa 11:15 nabbaba.

2. Yesuusi dumma Kawo gididoy aybissee?

Xoossaa Naˈay dumma Kawo; ayssi giikko, i kehanne loˈˈo gididabaa mintti kaallees. (Yohaannisa 1:14) Qassi asaa maa­ddanau gidiya wolqqay au deˈiyo gishshau, i saluwan uttidi saˈaa haarana. I hayquwaappe denddi simmidi, saluwaa biidi ­Yihoowayyo ushacha baggaara ­uttidi naagiis. (Ibraawe 10:12, 13) Wurssettan, i haariyoogaa ­doommanaadan Xoossay au ­maataa ­immiis.Daaneela 7:13, 14 nabbaba.

3. Yesuusaara haaranaageeti oonee?

‘Geeshsha asata’ geetettidaageeti saluwan Yesuusaara ­haarana. (Daaneela 7:27) Koyro doorettida geeshsha asati ­Yesuusi kiittido ammanettida asata. Yihooway geeshsha asata geetettida ammanettida attuma asatanne macca asata hanno gakkanau dooriiddi deˈees. Eti Yesuusaagaadan ayyaana mereta gididi hayquwaappe denddoosona.Yohaannisa 14:1-3; 1 Qoronttoosa 15:42-44 nabbaba.

Saluwaa biya asay aappunee? Yesuusi eta ‘amarida dorssa wodiyaa’ yaagidi xeegiis. (Luqaasa 12:32) Eta qooday muleera 144,000. Eti Yesuusaara saˈaa haarana.Ajjuutaa 14:1 nabbaba.

4. Yesuusi haariyoogaa doommido wode hanettidabay aybee?

Xoossaa Kawotettay 1914n haariyoogaa doommiis. * Yesuusi Kawo gidi simmidi koyro Seexaanaanne daydanttata duge saˈau oliis. Seexaanay keehippe hanqqettidi kumetta saˈan wolqqaama metuwaa ehiyoogaa doommiis. (Ajjuutaa 12:7-10, 12) He wodeppe doommidi, asaa naata ayyeˈana giissiyaabay dariis. Olay, koshay, wurssiya harggeenne biittaa qaattay, Xoossaa ­Kawotettay mata wode kumetta saˈaa haaranaagau ‘malaata’ gidiyaabatuppe amaridaageeta.Luqaasa 21:7, 10, 11, 31 nabbaba.

5. Xoossaa Kawotettay poliyoobay aybee?

Alame yuushuwan sabbakiyo oosuwaa baggaara Xoossaa Kawotettay ubba biittan deˈiya zawi baynna daro asay issippetettaa medhanaadan oottiiddi deˈees. Miilooniyan qoodettiya ashkke asay Yesuusau haarettiiddi deˈees. Xoossaa Kawotettay saˈan deˈiya iita siraataa xayssiyo wode eta ashshana. Hegaa gishshau, Xoossaa Kawotettaa haaruwan goˈettanau koyiya ­ubbay Yesuusau haarettiyoogaa tamaarana koshshees.Ajjuutaa 7:9, 14, 16, 17 nabbaba.

Xoossay asaa naatussi koyro halchidobaa, Xoossaa Kawotettay 1,000 laytta giddon polana. Kumetta saˈay gannate gidana. Wurssettan, Yesuusi Kawotettaa ba Aawaayyo zaaridi immana. (1 Qoronttoosa 15:24-26) Xoossaa Kawotettaabaa oossi yootana koyay?Mazamure 37:10, 11, 29 nabbaba.

^ MENT. 12 Geeshsha Maxaafay 1914 xeelliyaagan kaseti yootidobaara gayttidaagan aaho qofaa demmanau, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giya maxaafaa sinttaa 215-218 xeella.