Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 Timirtte 10

Tumu Goynuwaa Waata SHaakka Erana Danddayay?

Tumu Goynuwaa Waata SHaakka Erana Danddayay?

“Wordduwaa hananabaa yootiyaageetuppe naagettite.”—MAATIYOOSA 7:15.

“Xoossaa eriyoogaa ­qoncciyan ­yootoosona; shin eti . . . ­bantta ­oosuwan a erokko ­goosona.”TIITU 1:16.

1. Tumu haymaanootee issuwaa xallee?

Yesuusi bana kaalliyaageeta tumu haymaanoote xallaa tamaarissiis. Hegee merinaa deˈuwau efiya oge mala. Yesuusi he ogiyaara ‘biya asati amaridaageeta’ gidiyoogaa yootiis. (Maatiyoosa 7:14) Xoossay ufayttiyoy, ba Qaalay, Geeshsha Maxaafay yootiyo maaran goynniyaageetu xallaana. Tumu ogiyan goynniyaageeti ubbay issippetettan issi ammanuwaa kaalloosona.Yohaannisa 4:23, 24; 14:6; Efisoona 4:4, 5 nabbaba.

2. Yesuusi worddo Kiristtaanetubaa woygidee?

Worddo hananabaa yootiyaageeti Kiristtaane ammanuwaa mooranaagaa Yesuusi yootiis. Eti tumu ogiyan goynniyaageeta milatana danddayoosona. Eti banttana Kiristtaane goosona. SHin hegaa mala asati tumu Kiristtaane gidennaagaa akeekana danddayaasa. Ayba ogiyan? Tumu Kiristtaaneti tumu ogiyan goynniyaageetu xalla; eta loˈˈo eeshshaaninne oosuwan asay eta shaakkidi erana danddayees.Maatiyoosa 7:13-23 nabbaba.

3. Tumu goynuwaa goynniyaageeta waata shaakka erana danddayay?

SHaakkidi eranau maaddiya hagaappe kaallidi deˈiya ichashubata akeeka:

  • Tumu goynuwaa goynni­yaageeti Geeshsha Maxaafay Xoossaa Qaalaa gidiyo gishshau bonchoosona. Eti Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan deˈanau baaxetoosona. Yaatiyo gishshau, tumu haymaanootee asa qofaa tamaarissiya haymaanootiyaappe dumma. (Maatiyoosa 15:7-9) Tumu ogiyan goynniyaageeti bantta tamaarissiyoobaara moggidi deˈoosona.Yohaannisa 17:17; 2 Ximootiyoosa 3:16, 17 nabbaba.

  •   Yesuusa tumuppe kaalliyaageeti Yihoowa giya Xoossaa sunttaa bonchoosona. Yesuusi Xoossaa sunttaa erissiyoogan a sunttaa bonchiis. I asay Xoossaa eranaadan maaddiis; qassi Xoossaa sunttay anjjettana mala eti woossanaadan tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:9) Neeni deˈiyo heeran, Xoossaa sunttaa erissiya haymaanootee awugee?Yohaannisa 17:26; ­Roome 10:13, 14 nabbaba.

  • Tumu Kiristtaaneti Xoossaa Kawotettaabaa sabbakoosona. Xoossay Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakanaadan ­Yesuusa kiittiis. Asaa naatu meto ubbaa giigissanay Xoossaa ­Kawotettaa xalla. Yesuusi hayqqana gakkanaassi hegaabaa ­ubbatoo yootiis. (Luqaasa 4:43; 8:1; 23:42, 43) Bana kaalli­yaageeti Xoossaa Kawotettaabaa sabbakanaagaa yootiis. Issi uri neekko yiidi Xoossaa Kawotettaabaa yootiyaaba gidikko, a ­haymaanootee ayba gidana gaada qoppay?Maatiyoosa 24:14 nabbaba.

  • Yesuusa kaalliyaageeti ha iita alamiyaa bagga gidokkona. Eti polotikaaninne deretettan denddiya ooshshan gelenna ­gishshau, eta shaakkada erana danddayaasa. (Yohaannisa 17:16; 18:36) Qassi eti ha alamiyaa iita oosuwaanne qofaa kaallokkona.Yaaqooba 4:4 nabbaba.

  • Tumu Kiristtaaneti issoy issuwaara keehi siiqettoosona. Eti ubba zariyaa bonchana koshshiyoogaa Xoossaa Qaalaappe tamaaroosona. Worddo haymaanootee olay denddiyo wode darotoo exatiyaaba gidikkonne, tumu goynuwaa goynniyaageeti exatokkona. (Mikiyaasa 4:1-3) SHin tumu Kiristtaaneti harata maaddanaunne minttettanau bantta wodiyaanne aquwaa uuzettennan goˈettoosona.Yohaannisa 13:34, 35; 1 Yohaannisa 4:20 nabbaba.

4. Tumu haymaanootiyaa shaakka erana danddayay?

Ubba wode Xoossaa Qaalaappe tamaarissiya, Xoossaa sunttaa bonchiyaanne asaa naatu meto ubbaa giigissanay Xoossaa Kawotettaa xalla gidiyoogaa tamaarissiya haymaanootee awugee? Issoy issuwaa siiqiya asaynne olaa olettenna asay deˈiyo haymaanootee awugee? Ne zaaroy aybee?Yohaannisa 3:10-12 nabbaba.