Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

 Timirtte 9

Intte Soo Asay Waanidi Ufayttana Danddayii?

Intte Soo Asay Waanidi Ufayttana Danddayii?

1. Aqo deˈoy so asaa ufayssau keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

Mishiraachoy so asay ufayttanaadan koyiya, ufayttiya Xoossaa, Yihoowappe yees. (1 Ximootiyoosa 1:11, NW) Aqo deˈuwaa doomissidaagee a. Higgee azaziyo maaran ekkiyoogeenne geliyoogee naata dichanau loˈˈo hanotay deˈanaadan oottiyo gishshau, so asaa ufayssau keehi koshshiyaaba.

Xoossay aqo deˈuwaa waati xeellii? I azinaynne machiyaa shaahettennan deˈanaadan koyees. Kiristtaaneti aqo oyqqiyoogaara gayttidaagan bantta biittaa higgiyaa bonchana koshshees. (Luqaasa 2:1, 4, 5) Azinaynne machiyaa issoy issuwau ammanettidaageeta gidanaadan Yihooway koyees. (Ibraawe 13:4) I azinaynne machiyaa paraman shaahettiyoogaa ixxees. (Milkkiyaasa 2:16) SHin aqo laggee wodiraa laammiyaaba gidikko, Kiristtaaneti paraman shaahettidi haranttuwaa ekkiyoogaa woy geliyoogaa diggenna.Maatiyoosa 19:3-6, 9 nabbaba.

2. Azinaynne machiyaa issoy issuwaa waati oyqqana koshshii?

Azinaynne machiyaa issoy issuwaa maaddiyaageeta gidanaadan oottidi Yihooway medhiis. (Doomettaabaa 2:18) Azinay so asau huuphe gidiyo gishshau, ba soo asau asatettan koshshiyaabaa kunttiyoogaaninne Xoossaabaa eta tamaarissiyoogan sintta xeera gidana koshshees. I ba goˈˈaa aggidi ba maccaasiyo siiqiyaagaa gidana bessees. Azinaynne machiyaa ­issoy issuwaa siiqananne bonchana koshshees. Ubba azinatinne machoti polo gidenna gishshau, issoy issuwaa balaa atto giyoogee aqo deˈuwan ufayttanau keehippe koshshiyaaba.Efisoona 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 PHeexiroosa 3:7 nabbaba.

3. Aqo deˈoy ufayssana xayikko shaahettana bessii?

Aqo deˈuwan metoy merettikko, intte naaˈˈaykka issoy issuwaa siiquwan oyqqanau baaxetana koshshees. (1 Qoronttoosa 13:4, 5)  Xoossaa Qaalay, aqo deˈuwan metoy merettiyo wode ubban shaahettanaadan minttettenna.1 Qoronttoosa 7:10-13 nabbaba.

4. Naatoo, intte ay oottanaadan Xoossay koyii?

Yihooway intte ufayttanaadan koyees. Intte yelagatettan waani ufayttana danddayiyaakko, i loˈˈo zoriyaa zorees. Intte ­inttena yelidaageetussi deˈiya aadhida eratettaappenne eraappe goˈettanaadan i koyees. (Qolasiyaasa 3:20) Yihooway intte ­inttena Medhidaagaunne a Naˈau oottiyoogankka ufayttanaadan koyees.Eranchchaa 11:9–12:1; Maatiyoosa 19:13-15; 21:15, 16 nabbaba.

5. Yelidaageetoo, intte naati ufayttana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Intte naatussi qumay, keettaynne maayoy deˈanaadan intte minnidi oottana bessees. (1 Ximootiyoosa 5:8) SHin intte naati ufayttana mala, eti Xoossaa siiqanaadaaninne appe tamaaranaadankka intte eta tamaarissana koshshees. (Efisoona 6:4) Xoossaa siiqiyoogan intte leemiso gidiyoogee eta keehippe maaddana danddayees. Intte Xoossaa Qaalaa goˈettidi tamaarissiyoogee intte naˈaa qofay suure gidanaadan maaddana ­danddayees.Zaarettido Wogaa 6:4-7; Leemiso 22:6 nabbaba.

Intte intte naata minttettiyoogeenne galatiyoogee eta goˈˈees. Seeraynne zoreekka etau koshshees. Hegaadan loohissiyoogee, eti ufayttennaadan oottiya eeshshay etau deˈenna mala maaddees. (Leemiso 22:15) Gidikkokka, qareti baynna ogiyan seerana koshshenna.Qolasiyaasa 3:21 nabbaba.

Yihoowa Markkati yelidaageetanne naata keehi goˈˈiya daro maxaafata giigissidosona. Ha maxaafati Geeshsha Maxaafaa amppidi giigissidobata.Mazamure 19:7, 11 nabbaba.

Gujjada Eranawu

INTTE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

Ufayssiya Aqo Deˈuwawu Xoossaa Woossa

Naaˈˈu oyshata oychiyoogee ne aqo deˈoy giiga gidanaadan maaddana danddayees.

INTTE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

Metuwaa Waatidi Suurissana Danddayettii?

Intte hanotaa oyqqiyo ogee intte aqo deˈoy minonne ufayssay deˈiyoogaa woy shugonne ufayssi baynnaagaa gidanaadan oottana danddayees.

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

Ne Soo Asaa Duussay Ufayssiyaagaa Gidanaadan Oottiyoogaa