1. Aqo deˈoy so asaa ufayssau keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

Mishiraachoy so asay ufayttanaadan koyiya, ufayttiya Xoossaa, Yihoowappe yees. (1 Ximootiyoosa 1:​11, NW) Aqo deˈuwaa doomissidaagee a. Higgee azaziyo maaran ekkiyoogeenne geliyoogee naata dichanau loˈˈo hanotay deˈanaadan oottiyo gishshau, so asaa ufayssau keehi koshshiyaaba. Kiristtaaneti aqo oyqqiyoogaara gayttidaagan bantta biittaa higgiyaa bonchana koshshees.​—Luqaasa 2:1, 4, 5 nabbaba.

Xoossay aqo deˈuwaa waati xeellii? I azinaynne machiyaa shaahettennan deˈanaadan koyees. Azinaynne machiyaa issoy issuwau ammanettidaageeta gidanaadan Yihooway koyees. (Ibraawe 13:4) I azinaynne machiyaa paraman shaahettiyoogaa ixxees. (Milkkiyaasa 2:​16) SHin aqo laggee wodiraa laammiyaaba gidikko, Kiristtaaneti paraman shaahettidi haranttuwaa ekkiyoogaa woy geliyoogaa diggenna.​—Maatiyoosa 19:​3-6, 9 nabbaba.

2. Azinaynne machiyaa issoy issuwaa waati oyqqana koshshii?

Azinaynne machiyaa issoy issuwaa maaddiyaageeta gidanaadan oottidi Yihooway medhiis. (Doomettaabaa 2:18) Azinay so asau huuphe gidiyo gishshau, ba soo asau asatettan koshshiyaabaa kunttiyoogaaninne Xoossaabaa eta tamaarissiyoogan sintta xeera gidana koshshees. I ba goˈˈaa aggidi ba maccaasiyo siiqiyaagaa gidana bessees. Azinaynne machiyaa ­issoy issuwaa siiqananne bonchana koshshees. Ubba azinatinne machoti polo gidenna gishshau, issoy issuwaa balaa atto giyoogee aqo deˈuwan ufayttanau keehippe koshshiyaaba.​—Efisoona 4:​31, 32; 5:​22-25, 33; 1 PHeexiroosa 3:7 nabbaba.

3. Aqo deˈoy ufayssana xayikko shaahettana bessii?

Aqo deˈuwan metoy merettikko, intte naaˈˈaykka issoy issuwaa siiquwan oyqqanau baaxetana koshshees. (1 Qoronttoosa 13:​4, 5)  Xoossaa Qaalay, aqo deˈuwan metoy merettiyo wode ubban shaahettanaadan minttettenna.​—1 Qoronttoosa 7:​10-​13 nabbaba.

4. Naatoo, intte ay oottanaadan Xoossay koyii?

Yihooway intte ufayttanaadan koyees. Intte yelagatettan waani ufayttana danddayiyaakko, i loˈˈo zoriyaa zorees. Intte ­inttena yelidaageetussi deˈiya aadhida eratettaappenne eraappe goˈettanaadan i koyees. (Qolasiyaasa 3:20) Yihooway intte ­inttena Medhidaagaunne a Naˈau oottiyoogankka ufayttanaadan koyees.​—Eranchchaa 11:9–​12:1; Maatiyoosa 19:​13-​15; 21:​15, 16 nabbaba.

5. Yelidaageetoo, intte naati ufayttana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Intte naatussi qumay, keettaynne maayoy deˈanaadan intte minnidi oottana bessees. (1 Ximootiyoosa 5:8) SHin intte naati ufayttana mala, eti Xoossaa siiqanaadaaninne appe tamaaranaadankka intte eta tamaarissana koshshees. (Efisoona 6:4) Xoossaa siiqiyoogan intte leemiso gidiyoogee eta keehippe maaddana danddayees. Intte Xoossaa Qaalaa goˈettidi tamaarissiyoogee intte naˈaa qofay suure gidanaadan maaddana ­danddayees.​—Zaarettido Wogaa 6:​4-7; Leemiso 22:6 nabbaba.

Intte intte naata minttettiyoogeenne galatiyoogee eta goˈˈees. Seeraynne zoreekka etau koshshees. Hegaadan loohissiyoogee, eti ufayttennaadan oottiya eeshshay etau deˈenna mala maaddees. (Leemiso 22:15) Gidikkokka, qareti baynna ogiyan seerana koshshenna.​—Qolasiyaasa 3:21 nabbaba.

Yihoowa Markkati yelidaageetanne naata keehi goˈˈiya daro maxaafata giigissidosona. Ha maxaafati Geeshsha Maxaafaa amppidi giigissidobata.​—Mazamure 19:​7, 11 nabbaba.