Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 Timirtte 6

Hayqqidaageetussi Ayba Hidooti De’ii?

Hayqqidaageetussi Ayba Hidooti De’ii?

Xoossay Addaama, “Neeni baana; neeni baanau ­simmana” yaagiis.—DOOMETAABAA 3:19.

1. Hayqqidaageeta xeelliyaagan ayba mishiraachoy deˈii?

Yerusalaame matan deˈiya Biitaaniyaa katamaa Yesuusi gakkiyo wode, a laggee Alˈˈaazari hayqqoosappe oyddu gallassay aadhiis. Yesuusi hayqqida bitaniyaa michontta gidida Marttiiranne Mayraamiira i moogettidosaa biis. Sohuwaara daro asay shiiqiis. Yesuusi Alˈˈaazara hayquwaappe denttido wode, Marttanne Mayraama ay keena ufayttidonaashsha!Yohaannisa 11:21-24, 38-44 nabbaba.

Martta hayqqidaageetussi mishiraachoy deˈiyoogaa erawusu. Yihooway hayqqidaageeta denttidi saˈan deˈanaadan oottanaagaa a erawusu.Iyyooba 14:14, 15 nabbaba.

2. Hayqqidaageeti ayba hanotan deˈiyoonaa?

Asaa naati baanaappe merettidosona. (Doomettaabaa 2:7; 3:19) Nuuni ashuwaa maayida ayyaana mereta gidokko. Nu ashoy hayqqiyo wode, nuuppe kiyidi biyaabi baawa. Nuuni ­hayqqiyo wode, nu guuggee oottenna gishshau qoppana danddayokko. Hayqqidaageeti aybanne erenna gishshau, Alˈˈaazari ba hayquwaabaa aybanne yootibeenna.Eranchchaa 9:5, 6, 10 nabbaba.

Xoossay hayqqida asaa taman barcheyii? Geeshsha Maxaafay hayqqida asay aybanne erennaagaa yootiyo gishshau, ­siˈooliyaa tamaa giyoobay Xoossaa sunttaa mooriya, worddo ­timirtte. Asay taman barchetees giyo qofay i ixxiyooba.Ermmaasa 7:31 nabbaba.

 3. Hayqqidaageeti nuna haasayissana danddayiyoonaa?

Hayqqidaageeti haasayanaukka siyanaukka danddayokkona. (Mazamure 115:17) SHin issi issi kiitanchati iita gidiyo gishshau, hayqqida asaa milatidi asaa haasayissana danddayoosona. (2 PHeexiroosa 2:4) Nuuni hayqqida asaa oychenna mala Yihooway diggees.Zaarettido Wogaa 18:10, 11 nabbaba.

4. Hayquwaappe denddanay oonee oonee?

Hayqqidi duufuwan deˈiya miilooniyan qoodettiya asay saˈan deˈanau denddana. Ubba Xoossaa erennaageetuppenne iitabaa oottida asatuppekka issoti issoti hayquwaappe denddana.Mazamure 37:9; Oosuwaa 24:15 nabbaba.

Hayquwaappe denddiyaageeti Xoossaabaa tumaa tamaarana; qassi Yesuusau azazettiyoogan an ammanana. (Ajjuutaa 20:11-13) Hayquwaappe denddidi loˈˈobaa oottiyaageeti saˈan ­merinau deˈana.Yohaannisa 5:28, 29 nabbaba.

5. Denddoy Yihoowabaa ay qonccissii?

Xoossay ba Naˈay nu gishshau hayqqanaadan kiittiyoogan hayqqidaageetuyyo hidootay deˈanaadan oottiis. Hegaa gishshau, denddoy Yihoowa siiquwaanne a aaro kehatettaa nuussi qonccissees. Hayqqidaageeti denddiyo wode, oonaara gayttanau koyay?Yohaannisa 3:16; Roome 6:23 nabbaba.