Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

Ha Brooshuree Maaddiyo Ogiyaa

Ha Brooshuree Maaddiyo Ogiyaa

Ha brooshuree neeni Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa tamaaranau maaddana. Ubba menttotu wurssettan deˈiya xiqiseti borxxu gi xaafettida oyshatuyyo zaaruwaa neeni Geeshsha Maxaafan nabbabana sohuwaa bessoosona.

Geeshsha Maxaafan he xiqiseta nabbabiyo wode, ha oyshata waati zaariyaakko qoppa. Yihoowa Markkatuppe issi uri Geeshsha Maxaafaa qofaa birshshi yootiyoogan nena ufayssan maaddana.Luqaasa 24:32, 45 nabbaba.

Akeekissuwaa: Ha brooshuriyan qonccida xuufeti ubbay Yihoowa Markkati giigissidoogeeta.

Gujjada Eranawu

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranau

Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna’iyoo?

Kumetta alamiyan, Yihoowa Markkati asaa Geeshsha Maxaafaa naxan xanna’issiyoogan erettoosona. Waatidi xanna’issiyaakko be’a.