Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

 Timirtte 3

Tumuppe Mishiraachoy Xoossaappe Yii?

Tumuppe Mishiraachoy Xoossaappe Yii?

1. Geeshsha Maxaafaa xaafissiday oonee?

Asay saˈan merinau deˈanaagaa yootiya mishiraachoy Geeshsha Maxaafan deˈees. (Mazamure 37:29) Geeshsha Maxaafan 66 guutta maxaafati deˈoosona. Xoossay he maxaafata 40 gidiya ammanettida attuma asata goˈettidi xaafissiis. Koyro maxaafata ichashata Muusee xaafoosappe 3,500 gidiya layttay aadhiis. Wurssetta maxaafaa kiitettida Yohaannisi xaafoosappe 1,900ppe dariya layttay aadhiis. Geeshsha Maxaafaa xaafidaageeti o qofaa xaafidonaa? Xoossay ba geeshsha ayyaanaa baggaara Geeshsha Maxaafaa xaafida asata haasayissiis. (2 Sameela 23:2) Eti xaafidoy bantta qofaa gidennan, Xoossaa qofaa. Hegaa gishshau, Geeshsha Maxaafaa xaafissidaagee Yihoowa.2 Ximootiyoosa 3:16; 2 PHeexiroosa 1:20, 21 nabbaba.

2. Geeshsha Maxaafaa xaafissiday Xoossaa gidiyoogaa waati erana danddayiyoo?

Geeshsha Maxaafay sinttappe hanettana ubbabaa geeshshi yootiyo gishshau, xaafissidaagee Xoossaa gidiyoogaa eroos. Asi hegaadan oottana danddayenna. (Yaasa 23:14) Asaa naatu ­sinttanaa hanotaa suure yootana danddayiyay Ubbaa Danddayiya Xoossaa xalla.Isiyaasa 42:9; 46:10 nabbaba.

Xoossay xaafissido maxaafay dumma gidana bessees; tumukka dumma maxaafa. Biilooniyan qoodettiya Geeshsha Maxaafay xeetan qoodettiya qaalan asau gakkiis. Geeshsha Maxaafay xaafettoosappe takkidaba gidikkokka, tumu saynisiyaara moggees. Qassi Geeshsha Maxaafaa xaafida 40 asati issoy haraagaappe dummatiyaabaa xaafibookkona. * Hegaa bollikka, Geeshsha Maxaafay Xoossaa siiquwaa qonccissees; qassi asaa deˈoy kaseegaappe giiga gidanaadan oottees. Ha ­hanotati, miilooniyan qoodettiya asay Geeshsha Maxaafay Xoossaa Qaala gidiyoogaa ammananaadan oottoosona.1 Tasalonqqe 2:13 nabbaba.

 3. Geeshsha Maxaafay aybaabaa yootii?

Geeshsha Maxaafay yootiyo waanna mishiraachotuppe issoy Xoossay asaa naatuyyo siiquwan halchidobaa. Asay saˈan merinau deˈiyo maatay asaa naatu taarikiyaa doomettan waanidi attidaakko, qassi wurssettan saˈay waanidi gannate gidanaakko Geeshsha Maxaafay yootees.Ajjuutaa 21:4, 5 nabbaba.

Xoossaa Qaalay higgiyaa, baaso siraataanne zoriyaakka ­oyqqiis. Qassi Geeshsha Maxaafay kase wodetun Xoossay asaa waati oyqqidaakko yootees; hegee nuuni Xoossaa eeshshaa ­eranau maaddees. Yaatiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay neeni Xoossaa eranaadan maaddana danddayees. Geeshsha Maxaafay neeni Xoossaa dabbo gidana danddayiyo ogiyaakka yootees.Mazamure 19:7, 11; Yaaqooba 2:23; 4:8 nabbaba.

4. Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa waata akeekana danddayay?

Ha brooshuree, Yesuusi goˈettidoogaa mala ogiyan neeni Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa akeekanaadan maaddana. I Geeshsha Maxaafaa qofaa issuwaa haraara geeddarssiyoogan ‘Xoossaa maxaafati giyoobaa’ qonccissiis.Luqaasa 24:27, 45 nabbaba.

Xoossaappe yiida mishiraachuwaadan ufayssiyaabi he keena. SHin issi issi asay hegaa siyanau koyenna; qassi harati ubba hegan hanqqettoosona. Gidikkokka, hidootaa qanxxoppa. Neeni merinaa deˈuwaa demmana danddayiyoy Xoossaa eriyoogaana.Yohaannisa 17:3 nabbaba.

^ MENT. 7 Asa Ubbau Haniya Maxaafaa giya Amaaratto brooshuriyaa xeella.