1. Aggennan Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee nena goˈˈiyoy ayba ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafan deˈiya ha baaso timirtteta akeekido gishshau, Yihoowa kaseegaappe aaruwan siiqaasa giidi qoppoos. Ha siiquwaa minttiyaabaa ubbatoo oottana koshshees. (1 PHeexiroosa 2:2) Neeni merinaa deˈuwaa demmana danddayiyoy Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogan ubbatoo akko shiiqiyoogaana.​—Yohaannisa 17:3; Yihudaa 21 nabbaba.

Neeni kaseegaappe aaruwan Xoossaa eriyo wode, ne ammanoy minnana. Neeni Xoossaa ufayssanau ammanoy maaddees. (Ibraawe 11:​1, 6) Ammanoy neeni nagaraappe simmanaadaaninne ne deˈuwan issi issibaa laammanaadan maaddees.​—Oosuwaa 3:19 nabbaba.

Yihoowaara dumma dabbotaa medhana danddayaasa

2. Neeni Xoossaa eriyoogee harata waati maaddana danddayii?

Neeni tamaaridobaa haratuyyo yootanaagee erettidaagaa; nuuni ubbay mishiraachuwaa yootiyoogan ufayttoos. Geeshsha Maxaafaa aggennan xannaˈiyoogan, ne ammanuwaabaanne mishiraachuwaa yootanau Geeshsha Maxaafaa waata goˈettanaakko akeekaasa.​—Roome 10:​13-15 nabbaba.

Daro asay mishiraachuwaa odiyoogaa doommiyoy ba laggiyau woy dabbuwau yootiyoogaana. SHin akeekancha gida. Eta haymaanootee likke gidennaagaa yootiyoogaappe, Xoossay ehaanau qaalaa gelidobaa yoota. Qassi, asay darotoo neeni yootiyoobaappe aaruwan ne eeshshan garamettiyoogaa ­hassaya.​—2 Ximootiyoosa 2:​24, 25 nabbaba.

3. Neeni ayba maataa demmana danddayay?

Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogee neeni ayyaanaaban diccanaadan maaddees. Wurssettan, neeni Yihoowaara dumma dabbotaa medhana danddayaasa. Qassi a soo asaa yame gidana danddayaasa.​—2 Qoronttoosa 6:18 nabbaba.

 4. Neeni aggennan diccana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Xoossaa Qaalaa aggennan xannaˈiyoogan ayyaanaaban diccana danddayaasa. (Ibraawe 5:​13, 14) Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giya maxaafaa goˈettidi, nena Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanaadan Yihoowa Markkatuppe issuwaa oycha. Xoossaa Qaalaa loytta tamaariyo wode, ne deˈoy keehi injjetana.​—Mazamure 1:​1-3; 73:​27, 28 nabbaba.

Mishiraachoy ufayttiya Xoossaa, Yihoowappe yees. Neeni a asatukko shiiqiyoogan akko shiiqana danddayaasa. (Ibraawe 10:​24, 25) Yihoowa ufayssanau aggennan baaxetiyoogan, tumu deˈuwaa, giishin merinaa deˈuwaa demmanau koshshiyaabaa oottaasa. Xoossaakko shiiqiyoogee neeni oottana koshshiyo aybippenne aadhiyaaba.​—1 Ximootiyoosa 1:11; 6:19 nabbaba.