Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’

Ha maxaafay neeni Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanaadaaninne Xoossaa siiquwan deˈanaadan maaddana.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagee Yihoowa Markkati ubbay ba Aawaa siiquwan de’ida Yesuusa leemisuwaa kaallanaadan minttettees.

SHEMPPUWAA 1

‘Xoossaa Siiqiyoogee Hagaadaana’

Geeshsha Maxaafay neeni Xoossaa siiqiyoogaa bessana danddayiyoogaa issi qofa qashuwan qonccissees.

SHEMPPUWAA 2

Waatada Loˈˈo Zoriya Wozanaa Oyqqada Deˈana Danddayay?

Xoossaa xeelan geeshsha gidenna, qumˈˈenna zoriya wozanaara de’ana danddayettii?

SHEMPPUWAA 3

Xoossay Siiqiyoogeeta Siiqa

Yihoowa ba dabbota doorees; nuunikka hegaadan oottana bessees.

SHEMPPUWAA 4

Aawatettaa Maataa Bonchana Bessiyoy Aybissee?

Nuuni haratu aawatettaa maataa bonchanaadan Xoossay koyiyo heezzu waanna ginata Geeshsha Maxaafay yootees.

SHEMPPUWAA 5

Alamiyaappe SHaahettidi Deˈiyo Ogiyaa

Xoossaa Qaalay nuuni alamiyaappe shaahettana koshshiyo ichashu ogeta yootees.

SHEMPPUWAA 6

Wodiyaa Aattiyo Loˈˈobaa Dooriyo Ogiyaa

Heezzu oyshati neeni eratettan dooranaadan maaddana.

SHEMPPUWAA 7

Deˈuwaa Xoossaagaadan Xoqqu Oottada Xeellay?

Asa shemppo worennan agganawu naagettiyoogaappe aaruwan naagettana bessiyo harabi deˈii?

SHEMPPUWAA 8

Xoossay Geeshsha Asaa Siiqees

Geeshsha Maxaafay nena tunissana danddayiyaabaappe haakkanaadan maaddana danddayees.

SHEMPPUWAA 9

‘SHaramuxiyoogaappe Baqata’

Layttan layttan sha’an qoodettiya Kiristtaaneti shaaramuxoosona. He piriyan gelennaadan waanada naagettana danddayay?

SHEMPPUWAA 10

Siiqo Xoossaa Imota Gidida Ekkiyoogaanne Geliyoogaa

Ekkanawu woy gelanawu qoppay? Giiga aqo deˈuwawu waanada giigettana danddayay? Neeni aqo oyqqaychidaba gidikko, ubbatoo hegaadan deˈanawu waatana danddayay?

SHEMPPUWAA 11

‘Ekkiyoogeenne Geliyoogee Bonchettanawu Bessees’

Intte huuphiyaa oychiyo usuppun oyshati intte aqo deˈoy kaseegaappe giiganaadan maaddana danddayoosona.

SHEMPPUWAA 12

“Minttettiya Lo77o” Qaalaa Haasaya

Haasayay harata qohana woy minttettana danddayees. Haasayiyo imotaa Yihooway halchidoogaadan goˈettanawu meezeta.

SHEMPPUWAA 13

Xoossaa Ufayssenna Baalata

Issi issi baalati Xoossaa bonchissiyaaba milatoosona; shin i shenetiyoobata.

shemppuwaa 14

Ubbaban Ammanettiyaagaa Gida

Neeni haratuyyo ammanettanaappe kasetada oottana bessiyaabay deˈees.

SHEMPPUWAA 15

Ne Daafuran Ufaytta

Ichashu waanna oyshatussi demmiyo zaaroy neeni issi oosuwaa oottana koshshiya aggiya akeekanawu maaddees.

SHEMPPUWAA 16

Dabloosanne A Cimo Oosuwaa Eqetta

Seexaanawu de’iya wolqqaa akeekoos; shin shabbirettokko. Aybissi?

SHEMPPUWAA 17

‘Geeshsha Ammanuwan Ne Huuphiyaa Keexxa’

Neeni Xoossaa siiquwan deˈanaadan ne ammanuwaa kaseegaappe minttanawu heezzubati maaddana.

GUJO TIMIRTTIYAA

Bohettida Uraara Deˈiya Gaytotettaa

Hegaa mala asaara muleera gayttennaagee bessiyaabee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Huuphiyaa Qachana Bessiyoy Awudee, Qassi Aybissee?

Geeshsha Maxaafay neeni ha oyshaa zaaranaadan maaddiya heezzubaa yootees.

GUJO TIMIRTTIYAA

Banddiraa Bonchuwaa, Dooruwaanne Wotaaddara Oosuwaa Gishshaa Oottiyoobaa

Hegaara gayttidaagan neeni geeshsha zoriya wozanaara de’anaadan Geeshsha Maxaafay yootiyo ay maaray maaddana danddayii?

GUJO TIMIRTTIYAA

Suuttau Suuppa Kifiletanne SHuhettiyo Wode Goˈettiyo Ogeta

Oottana bessiya amaridabaa oottiyoogan akkamuwaara gayttida metuwaa xoonana danddayaasa.

GUJO TIMIRTTIYAA

Mastterbeeshiniyaa Xoona

Ha tuna meeziyaa waata aggana danddayay?

GUJO TIMIRTTIYAA

Macho Yeddiyoogaanne SHaahettiyoogaa Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan paraman shaahettida uri ekkanawu woy gelanawu la’a gidiyoy awudee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Zalˈˈiyaara Gayttidaagan Denddiya Ooshshaa Giigissiyoogaa

Issi Kiristtaanee ba mala Kiristtaaniyaa pirdda keettan mootana bessii?