Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaa Kawotettay Haariiddi Deˈees!

 SHEMPPUWAA 4

Yihooway Ba Sunttaa Xoqqu Xoqqu Oottiis

Yihooway Ba Sunttaa Xoqqu Xoqqu Oottiis

HA SHEMPPUWAA WAANNA QOFAA

Xoossaa asay a sunttawu bessiya bonchuwaa immees

1, 2. Ooratta Alamiyaa Birshshettay Xoossaa sunttaa waatidi xoqqu xoqqu oottii?

MASQQAYNNO Tisaase 2, 1947n, gaappotikkonne booqalliya gallassan guuran, Niwu Yorke kataman Birukiliine Beeteelen deˈiya, ayyaanan tiyettida ishatuppe amaridaageeti issi gitabaa oottiyoogaa doommidosona. He oosoy wayssiyaaba gidikkokka, eti kaalliya 12 layttawu minni oottidosona. Wurssettan, Woggaa gallassi, Laappune 13, 1960n, eti ooratta Geeshsha Maxaafaa birshshidi wurssidosona. Heezzu aginappe guyyiyan, Tamme 18, 1960n Ishaa Naatan Noori Inggilizen Manchisttere kataman gita shiiquwan Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay kumetta maxaafay kiyidoogaa erissin shiiqida asay keehi ufayttiis. Ishaa Noori, ‘Hachi gallassay kumetta saˈan deˈiya Yihoowa Markkata ufayssiya gallassa!’ yaagidi, shiiquwan deˈiya asaa qofaa loytti qonccissiis. Keehi ufayttanaadan oottida issibay he ooratta birshshettan Xoossaa sunttay daro sohuwan deˈiyoogaa.

Maatiyoosa-Ajjuutaa, Geeshsha Maxaafaa Ooratta Alamiyaa Birshshettay 1950n, Tiˈokiraasis Inkriis giyo gita shiiquwan kiyiis (Left: Yankki Isttaadeemiyaa, Niwu York Sitii; right: Gaana)

2 Daro Geeshsha Maxaafaa birshshettatun Xoossaa sunttay deˈenna. SHin ayyaanan tiyettida Yihoowa ashkkarati Seexaanay Xoossaa sunttay dogettanaadan oottanawu maqqido iitabaa eqettidosona. He gallassi kiyida Ooratta Alamiyaa Birshshettawu doomettan deˈiya qofay, “Xoossaa sunttaa kase deˈiyo sohuwan zaarettidi xaafidoogee ha birshshettan oottido waannabaappe issuwaa” yaagees. Ooratta Alamiyaa Birshshettan Yihoowa giyo Xoossaa sunttay 7,000ppe dariya sohuwan deˈees. Ha birshshettay saluwan deˈiya nu Aawaa Yihoowa sunttaa keehi xoqqu xoqqu oottiis!

3. (a) Xoossaa sunttay woygiyoogaakko nu ishantti ay akeekidonaa? (b) Kessaabaa 3:13, 14 nuuni waatidi akeekana koshshii? (“ Xoossaa Sunttaa Birshshettaa” giya saaxiniyaa xeella.)

3 Beni, Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Xoossaa sunttay, “Taani tanattennee” yaagiyoogaa giidi qoppidosona. (Kes. 3:14) Yaatiyo gishshawu, Ichashe 1, 1926 Wochiyo Keelay, “Yihoowa giyo sunttay doomettaynne wurssettay baynnaagaa, . . . ba huuphen deˈuwan deˈiyaagaa qonccissees” yaagiis. SHin, Ooratta Alamiyaa Birshshettaa birshshiyaageeti he oosuwaa doommiyo wode, Yihooway ba sunttaa birshshettay ba huuphen deˈuwan deˈiyaagaa giyoogaa gidennan, i halchoy deˈiyo Xoossaa  gidiyoogaa ba asay akeekanaadan maaddiis. Eti Yihoowa giyo sunttay, “Hananaadan Oottees” yaagiyoogaa gidiyoogaa eridosona. Ee, i saloynne saˈay, qassi qoppana danddayiya meretay merettanaadan oottiis; hegaa bollikka, i ba sheneenne ba halchoy polettanaadan oottiiddi deˈees. SHin, Xoossaa sunttay xoqqu xoqqu gaana bessiyoy aybissee, qassi nuuni Xoossaa sunttaa waati xoqqu xoqqu oottana danddayiyoo?

Xoossaa Sunttaa Geeshshiyoogaa

4, 5. (a) “Ne geeshsha sunttai anjjetto” giidi woossiyo wode, Yihooway waatanaadan woossiyoo? (b) Xoossay ba sunttaa waatidi geeshshanee, qassi awude geeshshanee?

4 Yihooway ba sunttay xoqqu xoqqu gaanaadan koyees. Yesuusi, “Ne geeshsha sunttai anjjetto” giidi tamaarissido leemiso woosaappe akeekiyoogaadan, Yihooway halchido waannabay ba sunttaa geeshshanaassa. (Maa. 6:9) Nuuni hegaadan woossiyo wode aybawu woossiyoo?

5 Nuuni ha maxaafan SHemppuwaa 1 n beˈidoogaadan, “Ne geeshsha sunttai anjjetto” yaagiyaagee Yesuusi tamaarissido leemiso woosan Yihoowa halchoy polettanaadan woossiyo heezzubaappe issuwaa. Hara naaˈˈay, “Ne kawotettai yo; ne shenee . . . hano” yaagiyaagaa. (Maa. 6:10) Hegaa gishshawu, nuuni Yihooway ba Kawotettaa ehanaadaaninne ba sheniyaa polanaadan woossiyoogaadan, i ba sunttaa geeshshanaadankka woossoos. Woy qassi, Yihooway Edenen makkalay doommoosappe hanno gakkanawu ba sunttay moorettanaadan oottida ubbabaappe he sunttaa geeshshanaadan woossoos. Yihooway he woosaa waati zaaranee? I, “Kawotettatu giddon tunida ta gita sunttaa geeshshatettaa taani bessana” yaagiis. (Hiz. 36:23; 38:23) Yihooway iitatettaa Armmageedoona olan xayssiyo wode, mereta ubbaa sinttan ba sunttaa geeshshana.

6. Nuuni Xoossaa sunttaa waati geeshshana danddayiyoo?

6 Yihooway ba ashkkarati ba sunttaa geeshshanaadan maaddibeenna wodee baawa. Nuuni Xoossaa sunttay kaseegaappe yaa geeyanaadan oottana danddayennaagee tuma. A sunttay awudenne wottiyoobi baynna geeshsha. Yaatin nuuni waati geeshshana danddayiyoo? Isiyaasi, “Intte geeshshaa gaanau bessiyaagee Ubbaappe Wolqqaama GODAATTENNEE” yaagiis. Qassi Yihooway ba asaabaa hagaadan giis: “Eti . . . ta sunttaa geeshshatettan naagana; . . . Israa7eela Xoossaakka yashshatettan bonchchana.” (Isi. 8:13; 29:23) Yaatiyo gishshawu, Xoossaa sunttay hara suntta ubbaappe dummanne xoqqa gidiyoogaa akeekiyoogan, he sunttan xeesettiyaagaa bonchiyoogaaninne haratikka he sunttaa geeshsha ootti xeellanaadan maaddiyoogan Xoossaa sunttaa geeshshoos. Nuuni Yihooway nuna Kaalettiyaagaa gidiyoogaa akeekidi wozanappe assi azazettiyo wode, Xoossaa sunttaa bonchiyoogaa bessoos.—Lee. 3:1; Ajj. 4:11.

 Xoossaa Sunttan Xeesettanawunne A Xoqqu Xoqqu Oottanawu Giigettidaageeta

7, 8. (a) Xoossaa asay a sunttan xeesettanawu daro wodiyaa takkidoy aybissee? (b) Nuuni haˈˈi ay beˈanee?

7 Xoossaa ashkkarati ha wodiyan 1870 heeraappe doommidi hanno gakkanawu bantta xuufiyan Xoossaa sunttaa goˈettidosona. Leemisuwawu, Naase 1879n Xiyoone Wochiyo Keelaaninne he laytti attamettida Songs of zi Brayd geetettiya mazamure maxaafan Yihoowa giyo sunttay deˈees. Gidikkokka, Yihooway ba asay ba geeshsha sunttan xeesettanaadan paqqadanaappe kase, eti he maatay bessiyoogeeta gidanaadan oottiis. Yihooway Geeshsha Maxaafaa Tamaareta beni wode ba sunttan xeesettanaadan waati giigissidee?

8 Nuuni 19tta xeetu layttaa wurssettaaninne 20tta xeetu layttaa doomettan hanidabaa qoppiyo wode, Yihooway ba asay ba sunttaabaa keehi koshshiya tumaa eranaadan waatidi maaddidaakko akeekoos. He tumaappe heezzaa ane beˈoos.

9, 10. (a) Beni Wochiyo Keelay Yesuusabaa keehi darobaa yootidoy aybissee? (b) Beni 1919ppe haa simmin laamettidabay aybee, hegaappe denddidaagan hanidabay aybee? ( Wochiyo Keelay Xoossaa Sunttaa Waati Xoqqu Xoqqu Oottidee?” giya saaxiniyaakka xeella.)

9 Koyruwan, Yihoowa asay Xoossaa sunttay ay keena koshshiyaakko loytti akeekiis. Ammanettida Geeshsha Maxaafaa Tamaareti wozoy Geeshsha Maxaafay tamaarissiyo timirtte ubbaappe aadhiyaabadan qoppidosona. Wochiyo Keelay he wode darotoo Yesuusabaa keehi darobaa yootiyoy aybissakko hegee qonccissees. Leemisuwawu, he maxeetiyan koyro laytti Yesuusa sunttay Yihoowa sunttaappe tammu kushe dariya sohuwan xaafettiis. Laappune 15, 1976 Wochiyo Keelay beni Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Yesuusa ‘bessiyaagaappe aaruwaa bonchidoogaa’ yootiis. SHin, guyyeppe eti Geeshsha Maxaafay Xoossaa sunttaa keehi xoqqu xoqqu oottiyoogaa akeekanaadan Yihooway maaddiis. Hegee Geeshsha Maxaafaa Tamaareta waatidi maaddidee? He Wochiyo Keelay 1919ppe haa simmin, “Eti saluwan deˈiya Masiyaa Aawaa Yihoowa keehi bonchiyoogaa doommidosona” yaagees. Wochiyo Keelan 1919ppe 1929 gakkanaashin Xoossaa sunttay 6,500ppe dariya sohuwan xaafettiis.

10 Nu ishantti Yihoowa sunttaa bessiyaagaadan bonchiyoogan Xoossaa sunttaa siiqiyoogaa bessidosona. Eti Muuseegaadan ‘GODAA [“Yihoowa,” NW] sunttaa awaajjiyoogaa’ doommidosona. (Zaa. 32:3; Maz. 34:3) Qassi Yihooway Geeshsha Maxaafan yootidoogaadan, eti a sunttaa siiqiyoogaa beˈidi etan ufayttiis.—Maz. 119:132; Ibr. 6:10.

11, 12. (a) Nu xuufetun kiyiya qofay 1919ppe simmin takkennan waani laamettidee? (b) Yihooway ba ashkkarati akeekanaadan oottidobay aybee, qassi aybissi?

11 Naaˈˈanttuwan, tumu Kiristtaaneti Xoossay etawu immido oosuwaabaa loytti akeekidosona. Ayyaanan tiyettida sintta xeera gididi kaalettiya ishantti 1919ppe simmin takkennan Isiyaasa hiraagaa pilggidosona. Hegaappe simmin, nu xuufee darotoo qonccissiyo qofay laamettiis. Hegee “qumaa koshshiyo wodiyan” immiyoogaa bessiyaaba gididoy aybissee?—Maa. 24:45.

 12 Isiyaasi, “GODAI hagaadan yaagees; ‘Intte ta markkata; . . . taani doorido ta ashkkarati inttena’” giido qofaa Wochiyo Keelay 1919ppe kase loytti qonccissibeenna. (Isiyaasa 43:10-12 nabbaba.) SHin 1919ppe simmin takkennan, ayyaanan tiyettida ubbati Yihooway abaa markkattanaadan etawu immido oosuwaa oottanaadan minttettiyoogan, nu xuufeti he Geeshsha Maxaafaa qofaa qonccissiyoogaa doommidosona. Wochiyo Keelay 1925ppe 1931 gakkanaashin, 57 maxeetetun Isiyaasa shemppo 43 qonccissiis; qassi Isiyaasi yootidobay tumu Kiristtaanetussi haniyaaba gidiyoogee he maxeetetu ubban xaafettiis. He wode Yihooway ba ashkkarati oottana bessiya oosuwaa akeekanaadan maaddidoogee qoncce. I hegaadan oottidoy, eti ‘kasetidi paacettanaadaana.’ (1 Xim. 3:10) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Xoossaa sunttan xeesettanaappe kase, eti tumuppe Yihoowa markka gidiyoogaa bantta oosuwan bessana koshshees.—Luq. 24:47, 48.

13. Xoossaa Qaalay aybippenne aaruwan koshshiyaabaa waatidi qonccissii?

13 Heezzanttuwan, Yihoowa asay Xoossaa sunttay geeyiyoogee keehippe koshshiyaaba gidiyoogaa akeekiis. Xoossaa sunttay geeyiyoogee aybippenne aaruwan koshshiyaaba gidiyoogaa eti 1920 heeran eridosona. Xoossaa Qaalay he gitabaa waatidi qonccissii? Naaˈˈu leemisota akeeka. Xoossay Israaˈeelata Gibxxe biittaappe ashshido waanna gaasoy aybee? Yihooway ‘ba sunttay saˈa ubbaa bollan odettanaassa’ gidiyoogaa yootiis. (Kes. 9:16) Qassi Israaˈeelati Yihoowa bolli makkalido wode i eta maaridoy aybissee? Yihooway, ‘Kawotettatu giddon ta sunttay tunennaadan oottaas’ yaagiis. (Hiz. 20:8-10) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti hegaappenne Geeshsha Maxaafan deˈiya hara qofaappe ay tamaaridonaa?

14. (a) Xoossaa asay 1928 heeran ay akeekidee? (b) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti loyttidi akeekidobay sabbakanaadan waatidi maaddidee? (“ Sabbakiyo Waanna Gaasuwaa” giya saaxiniyaakka xeella.)

14 Isiyaasi 2,700 gidiya layttappe kase yootidobay woygiyoogaakko Xoossaa asay 1928 heeran akeekiis. I, “Hegaadan neeni ne sunttaa bonchchissanau ne asaa kaalettadasa” yaagidi Yihoowabaa yootiis. (Isi. 63:14) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti keehippe koshshiyaabay eta atotettaa gidennan, Xoossaa sunttay geeyiyoogaa gidiyoogaa akeekidosona. (Isi. 37:20; Hiz. 38:23) Profesii geetettiya maxaafay 1929n, ‘Mereta ubbay aybippenne aaruwan xoqqu oottana bessiyoy Yihoowa sunttaa’ yaagidi, he qofaa qonccissiis. Xoossaa asay hegaa akeekidoogee eti Yihoowa sunttay cayettidaagaa bonchissanawu abaa markkattanaadan yaa denttettiis.

15. (a) Nu ishantti 1930 heera gakkanaassi ay akeekidonaa? (b) He wode waatiyo wodee gakkidee?

15 Nu ishantti 1930 heera gakkanaassi Xoossaa sunttay ay keena koshshiyaakko, Xoossay etawu immido oosuwaabaanne Xoossaa sunttay geeyiyoogee keehippe koshshiyaaba gidiyoogaa loytti akeekidosona. Yihooway ba ashkkaratussi ba sunttan xeegettiyo boncho maataa immiyo wodee gakkiis. Hegee waanidi hanidaakko akeekanawu, beni hanidabaa ane beˈoos.

 Yihooway ‘Ba Sunttawu Haniya Asaa’ Ekkiis

16. (a) Yihooway ba sunttaa waatidi xoqqu xoqqu oottii? (b) Beni wode Xoossaa sunttan xeegettida koyro deree awugee?

16 Yihooway saˈan amarida asay ba sunttan xeegettanaadan oottidi ba sunttaa xoqqu xoqqu oottiis. Israaˈeela deree 1513 K.Kppe doommidi Yihoowa asa gidiis. (Isi. 43:12) Gidoppe attin, eti Xoossaara maacettido maachaa naagibeenna gishshawu, eti aara dabbotan deˈiyoogee 33 M.Ln attiis. Hegaappe simmin takkennan, Yihooway “Aihuda gidennaageetu giddoppe bau [“ba sunttawu,” NW] haniya asaa” ekkiis. (Oos. 15:14) Dumma dumma biittan Kiristtoosa kaalliya, ayyaanan tiyettida ooratta doorettida he asay “Xoossaa Israaˈeela” geetettiis.—Gal. 6:16, NW.

17. Seexaanay genebaa ay oottidee?

 17 Kiristtoosi erissiyo ashkkarati 44 M.L. heeran Xoossaa kaaletuwan ‘Kiristtaane geetettidosona.’ (Oos. 11:26) Koyro, he sunttan xeegettiyaageeti tumu Kiristtaanetu xalla gidiyo gishshawu, he sunttay eta shaakki erissees. (1 PHe. 4:16) Gidoppe attin, Yesuusi gisttiyaanne zardduwaa leemisuwan qonccissidoogaadan, Seexaanay banttana Kiristtaane giyaageeti ubbay he sunttan xeegettanaadan oottiis. Hegaappe denddidaagan, daro xeetu layttawu tumu Kiristtaaneta banttana Kiristtaane giyaageetuppe shaakki eranawu metiis. SHin 1914n doommida ‘cahaa wodiyan’ he hanotay laamettiyoogaa doommiis. Ayssi giikko, kiitanchati banttana Kiristtaane giyaageeta tumu Kiristtaanetuppe shaakkiyoogaa doommidosona.—Maa. 13:30, 39-41.

18. Nu ishantti ooratta sunttay koshshiyoogaa akeekanaadan aybi maaddidee?

18 Wozannaama ashkkaray 1919n sunttetti simmin, Yihooway ba asay i etawu immido oosuwaa akeekanaadan maaddiis. Eti sooppe soo biidi sabbakiyoogee Kiristtaane giya ubbatuppe banttana dummayi erissiyoogaa sohuwaara akeekidosona. Eti hegaa eri simmidi daro takkennan, “Geeshsha Maxaafaa Tamaareta” geetettiyoogee banttana shaakki erissennaagaa akeekidosona. Eti bantta deˈuwan oottana bessiya waannabay Xoossaabaa markkattiyoogaa, qassi a sunttaa bonchiyoogaanne xoqqu xoqqu oottiyoogaappe attin, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa xalla gidenna. Yaatin, eti oottiyo oosuwaara maayettiya sunttay awugee? He oyshaa zaaruwaa 1931n demmidosona.

1931 gita shiiquwaa prograamiyaa

19, 20. (a) Issi gita shiiquwan 1931n kuuyido ufayssiyaabay aybee? (b) Nu ishantti he ooratta sunttan xeegettiyoogaa siyido wode waanidonaa?

19 Isiine 1931n, 15,000 gidiya Geeshsha Maxaafaa Tamaareti gita shiiquwawu Amarkkan, Ohayo giyoosaa, Kalambase katamaa biidosona. Eti shiiquwawu giigida prograamiyan naaˈˈu qaalatu doometta gidida naaˈˈu pitaleta beˈidi, ‘Hegee aybeeshsha?’ giidi qoppidosona. Daroti he pitaleti qonccissiyo qaalata giidi qoppidobaa yootidosona. Guyyeppe, Woggaa galla Isiine 26n Ishaa Josef Razerfordi Xoossaa asay oottanawu murttidobaa yootiyo wode, “Nuuni Yihoowa markkata giyo sunttan erettanawunne xeesettanawu koyoos” yaagiis. He wode, shiiqida asay ubbay he naaˈˈu pitaleti Isiyaasa 43:10ppe ekettida, Yihoowa Markkata giyo sunttaa malaata gidiyoogaa akeekiis.

20 SHiiqida asay hegaa siyido wode kooshimmiisinne aggennan kushiyaa baqqiis. Kalambasen shiiqida asay ufayttidoogaa alamiyan darosan asay eraadooniyan siyiis. Awusttiraaliyan deˈiya Ernestta giyo azinaynne a machiyaa Naˈooma he wodebaa hassayidi, “Amarkkan kushiyaa baqqiyo wode, Melbornen deˈiya ishantti uttosaappe shuttu giidi kushiyaa baqqidosona. Nuuni hegaa mule dogokko!” yaagidosona. *

Xoossaa Sunttay Saˈa Ubban Xoqqu Xoqqu Giiddi Deˈees

21. Ooratta sunttay sabbakiyo oosuwawu waatidi denttettidee?

21 Xoossaa ashkkarati Geeshsha Maxaafan deˈiya Yihoowa Markkata giyo sunttan xeesettidoogee eti sabbakiyo oosuwan  yaa minnanaadan oottiis. Kalambasen 1931n gita shiiquwaa shiiqida, Edwarddanne Jeeso giyo Amarkkan deˈiya aqinye azinaynne machiyaa, “Nuuni sooppe biyo wode Geeshsha Maxaafaa Tamaareta, shin soo simmiyo wode Yihoowa Markkata. Nuuni nu Xoossaa sunttaa xoqqu xoqqu oottanaadan maaddiya sunttan xeesettiyoogan keehi ufayttida” yaagidosona. He shiiquwaappe simmin, Yihoowa Markkatuppe issoti issoti hegaadan oottanawu ooratta hiillaa goˈettidosona. Eti haasayissiyo urawu, “Nu Xoossaa YIHOOWA Kawotettaa sabbakiya YIHOOWA markkaa” giyaagee xaafettido karddiyaa immidi aara erettoosona. Ee, Yihoowa sunttan xeesettiyoogee Xoossaa asaa keehi ufayssiis; qassi eti a sunttaa ubbasan yootanawu giigidosona.—Isi. 12:4.

“Nuuni sooppe biyo wode Geeshsha Maxaafaa Tamaareta, shin soo simmiyo wode Yihoowa Markkata”

22. Yihoowa asay haratuppe dummati erettiyoogaa bessiyaabay aybee?

22 Yihooway ayyaanan tiyettida nu ishantti banttana shaakki erissiya sunttan xeesettanaadan oottoosappe daro layttay aadhiis. Hegaappe haa simmin Seexaanay Xoossaa asay dummati erettennaadan oottidee? I asay nuna hara haymaanootiyaappe shaakki erennaadan oottidee? CHii, oottibeenna! Nuuni Xoossaa markka gidiyoogee ubba awudeegaappenne aaruwan qoncciis. (Mikiyaasa 4:5; Milkkiyaasa 3:18 nabbaba.) Ha wodiyan Xoossaa sunttaa ubbatoo xeesiya ura asay Yihoowa Markka giyo gishshawu, nuuni Xoossaa sunttan xeegettoos. Yihoowa tumu goynoy dere mala gidida worddo haymaanootetu darotun geemmibeenna; ubba “deretu ubbaappe xoqqidi [beettees].” (Isi. 2:2) Ha wodiyan, Yihoowa goynoynne a geeshsha sunttay tumuppe keehi xoqqu xoqqu giis.

23. Mazamure 121:5y yootiyoogaadan, nuna keehippe minttettiyay Yihoowabaa ay eriyoogee?

23 Seexaanay nuna ha wodiyankka sinttappekka qohennaadan Yihooway naagiyoogaa nuuni eriyoogee keehippe minttettiyaaba! (Maz. 121:5) Nuuni mazamuraawiyaagaadan, “Xoossai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidido kawotettai, i baassa oottidi doorido asai anjjettidaagaa” giyoogee bessiyaabaa.—Maz. 33:12.

^ MENT. 20 Eraadooniyaa hegawu goˈettidoogaa xeelliyaagan loyttada eranawu, SHemppuwaa 7, sinttaa 72-74 xeella.