GEESHSHA MAXAAFAA tamaaree neeni aara issippe nabbabido xiqisiyaa birshshettaa akeekidi keehippe ufayttiyoogaa beˈaasa. Qassi i, “Nuuni ha saˈan Gannatiyan merinawu deˈana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay tamaarissees yaagay?” yaagees. Nenaara haggaaziya uri pashkki giidi, “Geeshsha Maxaafaappe ay akeekadii?” yaagees. Xinaatee maalaalettidi, “Hagaa taani hagaappe kase tamaarabeennaagee garamiyaaba!” yaagees. Amarida saaminttaappe kase Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa i erido wode hegaa malabaa giidoogaa neeni hassayaasa.

Neeni hegaadan giida ura xannaˈissa eray? Xoossaa asaappe daroti hegaadan giida ura xannaˈissidosona. Nuuyyo imettida tumaa eraa imotay alˈˈoba gidiyoogaa akeekanaadan oottiya hegaa malabay daro gidenna. Ane issitoo qoppa, he imotaa neeni waata demmadii? Ha shaahuwan ha oyshaa pilggana. Xoossaa asay demmido ayyaanaabaa eray gujji gujji biido ogee Xoossaa Kawotettay beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessiya naqaasha. Xeetu layttawu, he Kawotettaa Kawoy, Yesuus Kiristtoosi Xoossaa asay tumaa tamaaranaadan oottiis.