Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPUWAA 16

Goynnanawu Issippe SHiiqiyoogaa

Goynnanawu Issippe SHiiqiyoogaa

HA SHEMPPUWAA WAANNA QOFAA

Nu shiiqotu doomettaabaanne eta goˈˈaa akeekiyoogaa

1. Erissiyo ashkkarati issippe shiiqido wode, aybin maadettidonaa, qassi etawu he maadoy koshshidoy aybissee?

YESUUSI hayquwaappe denddi simmin gamˈˈennan, erissiyo ashkkarati issoy issuwaa minttettanawu issippe shiiqidosona. SHin, eti bantta morkketa yayyido gishshawu, kariyaa gorddidosona. Yesuusi eta giddon eqqidi, “Geeshsha Ayyaanaa ekkite” yaagido wode, eti yayyiyoogaa aggidoogee qoncce. (Yohaannisa 20:19-22 nabbaba.) Guyyeppe, erissiyo ashkkarati zaarettidi issippe shiiqidosona; he wode Yihooway geeshsha ayyaanaa eta bolli gussiis. Hegan eti sabbakanawu keehi minettidosona!—Oos. 2:1-7.

2. (a) Yihooway nuna waatidi minttettii, qassi hegee nuussi koshshiyoy aybissee? (b) So Asaa Goynoy keehippe koshshiyoy aybissee? (Tohossa qofaanne sinttaa 175n deˈiya, “ So Asaa Goynuwaa” giya saaxiniyaa xeella.)

2 Koyro xeetu layttan deˈida nu ishantta gakkidaagaa mala metoy nunakka gakkees. (1 PHe. 5:9) Issi issitoo, nuuppe amaridaageeti asawu yayyana danddayoos. Sabbakiyoogan genccanawu, Yihooway immiyo minotettay nuussi koshshees. (Efi. 6:10) Nuuni minnanaadan maaddiya darobaa Yihooway shiiqotu baggaara giigissees. Nuuni ha wodiyan saaminttan saaminttan loytti tamaariyo naaˈˈu shiiqota, hegeetikka Dere SHiiquwaanne Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa, qassi saaminttawu gidduwan shiiqiyo Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa giyo shiiquwaa shiiqoos.[1] Nuuni layttan layttan heezzu gallassa gita shiiquwaa, naaˈˈu woradaa shiiquwaanne Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchanawukka shiiqoos. Nuuni he ubba shiiqota shiiqiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoy aybissee? Ha wodiyan nuuni shiiqiyo shiiqoti waani doommidonaa? Qassi nu shiiqota nuuni xeelliyo ogee nubaa ay qonccissii?

Issippe SHiiqiyoy Aybissee?

3, 4. Yihooway ba asay waatanaadan koyii? Leemisuwaa yoota.

3 Yihooway ba asay goynuwawu issippe shiiqanaadan daro wodiyaappe kase azaziis. Leemisuwawu, 1513n K.K., Yihooway Israaˈeela asawu ba Higgiyaa immiis; he Higgiyan so asay ayyo goynnanawunne Higgiyaa tamaaranawu saaminttan saaminttan bonchiyo Sambbatay deˈees. (Zaa. 5:12; 6:4-9) Israaˈeelati he azazuwaa kaalliyoogee so asay minnanaadaaninne kumetta deree ayyaanaaban geeshshanne mino gidanaadan maaddees.  Israaˈeela asay Yihoowawu goynnanawu ubbatoo issippe shiiqennaagaa gujjin, he Higgiyaa azazettenna wode, Xoossay eta nashshenna.—Wog. 10:11; 26:31-35; 2 Odi. 36:20, 21.

4 Yesuusa leemisuwaakka qoppa. I saaminttan saaminttan Sambbata gallassi Ayhuda woosa keettaa bees. (Luq. 4:16) Yesuusi hayquwaappe denddi simmin, i erissiyo ashkkarati Sambbataa higgiyaa kaallana xayikkonne, muletoo issippe shiiqidosona. (Oos. 1:6, 12-14; 2:1-4; Roo. 14:5; Qol. 2:13, 14) Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti he shiiquwan tamaariyoogaanne minettiyoogaa xalla gidennan, woossiyoogan, bantta qofaa yootiyoogaaninne yexxiyoogan Xoossawu sabaa yarshshuwaakka yarshshidosona.—Qol. 3:16; Ibr. 13:15.

Yesuusi erissiyo ashkkarati issoy issuwaa minttettanawu issippe shiiqidosona

5. Nuuni saaminttan saaminttan shiiqiyoynne layttan gita shiiqota shiiqiyoy aybissee? (Sinttaa 176n deˈiya, “ Xoossaa Asay Layttan Layttan Issippe SHiiqiyo SHiiqota” giya saaxiniyaakka xeella.)

5 Hegaadankka, nuuni saaminttan saaminttan shiiqiyo wodenne layttan gita shiiqota shiiqiyo wode, Xoossaa Kawotettawu exatiyoogaa bessoos, geeshsha ayyaanaa baggaara wolqqaa demmoosinne nu ammanuwaa bessiyaabaa yootiyoogan harata minttettoos. Hegaappekka aaruwan, woossiyoogan, nu qofaa yootiyoogaaninne yexxiyoogan Yihoowawu goynnoos. Nu shiiqoti darajjayettido ogee Israaˈeelatuugaappenne koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaanetuugaappe dummatana danddayikkonne, nu shiiqoti he wodeegaa keena keehi koshshiyaaba. Ha wodiyan nuuni shiiqiyo shiiqoti waani doommidonaa?

‘Siiqettanawunne Loˈˈo Oosuwaa Oottanawu’ Minttettiya, Saaminttan Saaminttan SHiiqiyo SHiiqota

6, 7. (a) Nu shiiquwaa shiiqiyo halchoy aybee? (b) Beni shiiqoti citaappe citan dumma dumma gididoy aybiinee?

6 Ishaa CHarles Tez Rasili Xoossaa Qaalaappe tumaa koyiyoogaa doommido wode, hegaadan halchida haratuura issippe shiiqana koshshiyoogaa akeekiis. Rasili 1879n hagaadan giis:  “Taaninne Pitisbergen deˈiya harati darajjayettidi Geeshsha Maxaafaa Woggaa Woggaa gallassi ubbatoo issippe shiiqidi xannaˈoos.” Xiyoone Wochiyo Keelaa nabbabiyaageeti issippe shiiqanaadan odettiis; qassi eti Penssilveniyan Pitisberg giyo kataman, 1881n saaminttan saaminttan Woggaa gallassinne Oruwaa gallassi ubbatoo shiiqoosona. Hidaare 1895 Wochiyo Keelay he shiiquwaa shiiqiyo halchoy Kiristtaanetu giddon issippetettaynne siiqoy deˈanaadaananne shiiqiyaageeti issoy issuwaa minttettanaadaana gidiyoogaa qonccissiis.—Ibraawe 10:24, 25 nabbaba.

7 Daro layttawu, Geeshsha Maxaafaa Tamaaretu dumma dumma citaa shiiqoti darajjayettido ogeenne shiiqiyo shiiquwaa qooday dumma dumma. Leemisuwawu, Amarkkan deˈiya issi citay xaafido, 1911n attamettida dabddaabbee, “Nuuni saaminttan saaminttan baa giishin ichashutoo shiiqoos” yaagees. Eti Saynno, Oruwaa, Arbba, qassi Woggaa gallassi naaˈˈutoo he shiiqota shiiqoosona. Afirkkan deˈiya hara citay xaafido, 1914n attamettida dabddaabbee, “Nuuni Arbbappe Woggaa gakkanaassi aginan aginan naaˈˈutoo shiiqoos” yaagees. SHin, guyyeppe ha wodiyaagaadan shiiqiyoogaa doommida. Ubba shiiquwaara gayttidaagan hanidabaa ane qanttan beˈoos.

8. Beni wode dere haasayaa huuphe yohotuppe amaridaageeti awugeetee?

8 Dere SHiiquwaa. Ishaa Rasili Xiyoone Wochiyo Keelaa attamiyoogaa doommoosappe issi layttay aadhi simmin, 1880n Yesuusa leemisuwaa kaallidi sabbakanawu harasaa biyoogaa doommiis. (Luq. 4:43) He wode, Ishaa Rasili ha wodiyan shiiqiyo Dere SHiiquwawu leemiso gidiyaabaa oottiis. Rasili “dere shiiquwan ‘Xoossaa Kawotettaara Gayttidabaa’ yootanawu ufayttiyoogee,” he buussaabay odettiyo wode Wochiyo Keelan qoncciis. Daro biittan 1911n gubaaˈeti eqqi simmin, pirddaanne wozuwaa mala huuphe yohotun usuppun dumma dumma haasayaa shiishshana danddayiya ishantta gubaaˈeti ubbay bantta yuushuwan deˈiya heeri kiittanaadan odettiis. Haasayaa shiishshidaagee wurssettan, kaalliya saaminttaa haasayaa huuphe yohuwaanne haasayaa shiishshiya ishaa sunttaa odees.

9. Dere SHiiqoy wodiyan wodiyan waani laamettidee, neeni ha shiiquwawu maaddiyaabaa ay oottana danddayay?

9 ‘He wode kiyida metuwawu’ maaddiya Geeshsha Maxaafaa qofaa kumetta saˈan Dere SHiiquwan hosppun dumma dumma haasayan shiishshiyo zamachay doommanaagee Wochiyo Keelan 1945n odettiis. Daro layttawu, haasayaa shiishshanaadan doorido ishantti ammanettida wozannaama ashkkaray yootido huuphe yoho xallan gidennan, eti bantta huuphe giigissido haasayaakka shiishshidosona. SHin, 1981n haasayaa shiishshiyaageeti ubbay haasayaa shiishshanaadan gubaaˈetussi imettida xuufiyaa goˈettanaadan odettiis.[2] Dere haasayaa xuufetuppe  amaridaageeti 1990 gakkanaassi, ootti-besuwaakka shiishshanaadan woy qassi ezggiyaageetikka bantta qofaa yootanaadan giigidosona; shin he laytti he kaaletoy laamettin he wodeppe doommidi dere haasayaa shiishshiyoy haasaya xallaana. Ichashe 2008n laamettida harabay dere haasayaa kase 45 daqiiqan shiishshiyoogee attidi 30 daqiiqa gididoogaa. Haasayaa xuufee darotoo laamettiis; gidoppe attin, loytti giigettido haasayati nuuni Xoossaa Qaalan ubbatoo mintti ammananaadaaninne Xoossaa Kawotettaabaa darobaa tamaaranaadan maaddoosona. (1 Xim. 4:13, 16) Neeni zaarettada oychiyoogeetanne Yihoowa Markka gidenna harata Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo keehi koshshiya haasayata eti siyanaadan wozanappe shoobbay?

10-12. (a) Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa xeelliyaagan laamettidabay aybee? (b) Neeni oychana koshshiyo oyshati awugeetee?

10 Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa. Wachi Tawer Soosayti giyo maabaray 1922n gubaaˈetussi haasayata shiishshanaadaaninne sabbakiyo oosuwaa kaalettanaadan pilgrims giyo ishantta kiittiis; qassi Wochiyo Keelaa xinaatiyawu ubbatoo shiiqanaadan yootiis. Ishantti ha zoriyaa siyidi, Wochiyo Keelaa Woggaa gallassi woy hara gallassi xannaˈiyoogaa doommidosona.

Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa, Gaana, 1931

11 Tamme 15, 1932, Wochiyo Keelay ha shiiquwaa waati kaalettana koshshiyaakko hara kaaletuwaa yootiis. He xinaatiyaa Beeteelen kaalettiyoogaadan, issi ishay shiiquwaa kaalettana koshshiyoogaa he huuphe yohoy qonccissiis. Heezzu ishantti shiiquwaa sohuwan sinttaara uttidi menttota kayan kayan nabbabana danddayoosona. He wode kiyiya huuphe yohotussi oyshi baynna gishshawu, xinaatiyaa kaalettiyaagee ezggiyaageeti xannaˈiyo qofaara gayttidaagan oychanaadan yootees. Hegaappe simmin, i ezggiyaageeti he oyshata zaaranaadan shoobbees. Gujjidi qonccissana koshshikko, xinaatiyaa kaalettiyaagee “qanttan” qonccissanaadan odettiis.

 12 Koyro, gubaaˈeti huuphiyan huuphiyan daro asay xannaˈanawu koyiyo maxeetiyaa dooranaadan paqqadettiis. Gidoppe attin, Hosppune 15, 1933, Wochiyo Keelay gubaaˈeti ubbay mati kiyida maxeetiyaa xannaˈanaadan yootiis. He xinaatiyaa Woggaa gallassi xannaˈana koshshiyoogee 1937n odettiis. Ha shiiquwaa ha wodiyan nuuni eriyoogaadan shiiqana mala laamettida harabay Xiqimita 1, 1942, Wochiyo Keelan kiyiis. Koyro, he maxeetee xannaˈiyo huuphe yohoti deˈiyo sinttan tohossa baggan oyshay kiyanaagaanne he oyshata goˈettana koshshiyoogaa qonccissiis. Kaallidi, shiiqoy issi saatiyan wurana koshshiyoogaa yootiis. Maxeetiyaappe nabbabiyoogaappe bantta qofaa yootidi zaaranaadankka minttettiis. Ammanettida ashkkaray koshshiyo wodiyan ayyaanaabaa qumaa giigissiyo waanna shiiqoy haˈˈikka Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa. (Maa. 24:45) Nuuni ubbay hagaadan giidi oychana koshshees: ‘Wochiyo Keelaa xinaatiyawu saaminttan saaminttan giigettiyaanaa? Qassi danddayiyaaba gidikko, zaaranawu baaxetiyaanaa?’

13, 14. Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatee doommoosappe hanno gakkanaassi hanidabaa yoota; qassi he shiiquwaara gayttidaagan neeni dosiyoobay aybee?

13 Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa. Mileniyal Down giyo maxaafatuppe amaridaageeti kiyi simmin, Amarkkan, Merilandde giyo biittan, Baltimore kataman deˈiya Geeshsha Maxaafaa Tamaaree Ishaa H. N. Rani 1895 heeran, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu “Down Serkilis” giyo shiiquwaa shiiqanaadan yootiis. Koyro, darotoo ha shiiqota mali beˈanawu asa son shiiqidosona. SHin, Masqqala 1895 gakkanaassi, Amarkkan daro katamatun Down Serkilis giyo shiiquwaa loytti shiiqoosona. Hegaa gishshawu, tumaa tamaariyaageeti ubbay he shiiquwaa shiiqana mala he aginaa Wochiyo Keelan odettiis. SHiiquwaa kaalettiyaagee loytti nabbabiya ura gidanaadan odettiis. I issi qofaa qashuwaa nabbabi simmidi harati bantta qofaa yootanaadan takki gees. Issi menttuwan deˈiya ubba qofaa qashuwaa nabbaboogaappenne tobboogaappe guyyiyan, i xiqiseta kessidi nabbabana koshshees. Issi shemppuwaa wurssiyo wode, shiiqida ubbay he shemppuwaa qofaa qanttan zaarettana koshshees.

14 Ha shiiquwaa sunttay darotoo laamettiis. He shiiqoy koyro xeetu layttan Geeshsha Maxaafaa pilggida Beeriyaa asatu sunttan Beriyan Serkilis for Baybil Isttadii geetettiis. (Oos. 17:11) Guyyeppe, he sunttay laamettidi Gubaaˈiyaa Maxaafaa Xinaatiyaa geetettiis. He shiiqoy haˈˈi Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa geetettees; qassi asa son citan citan shiiqiyoogee attin, kumetta gubaaˈee issippe Kawotettaa Addaraashan shiiqees. Aadhida daro layttan, daro maxaafata, brooshuretanne Wochiyo Keelaa huuphe yohotakka xannaˈida. Beniisappe doommidi, shiiqiya ubbay ba qofaa yootanaadan zoree odettiis.  Ha shiiqoy nuuni Geeshsha Maxaafaa loytti eranaadan keehi maaddiis. Ha shiiquwawu ubbatoo giigettay, qassi neeyyo danddayettida keenan ne qofaa loytta yootay?

15. Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettay aybissi giigidee?

15 Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa. He wode waanna biiruwan, Niwu Yorke kataman Birukiliinen haggaaziya Keri Barberi hagaadan giis: “Saynno gallassi qammi, Usuppune 16, 1942n Birukiliine Beeteelen deˈiya attumaageeti ubbay guyyeppe Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa geetettidaagan tamaaranawu mazggabettanaadan shoobettidosona.” Hegaappe simmin gamˈˈidi, Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Ishaa Barberi “Yihooway ha wodiyan ba asawu oottido keehi maalaalissiyaabaappe issoy” he timirtte keettaa gidiyoogaa yootiis. Ishantti tamaarissiyoogaaninne sabbakiyoogan qara gidanaadan he timirttee maaddido gishshawu, 1943ppe haa simmin Kors in Tiˈokraatik Ministtirii giyo bukleetee kumetta saˈan deˈiya ubba gubaaˈetussi imettiis. Tiˈokiraase Haggaazo  Timirtte Keettay Xoossaa asay “Kawotettaabaa loytti markkattanawu loohanaadan” maaddanawu giigidoogaa Tamme 1, 1943, Wochiyo Keelay yootiis.—2 Xim. 2:15.

16, 17. Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan tamaaridoy haasayaa luxana xallaassee? Qonccissa.

16 Koyro, daroti cora asaa sinttan haasayaa shiishshanawu yayyoosona. Eti aynne moorennan, Ishaa Razerfordaaranne haratuura a aawaa 1918n qachido Kletan Wudwarz, Jr. giyo ishay 1943n he timirtte keettan mazggabettido wode bawu siyettidabaa hassayidi hagaadan giis: “Haasayaa shiishshanawu taani keehi metootaas. Tawu inxxarssay aduqqidaba milatiis, ta doonay keehi meliis, qassi ta cenggurssay issitoo orddees issitoo leeˈees.” SHin Kletani haasayaa luxidi, dere haasayaa daruwaa shiishshiis. I he timirtte keettan tamaaridoy haasayaa luxiyoogaa xalla gidenna. Ba huuphiyaa kawushshana koshshiyoogaanne Yihoowan ammanettana koshshiyoogaakka tamaariis. I hagaadan giis: “Waannabay haasayaa shiishshiya ura gidennaagaa akeekaas. SHin i loytti giigettidi Yihoowan wozanappe  ammanettikko, ezggiyaageeti ufayttidi siyananne maaddiyaabaa tamaarana.”

17 Michontti 1959n, he timirtte keettan mazggabettanaadan shoobettidosona. Edna Bawar giyo michiyaa gita shiiquwan siyido erissuwaa hassayada hagaadan gaasu: “Hegee michontta keehi ufayssidoogaa hassayays. He wode eti kaseegaappe loytti loohana danddayoosona.” Attumaageetikka maccaageetikka, Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan mazggabettidi Yihoowappe tamaariyoo?—Isiyaasa 54:13 nabbaba.

18, 19. (a) Haggaazo SHiiquwaa shiiqiyo wode nuussi imettida kaaletoy aybee? (b) Nuuni shiiquwan yexxiyoy aybissee? (“ Tumaabaa Yexxiyoogaa” giya saaxiniyaa xeella.)

18 Haggaazo SHiiquwaa. Maaran mankkan haggaazanawu shiiqiyo shiiqoy 1919n doommiis. He wode, he shiiquwaa shiiqiyaageeti gubaaˈiyan deˈiya ubbaa gidennan, xuufiyaa asawu immiyaageetu xalaala. Haggaazo SHiiquwaa 1923n darotoo aginan issitoo xalla shiiqoosona; qassi gubaaˈiyan deˈiya ubbay shiiqana koshshees. Haggaazo SHiiquwaa saaminttan saaminttan shiiqanaadan 1928n gubaaˈetussi odettiis; qassi Dayrekiter (guyyeppe Informant geetettiis; hegaappe simmin qassi Nu Kawotetta Haggaazuwaa geetettiis) giyo xuufiyan kiyida qofaa gubaaˈeti ubbay goˈettanaadan 1935n Wochiyo Keelan odettiis. Sohuwaara ubba gubaaˈeti he shiiquwaa muletoo shiiqiyoogaa doommidosona.

19 Ha wodiyan nuuni saminttawu gidduwan shiiqoy shiiquwan, nu haggaazuwaa polanawu maaddiya kaaletuwaa demmoos. (Maa. 10:5-13) Neeni Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa Xannaˈiyo Xuufiyaa ekkana danddayikko, a xannaˈada, haggaaziyo wode an deˈiya qofaa goˈettay?

Layttaa Giddon SHiiqiyo Ubba SHiiquwaappe Keehi Koshshiyaagaa

Koyro xeetu layttaa M.Lppe doommidi, Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchanawu Kiristtaaneti layttan layttan issippe shiiqoosona (Mentto 20 xeella)

20-22. (a) Yesuusa hayquwaa hassayiyo baalaa nuuni bonchiyoy aybissee? (b) Layttan layttan Godaa Kahuwaa bonchiyoogee nena waati goˈˈii?

20 Yesuusi bana kaalliyaageeti i yaana gakkanaassi a hayquwaa hassayanaadan yootiis. Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalay Paasikaa bonchiyoogaadan layttan issitoo bonchettees. (1 Qor. 11:23-26) Layttan layttan miilooniyan qoodettiya asay hegaa bonchanawu shiiqees. Tiyettidaageeti Kiristtoosaara issippe Kawotettaa laattiyo maataa hassayanaadan he baalay maaddees. (Roo. 8:17) Qassi hara dorssati Xoossaa Kawotettaa Kawuwaa wozanappe bonchanaadaaninne ayyo ammanettanaadan hegee maaddees.—Yoh. 10:16.

21 Ishaa Rasilinne a laggeti Godaa Kahuwaa bonchiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoogaanne hegaa layttan issitoo xalla bonchana koshshiyoogaa akeekidosona. Hosppune 1880 Wochiyo Keelay hagaadan gees: “Pitisbergen deˈiya daroti unddenna layttawu meeze oottidi . . . Paasikaa [Hassayiyo Baalaa] bonchoos; qassi nu Godaa ashuwaanne suuttaa leemisota ekkoos.” Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa wode gita shiiquwaa shiiqiyoogaa sohuwaara doommidosona. He shiiquwaara  gayttidabay koyro xaafettidoy 1889na; he wode 225 asay shiiqiis, qassi 22 asay xammaqettiis.

22 Ha wodiyan, Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa gita shiiquwaa wode bonchokko; shin nuuni deˈiyoy awaana gidikkonne, asay ubbay Kawotettaa Addaraashan woy keraa ekkido sohuwan nunaara issippe bonchanaadan shoobboos. Yesuusa hayquwaa 2013n bonchida asaa qooday 19 miilooneppe daro. Nuuni Kiristtoosa hayquwaa hassayiyoogaa xalla gidennan, ha keehi geeshsha qamman harati nunaara bonchanaadan shoobbiyoogee keehi gita maata! Neeni danddayettida keenan keehi daro asay Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchanaadan mishettada shoobbay?

Nu Qofay Ay Qonccissii?

23. Nuuni issippe shiiqiyoogaa aybidan xeellay?

23 Ammanettidi Yihoowawu haggaaziyaageeti issippe shiiqanaadan odettida azazuwaa toohodan xeellokkona. (Ibr. 10:24, 25; 1 Yoh. 5:3) Leemisuwawu, Kawuwaa Daawiti goynnanawu Yihoowa keetti biyoogaa dosees. (Maz. 27:4) I Xoossaa siiqiya haratuura issippe shiiqiyoogan keehi ufayttees. (Maz. 35:18) Yesuusa leemisuwaa ane qoppa. I naatettankka, ba Aawaayyo goynniyo keettaa biyoogaa keehippe dosees.—Luq. 2:41-49.

Nuuni issippe shiiqanawu amottiyoogee Xoossaa Kawotettay nuussi beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessees

24. Nuuni shiiquwaa uttiyoogee aybissi maaddii?

24 Nuuni shiiquwaa uttiyo wode, Yihoowa siiqiyoogaanne nu mala Kiristtaaneta minttettanawu koyiyoogaa bessoos. Qassi yaatiyoogan Xoossaa Kawotettawu waani haarettanaakko tamaaranawu koyiyoogaa qonccissoos; ayssi giikko, gubaaˈe shiiqotinne gita shiiqoti hegaa mala timirttiyaa tamaariyo waanna soho. Hegaa bollikka, asay Kawuwaa Yesuus Kiristtoosa kaallanaadan oottiyoogaaninne eta loohissiyoogan genccidi, nuuni Xoossaa Kawotettay ha wodiyan oottiyo gita oosuwaa polanawu koshshiya wolqqaanne eraa demmanaadan shiiqoti nuna maaddoosona. (Maatiyoosa 28:19, 20 nabbaba.) Nuuni issippe shiiqanawu amottiyoogee Xoossaa Kawotettay nuussi beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessiyoogee tuma. Nuuni nu shiiqota muletoo nashshiyaageeta gidoos!

Gubaaˈe shiiqota saaminttan saaminttan shiiqiyoogaa gujjin, ubba keettaa asay so asaa goynuwawu, qassi issi uri buzo xinaatiyawu wodiyaa bazzanaadan odettiis.

Dere haasayawu 2013 gakkanaassi, 180ppe dariya xuufee giigiis.