Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Inggilize biittan, Londene kataman, 1945n karen shiiqido shiiquwaa; Ushacha baggan: Afirkkan, Maalaawe biittan, 2012n shiiqido dumma shiiquwaa gallassaa

 SHAAHUWAA 5

Kawotettaa Timirttiyaa—Kawuwawu Haggaaziyaageeta Loohissiyoogaa

Kawotettaa Timirttiyaa—Kawuwawu Haggaaziyaageeta Loohissiyoogaa

 MADIRAKIYAN eqqidi tamaarissiyaagaa beˈada moocu gaasa. I gita shiiquwan baassi imettida koyro kifiliyaa shiishshiya ne gubaaˈiyan deˈiya yelaga ishaa. Neeni a haasayan ufayttaydda Xoossaa asay loohissanawu tamaarissiyooban maalaalettaasa. Ha yelaga ishay koyro shiishshido kifiliyaa hassayaasa; haˈˈi i ayyaanaaban keehi dicciis! I Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettan tamaari simmid ayyaanaaban keehi dicciis. Mata wode inne a machiyaa Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageeti Tamaariyo Timirtte Keettan tamaaridosona. Ishay shiishshido loˈˈo haasayawu kushiyaa baqqaydda, yuushsha aatta xeellada Xoossaa asay ubbay tamaariyoobaa qoppaasa.

Geeshsha Maxaafay Xoossaa asaa ubbaa “GODAI tamaarissana” wodee yaanaagaa kasetidi yootiis. (Isi. 54:13) Nuuni deˈiyoy he wodiyaana. Nuuni xuufetu xallan gidennan, gubaaˈe shiiqotun, gita shiiqotun, qassi Yihoowa dirijjitiyan nuussi imettiya oosuwaa polanawu giigidaageeta gidana mala nuna maaddiya dumma dumma timirtte keettatunkka tamaaroos. Ha tamaariyo ubbabay ha wodiyan Xoossaa Kawotettay haariiddi deˈiyoogaa waatidi qonccissiyaakko, nuuni ha shaahuwan beˈana.

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 16

Goynnanawu Issippe SHiiqiyoogaa

Yihoowawu goynnanawu shiiqiyo shiiqotun waatidi loytti goˈettana danddayiyoo?

SHEMPPUWAA 17

Kawotettawu Haggaaziyaageeta Loohissiyoogaa

Tiˈokiraase timirtte keettati Kawotettawu haggaaziyaageeti bantta oosuwaa polanaadan waati maaddidonaa?