Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaa Kawotettay Haariiddi Deˈees!

Kawotettaa hidootay polettin beˈanawu amottay?

 SHAAHUWAA 7

Kawotettaa Hidootaa—Ubbabaa Ooraxissiyoogaa

Kawotettaa Hidootaa—Ubbabaa Ooraxissiyoogaa

 APPILIYAA ayfee malˈˈiyaagaa mittaappe duuttaasa. Keeshiyan deˈiya hara appiliyaa bolli hegaa yegganaappe kase he sawuwaa tonggu giyaagaa singgaasa. Neeni daro saatiyaa ootta simmadakka daafurabeenna gishshawu, gujjada oottanawu koyaasa. Ne aayyiyaa intte so asaaranne ba laggetuura issi appiliyaa mittaa matan deˈawusu; eti issippe ufayttiiddi appiliyaa maxoosonanne haasayoosona. A keehi yelaga; ubba neeni daro layttaappe kase naatettan eriyoogaappe dumma gidukku. Beni dogettida alamiyan a cimin neeni beˈidoogaa ammananawu danddayabaakka. A sahettada keehi gilqqin beˈadasa, a hayqqiyo wode i kushiyaa oyqqa uttadasa, qassi o moogiyo sohuwaa baada yeekkadasa. SHin, a hara darotuura hayquwaappe denddada haˈˈi payya deˈawusu!

Hegaa mala wodee yaanaagaa eroos. Ayssi giikko, Xoossay qaalaa gelidobay ubbatoo polettees. Kawotettaa baggaara Yihooway oottana giido issi issibay mata wode, Armmageedoona olaappe kase waani polettanaakko ha shaahuwan nuuni beˈana. Kawotettay hegaappe simmin oottana ufayssiyaabaappe amaridaagaakka nuuni zaarettana. Xoossa Kawotettay kumetta saˈaa haarin ubbabay ooraxxiyoogaa beˈiyo wode, nuuni keehi ufayttana!

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 21

Xoossaa Kawotettay Ba Morkketa Xayssees

Armmageedoona olawu haˈˈi giigettana danddayaasa.

SHEMPPUWAA 22

Kawotettay Xoossaa SHenee Saˈan Polettanaadan Oottees

Yihooway qaalaa gelido ubbabay polettanaagaa aybin ammanettana danddayay?