Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaa Kawotettay Haariiddi Deˈees!

Miilooniyan qoodettiyaageeti wottiyoobi baynna Xoossaa aysuwan hirggi baynnan ufayttidi deˈoosona. Neeni he Kawotettaa haaruwan deˈana koyay?

Bolla Gididi Heemmiyaagaappe Yiida Dabddaabbiyaa

Rasili Xiqimita 2, 1914n yootido ufayssiya erissoy waanidi polettidee?

SHEMPPUWAA 1

‘Ne Kawotettay Yo’

Yesuusi harabaappe aaruwan Xoossaa Kawotettaabaa tamaarissiis. I yiyo wode ay oottanee, qassi awude yaanee?

SHEMPPUWAA 2

Kawotettay Saluwan Eqqiis

Ha sa’an de’iya Kiristtoosa asay Kawotettawu giigettanaadan ooni maaddidee? Kawotettay tumu ayso gidiyoogaa bessiyaabay aybee?

SHEMPPUWAA 3

Yihooway Ba Halchuwaa Qonccissiis

Kawotettay Xoossay koyro halchidobee? Yesuusi Kawotettaabaa waatidi qonccissidee?

SHEMPPUWA 4

Yihooway Ba Sunttaa Xoqqu Xoqqu Oottiis

Kawotettay Xoossaa sunttaara gayttidaagan ay oottidee? Neeni Yihoowa sunttaa waatada geeshshana danddayay?

SHEMPPUWAA 5

Kawoy Kawotettaabaa Loytti Akeekanaadan Oottiis

Xoossaa Kawotettaabaa, a haariyaageetubaanne awu haarettiyaageetubaa, qassi Kawotettawu ammanettidaagaa gidanawu koyettiyaabaa loyttada akeeka.

SHEMPPUWAA 6

Sabbakiya Asaa—Haggaaziyaageeti Bantta Dosan Eeno Goosona

Yesuusi wurssetta gallassan bantta dosan sabbakiya daro asay deˈanaagaa ammanettidoy aybissee? Neeni kasetada Kawotettaa koyiyoogaa waatada bessana danddayay?

SHEMPPUWAA 7

Sabbakiyo Hiillaa—Asawu Sabbakanawu Ubbabaa Goˈettiyoogaa

Xoossaa asay wurssettay yaanaappe kase danddayettida keenan mishiraachuwaa daro asawu yootanawu makkisidi goˈettido hiillaabaa akeeka.

SHEMPPUWAA 8

Sabbakanawu Maaddiya Miishshata—Kumetta Saˈan Deˈiya Asawu Xuufiyaa Giigissiyoogaa

Nuuni xuufiyaa birshshiyo oosoy Yesuusi nuna maaddiyoogaa waati bessii? Nu xuufiyaara gayttidaagan Kawotettay neessi beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessiyaabi aybee?

SHEMPPUWAA 9

Sabbakiyoogee Demissiyo Ayfiyaa—“Kattai Cahaa Bessiis”

Yesuusi ayyaanaabaa cahaa xeelliyaagan ba erissiyo ashkkarata keehippe koshshiya naaˈˈubaa tamaarissiis. Hegee nuna ha wodiyan waatidi maaddii?

SHEMPPUWAA 10

Kawoy Ba Asaa Ayyaanaaban Geeshshees

Ufayssa Masqqalaynne masqqalee aybin issi malee?

SHEMPPUWAA 11

Kanddoy Kaseegaappe Laamettidobaa—Xoossaa Geeshshatettaa Qonccissiyaagaa

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutan naagiyaageetu kifiletunne penggetu birshshettay 1914ppe doommidi Xoossaa asawu dumma.

SHEMPPUWAA 12

‘Sarotettaa Immiya Xoossawu’ Haggaazanawu Darajjayettiyoogaa

Geeshsha Maxaafay maari mankki baynnabaa sarotettaara geeddarsseesippe attin, maarabaara geeddarssenna. Aybissi? Hegaa zaaroy ha wodiyan Kiristtaaneta waatidi maaddii?

SHEMPPUWAA 13

Kawotettaabaa Yootiyaageeti Bantta Yohuwawu SHilootan Eqqidosona

Ha wodiyan xoqqa pirdda keettatun issi issi daannati beni wode Higgiyaa tamaarissiya Gamaaliyaalaagaadan qoppidosona.

SHEMPPUWAA 14

Xoossaa Kawotettaa Xallawu Ammanettidi Exatiyoogaa

Yihoowa Markkati polotikaaban oossinne exatenna gishshawu eta gakkiya, ‘shaafan’ leemisettida yedetaa qoppibeennabay mittiis.

SHEMPPUWAA 15

Laˈatettan Goynnanawu Baaxetiyoogaa

Xoossaa asay higgiyawu—Xoossaa Kawotettaa higgiyawu azazettiyo maataa gishshawu mootettiis.

SHEMPPUWAA 16

Goynnanawu Issippe SHiiqiyoogaa

Yihoowawu goynnanawu shiiqiyo shiiqotun waatidi loytti goˈettana danddayiyoo?

SHEMPPUWAA 17

Kawotettawu Haggaaziyaageeta Loohissiyoogaa

Tiˈokiraase timirtte keettati Kawotettawu haggaaziyaageeti bantta oosuwaa polanaadan waati maaddidonaa?

SHEMPPUWAA 18

Kawotettaa Oosuwawu Miishshaa Waatidi Demmiyoo?

Miishshaa awuppe demmiyoo? Hegaa waati goˈettiyoo?

SHEMPPUWAA 19

Yihoowa Bonchissiya Keettaa Keexxiyoogaa

Goyno sohoti Xoossaa bonchissoosona, shin i hegaappe keehi xoqqu ootti xeelliyoobay haraba.

SHEMPPUWAA 20

Qohettidaageeta Maaddiyoogee Yihoowa Bonchissees

Qohettidaageeta maaddiyoogee nuuni Yihoowawu haggaaziyo geeshsha haggaazuwaara gayttidaba gidiyoogaa aybin eriyoo?

SHEMPPUWAA 21

Xoossaa Kawotettay Ba Morkketa Xayssees

Armmageedoona olawu haˈˈi giigettana danddayaasa.

SHEMPPUWAA 22

Kawotettay Xoossaa SHenee Saˈan Polettanaadan Oottees

Yihooway qaalaa gelido ubbabay polettanaagaa aybin ammanettana danddayay?