Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Ne zaaroy awugee?

 • Asa wozanan deˈiyaaba.

 • Leemiso haasaya.

 • Saluwaa haaro.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Saluwaa Xoossai mulekka kunddenna . . . kawotettaa essana.”— Daaneela 2:44.

“Attuma na7i nuuyyo imettiis! Kawotettai a hashiyan wodhdhana.” —Isiyaasa 9:6.

HEGAA AMMANIYOOGEE NENA WAATI GOˈˈII?

 • He xillo haaroy nena keehi maaddana.—Isiyaasa 48:17, 18.

 • Yiya ooratta alamiyan asay payyatettaaninne ufayssan deˈana. —Ajjuutaa 21:3, 4.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegawu guuxxiis giishshin naaˈˈu gaasoy deˈees:

 • Yesuusi Xoossaa Kawotettay polanabaa bessiis. Yesuusi bana kaalliyaageeti Xoossaa Kawotettay yaanaadaaninne Xoossaa shenee saˈan hananaadan woossana mala tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:9, 10) Yesuusi he woosaa Xoossay waati zaaranaakko bessiis.

  Yesuusi saˈan deˈiyo wode namisettidaageeta miziis, harggidaageeta pattiisinne hayqqidaageeta denttiis! (Maatiyoosa 15:29-38; Yohaannisa 11:38-44) Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo; haarettiyaageetuyyo he Kawotettay ay oottanaakko i he wode xeeraa bessiis.—Ajjuutaa 11:15.

 • Alamiyaa hanotay Xoossaa Kawotettay matan yaanaagaa bessees. Xoossaa Kawotettay saˈan sarotettaa ehaanaappe kase olay, koshaynne biittaa qaattay alamiyan ubbasan deˈanaagaa Yesuusi kasetidi yootiis.—Maatiyoosa 24:3, 7.

  Ha wodiyan hegee polettiiddi deˈees. Hegaa gishshawu, Xoossaa Kawotettay mata wode he meto ubbaa xayssanaagaa ammanettana danddayoos.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Xoossaa Kawotettay haariyo wode asay ay mala deˈo deˈanee?

Geeshsha Maxaafan MAZAMURE 37:29ninne ISIYAASA 65:21-23n ha oyshaa zaaroy deˈees.

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossay Sa’au Ay Halchidee?

Geeshsha Maxaafay Xoossay sa’aa medhidoy aybissakko, metoy awude attanaakko, qassi sa’aynne an de’iyaageeti sinttappe waananaakko yootees.