Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 9

Intte Soo Asaara Yihoowayyo Goynnite

Intte Soo Asaara Yihoowayyo Goynnite

“Saluwaa, sa7aa  . . . medhdhida Xoossaayyo goinnite.”—Ajjuutaa 14:7

Ha brooshuriyan nenanne ne soo asaa maaddiya daro Geeshsha Maxaafaa zoree deˈiyoogaa akeekadasa. Yihooway intte ufayttidi deˈanaadan koyees. Intte ayyo goynniyoogaa kaseyiyaaba gidikko, ‘i intteyyo ubbabaa immanawu’qaalaa geliis. (Maatiyoosa 6:33) I neeni a dabbo gidanaadan koyees. Xoossaara dabbotaa minttanawu ubba wode baaxeta. Xoossaara dabbotiyoogee gita maata.—Maatiyoosa 22:37, 38.

 1 YIHOOWAARA DABBOTAA MINTTA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “‘Taani intteyyo aawa gidana; inttekka taayyo attuma naatanne macca naata gidana.’ Taani Ubbaappe wolqqaama Godai hagaa odais.” (2 Qoronttoosa 6:18) Xoossay neeni ayyo mata dabbo gidanaadan koyees. Hegawu maaddiyaabatuppe issoy woosaa. Yihooway neeni ‘ubba wode woossanaadan’ minttettees. (1 Tasalonqqe 5:17) I ne wozanan deˈiya qofaanne nena hirggissiyaabaa eranawu koyees. (Piliphphisiyuusa 4:6) Neeni intte so asaara issippe woossiyo wode, Xoossay neessi ay keena matakko eti akeekana danddayoosona.

Qassi, neeni Xoossaassi yootiyoogaa xalla gidennan, i haasayissiyo wode neeni siyana koshshees. Neeni Geeshsha Maxaafaanne Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta xannaˈiyoogan hegaadan oottana danddayaasa. (Mazamure 1:1, 2) Qassi tamaaridobaa wotta denttada qoppa. (Mazamure 77:11, 12) Gubaaˈe shiiquwaa ubba wode shiiqiyoogeekka Xoossay yootiyoobaa siyiyo ogetuppe issuwaa.—Mazamure 122:1-4.

Yihoowabaa haraatussi yootiyoogee neeni aara dabbotaa minttanaadan keehi maaddiyaabatuppe issuwaa. Neeni kaseegaappe aaruwan hegaadan oottiyo wode, ay wodeegaappekka aaruwan akko shiiqiyoogaa akeekaasa.—Maatiyoosa 28:19, 20.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabanawunne woossanawu wodiyaa bazza

  • Ne soo asay allaxxiyoogaappe ayyaanaabaa kaseyo

2 SO ASAA GOYNUWAN UFAYTTITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana.” (Yaaqooba 4:8) Intte so asaa goynuwawu wodiyaa keeridi, aggennan he wode xannaˈana koshshees. (Doomettaabaa 18:19) SHin koshshiya harabaykka deˈees. Neeni ubba wode Xoossaa qoppana koshshees. Intte soo asay Xoossaara dabbotaa minttanaadan, ne “son uttiyo wode, ogiyan hemettiyo wode, zin77iyo wodenne denddiyo wode” abaa etaara hassaya. (Zaarettido Wogaa 6:6, 7) Neenikka, “Tananne ta keettaa asaa gidikko, nuuni GODAAYYO goinnana” yaagida Yaasuugaadan oottanawu halcha.—Yaasa 24:15.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • So asaa huuphiyan huuphiyan maaddiyaabaa ubba wode tamaarite