Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

 SHAAHO 4

Miishshaa Waati Oyqqana Bessii?

Miishshaa Waati Oyqqana Bessii?

“Zoriyaa ekkada ne halchchiyoobaa halchcha.”—Leemiso 20:18

Nu so asawu koshshiyaabaa kunttanawu nu ubbaassi miishshi koshshees. (Leemiso 30:8) ‘Miishshay asa iitaappe kammidi ashshees.’ (Eranchchaa 7:12) Aqo laggeti miishshaabaa haasayiyoogee metiyaaba gidana danddayees; shin intte aqo deˈuwan miishshaara gayttidaagan metoy merettanaadan oottoppite. (Efisoona 4:32) Aqo laggeti issoy issuwaa ammanana koshshees; qassi issi issibawu ay keena miishshaa kessanaakko issippe kuuyana koshshees.

 1 AKEEKAN HALCHA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Intteppe issi urai shuchcha keettaa keexxanau koyikko, keettaa polanau woqqu miishshaa koshshiyaakko, koiroora uttidi qoodennai oonee?” (Luqaasa 14:28) Intte miishshaa waatidi goˈettana danddayiyaakko issippe halchiyoogee keehi loˈˈo. (Amoxa 3:3) Ay shammana koshshiyaakko, qassi hegawu ay keena miishshaa koshshiyaakko qoppa. (Leemiso 31:16) Miishshay deˈiyo gishshawu gaada issibaa coo shammana koshshenna. Acuwan gelennaadan naagetta. Neeyyo deˈiya miishshaa xallaa goˈetta.—Leemiso 21:5; 22:7.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Aginaa wurssettan intte kushiyan attida miishshi deˈiyaaba gidikko, hegaa aybiyyo goˈettanaakko issippe kuuyite

  • Intteyyo deˈiya miishshay qoppidobawu gidana xayikko, issi issibaa shammennan agganawu halcha. Leemisuwawu, quma keettan qumaa miyoogaappe son kattidi maana danddayeeta

 2 AKEEKANCHANNE BESSIYAABAA QOPPIYAAGAA GIDA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Nuuni Godaa sintta xalaalan lo77obaa oottanaagaa gidenna; shin asa sinttankka lo77obaa oottanaagaa qoppoos.” (2 Qoronttoosa 8:21) Neeni demmiyo miishshaynne kessiyo miishshay ay keenakko ne aqo laggiyawu qottennan yoota.

Miishshaara gayttidaagan gitabaa kuuyiyo wode ubban ne aqo laggiyaa zoriyaa oycha. (Leemiso 13:10) Miishshaara gayttidabaa haasayiyoogee intte giddon issippetettay deˈanaadan maaddees. Neeni demmiyo miishshaa ne buzo miishshadan gidennan, ne so asaagaadan xeella. —1 Ximootiyoosa 5:8.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte issoy issuwaa oychennan ay keena miishshaa kessana danddayiyaakko kuuyite

  • Miishshaabaa haasayanawu walaqettanaashin naagoppite