Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

 SHAAHO 2

Issoy Issuwawu Ammanettite

Issoy Issuwawu Ammanettite

“Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo.”—Marqqoosa 10:9

Yihooway nuuni ‘ammanettiyaageeta’ gidanaadan koyees. (Mazamure 18:25) Hegee aqo deˈuwan keehi koshshiyaaba; aybissi giikko, issoy issuwaa cimmiyaaba gidikko, issoy issuwawu ammanettana danddayettenna. Qassi siiqoy deˈanaadan issoy issuwaa ammaniyoogee keehi koshshiyaaba.

Ha wodiyan, asay aqo deˈuwan issoy issuwawu ammanettiyoogaa aggiiddi deˈees. Ne aqo deˈuwaa hegaappe naaganawu neeni naaˈˈubaa oottana bessees.

 1 AQO DEˈUWAA KASEYA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Keehi koshshiyaabaa shaakkidi erite.” (Piliphphisiyuusa 1:10, NW) Aqo deˈoy neeni keehi xoqqu oottada xeellana koshshiyaabaappe issuwaa. Aqo deˈoy kaseyana bessiyooba.

Yihooway neeni ne aqo laggiyaabaa qoppanaadaaninne aara “ufaittada” deˈanaadan koyees. (Eranchchaa 9:9) Neeni ne aqo laggiyaa mule sheneho gaana bessennaagaa, ubba intte issoy issuwaa ufayssiyaabaa oottanawu qoppana koshshiyoogaa i yootiis. (1 Qoronttoosa 10:24) Neeni ne aqo laggiyaa siiqiyoogaanne nashshiyoogaa i akeekanaadan ootta.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Ne aqo laggiyaara ubbatoo wodiyaa issippe aatta; he wode ne qofay shaahettanaadan oottoppa

  • “Taani” giyoogaappe “nuuni” gaada qoppa

 2 NE WOZANAA MINTTADA NAAGA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Maccaaro xeellidi amottiya ubbai, ba wozana giddon he wode iira shaaramuxiis.” (Maatiyoosa 5:28) Issi uri shori baynnabaa qoppiyaaba gidikko, ba aqo laggiyawu ammanettenna.

Yihooway neeni ‘ne wozanaa minttada naagana’ bessiyoogaa yootiis. (Leemiso 4:23; Ermmaasa 17:9) Hegaadan oottanawu neeni ne ayfiyaa naagana koshshees. (Maatiyoosa 5:29, 30) Amottidi hara maccaasaa xeellennan agganawu ba ayfiyaara maacettida Iyyooba leemisuwaa kaalla. (Iyyooba 31:1) Pokkobaa bessiyaabaa beˈennan agganawu murtta. Ne aqo lagge gidenna uraa siiqiyoogaa bessiyaabaa aybanne oottenna mala naagetta.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Neeni ne aqo laggiyaara maacettidoogee hara asawu qoncci beettanaadan ootta

  • Ne aqo laggiyawu siyettiyaabaa akeeka; qassi hara uraara neessi deˈiya dabbotan ne aqo laggee ufayttennaba gidikko he dabbotaa aggabaya