Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

 SHAAHO 7

Intte Naˈaa Waati Tamaarissuuteetii?

Intte Naˈaa Waati Tamaarissuuteetii?

“Hachchi taani nena azaziyo ha azazota ne wozanan wotta. Eta neeni ne naata tamaarissa.”—Zaarettido Wogaa 6:6, 7

Yihooway so asaa deˈuwaa doomissido wode, yelidaageeti bantta naata dichanaadan aawatettaa immiis. (Qolasiyaasa 3:20) Intte naati Yihoowa siiqanaadaaninne wozannaama gididi diccanaadan tamaarissiyo aawatettay intteyyo imettiis. (2 Ximootiyoosa 1:5; 3:15) Intte intte naatu wozanan deˈiyaabaakka erana koshshees. Qassi intte etawu leemiso gidiyoogee keehi koshshiyaaba. Yihoowa Qaalaa kasetidi intte wozanan wottiyaaba gidikko, naata loytti tamaarissana danddayeeta.—Mazamure 40:8.

 1 NAATI INTTENAARA YAYYENNAN HAASAYANAADAN OOTTITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Asai ubbai siyanau eesoto; shin haasayanau . . . eesotoppo.” (Yaaqooba 1:19) Intte naati inttenaara yayyennan haasayana mala koyeeta. Eti haasayanawu koyiyo wode, intte qassi siyanawu koyiyoogaa eti akeekana bessees. Eti yootana koyiyoobaa yootanaadan hanotaa injjeyite. (Yaaqooba 3:18) Intte hanqqettiyaaba woy boriyaaba gidikko, eti bantta wozanaabaa intteyyo yootennan aggana danddayoosona. Intte naata danddayite; qassi eta siiqiyoogaa zaari zaari yootite.—Maatiyoosa 3:17; 1 Qoronttoosa 8:1.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte naati inttena haasayissana koyiyo wode haasayissite

  • Intte naatuura metoy gakkiyo wode xallan gidennan, ubba wode haasayite

2 ETI GAANAWU KOYIYOOBAA AKEEKITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Aadhdhida eratettaa demmiyaagee bana siiqees.” (Leemiso 19:8) Issi issitoo intte naati haasayidobaa xalla gidennan, eti tumuppe ay gaana koyidaakko intte akeekana koshshees. Yelagati baynnabaa gujjidi woy gaana koyidobaa gidennan harabaa yootana danddayoosona. “Siyennan de7iiddi zaariyoogee, hegee he uraayyo eeyyatettanne yeella.” (Leemiso 18:13) Hegaa gishshawu, hanqqettanawu eesotoppite.—Leemiso 19:11.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte naati aybanne haasayikko, eti haasayishin teqqoppite woy bessennabaa oottoppite

  • Intte eta keena gidiyo wode intteyyo siyettidabaa, qassi intte he wode xoqqu oottidi xeellidobaa hassayite

 3 QOFAN ISSUWAA GIDITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Ta na7au, ne aawaa zoriyaa ezgga; ne aayyiyaa tamaarissiyoogaakka karoppa.” (Leemiso 1:8) Yihooway naati etayyo haarettanaadan aawaayyoonne aayeeyyo aawatettaa immiis. Intte naati inttena bonchanaadaaninne intteyyo azazettanaadan intte tamaarissana bessees. (Efisoona 6:1-3) Aawaynne aayyiyaa ‘issi wozana’ gidana xayikko, naati hegaa akeekana danddayoosona. (1 Qoronttoosa 1:10) Intte maayenna qofi deˈikko, intte naatu matan hegaa haasayoppite; hegaa eta matan haasayiyoogee eti inttena bochennaadan oottana danddayees.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte naˈaa waatidi seeranaakko issippe haasayite

  • Intte naˈaa tamaarissanawu neeni qoppido ogee ne aqo laggiyaagaappe dummatiyaaba gidikko, a qofaa akeekanawu baaxeta

 4 HALCHITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Na7i waanidi de7ana bessiyaakko tamaarissa.” (Leemiso 22:6) Naata loytti tamaarissanawu baaxetana bessees. Neeni halchada eta tamaarissananne seerana koshshees. (Mazamure 127:4; Leemiso 29:17) Seeriyoogee qaaxxiyoogaa xalla gidenna; shin neeni eta aybissi seeriyaakko naati akeekanaadan maaddana bessees. (Leemiso 28:7) Qassi, eti Yihoowa Qaalaa siiqanaadaaninne a higgiyaa akeekanaadan maaddite. (Mazamure 1:2) Hegee etayyo loˈˈo zoriya wozanay deˈanaadan maaddees.—Ibraawe 5:14.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Ne naatuyyo Xoossay qoncce gidanaadaaninne eti an ammanettanaadan maadda

  • Eti kandduwaaban banttana moorana danddayiyaabaa akeekidi hegaappe haakkanaadan maadda; leemisuwawu, Intternneetiyaa bagaara gayttiya iita asatuppenne naatuura asho gaytotettaa polanawu koyiyaageetuppe eti waani naagettana danddayiyaakko tamaarissa

“Na7i waanidi de7ana bessiyaakko tamaarissa”