Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

Introduction

Introduction

Aqo deˈoynne so asaa hanotay giigaa xayido ha wodiyan so asay ufayttana danddayii? Hegee baaxeyiyaaba gidikkokka, maaduwaa demmana danddayoos. Ha brooshuree aqo deˈuwawu haniya ubbabaa qonccissiyaaba gidana xayikkokka, Geeshsha Maxaafaappe keehi maaddiya zoriyaanne qofaa yootees. He zoriyaa kaalliyoogee intte soo asay ufayttanaadan maaddana danddayees.