Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

Geeshsha Maxaafaa zoriyaa kaallikko, intte aqo deˈoynne so asay ufayttiyaagaa gidana danddayees.

Introduction

You can have a happy marriage and family by applying the practical, Bible-based suggestions in this brochure.

SHAAHO 1

Ufayssiya Aqo Deˈuwawu Xoossaa Woossa

Naaˈˈu oyshata oychiyoogee ne aqo deˈoy giiga gidanaadan maaddana danddayees.

SHAAHO 2

Issoy Issuwawu Ammanettite

Aqo deˈuwan issoy issuwawu ammanettiyoogaappe aaruwan wodiraa lammiyoogaappe baqatanaadan maaddiyaabi deˈii?

SHAAHO 3

Metuwaa Waatidi Suurissana Danddayettii?

Intte hanotaa oyqqiyo ogee intte aqo deˈoy minonne ufayssay deˈiyoogaa woy shugonne ufayssi baynnaagaa gidanaadan oottana danddayees.

SHAAHO 4

Miishshaa Waati Oyqqana Bessii?

Issoy issuwaa ammanettiyoogeenne qoncciyan haasayiyoogee ay keena maaddii?

SHAAHO 5

Dabbotuura Sarotettan Waana Deˈana Danddayay?

Ne aqo deˈuwaa qohennan ne aawaanne aayyiyo bonchana danddayaasa.

SHAAHO 6

Naati Aqo Deˈoy Kaseegaappe Dummatanaadan Oottoosona

Naˈa yeliyoogee intte dabbotay minnanaadan oottana danddayii?

SHAAHO 7

Intte Naˈaa Waati Tamaarissuuteetii?

Seeriyoogee higgiyaa yootiyoogaanne qaxxayiyoogaa xalla gidenna.

SHAAHO 8

Metoy Merettiyo Wode

Koshshiya maaduwaa demma.

SHAAHO 9

Intte Soo Asaara Yihoowayyo Goynnite

So asaa goynoy kaseegaappe ufayssiyaagaa gidanaadan waatana danddayeetii?